Logotyp Patientskadenämnden

2013:13

Vårdgivarens bevisbörda och beviskrav rörande information.

Vårdgivarens bevisbörda och beviskrav rörande information före behandling. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Ärendet gällde en kvinna född 1966. Hon hade psykiska besvär sedan 16-års ålder, missbruksproblem samt hepatit C och sköldkörtelbesvär. På grund av sina depressiva besvär och suicidtankar remitterades patienten till sjukhus för eventuell behandling med ECT (elektrokonvulsiv terapi). Under perioden den 2 april 2008 till och med den 30 april 2008 genomgick hon 12 stycken ECT-behandlingar.

 

PATIENTEN anmälde att hon hade fått kvarstående svåra minnesstörningar tillföljd av ECT-behandlingar under 2008. På informationsmötet inför behandlingen berördes inte med ett ord att patienten kunde orsakas varaktiga minnesförluster av ECT. Hon hade aldrig genomgått behandlingen om hon vetat att hon riskerade ett livslångt handikapp.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den ECT-behandling som patienten erhöll var medicinskt motiverad och korrekt utförd enligt en vedertagen metod. Patientens minnesförlust, minnesluckor, orsakades med övervägande sannolikhet av given ECT. Besvären hade inte kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av den valda behandlingsmetoden. Eftersom läkemedelsbehandling och psykoterapi varit otillräckliga hade besvären inte heller kunnat undvikas genom val av annat tillgängligt förfarande som vid en bedömning i efterhand hade kunnat tillgodose vårdbehovet för det svåra tillståndet på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt. Övriga anmälda minnesstörningar är med övervägande sannolikhet inte orsakade av ECT utan beror på patientens psykiska grundbesvär. Under angivna förhållanden föreligger det inte någon rätt till patientskadeersättning.

 

Patientskadelagen innehåller inte någon bestämmelse om ersättning vid brister i den information som lämnas en patient före en behandling om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Den som önskar ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler har bevisbördan för att sedvanlig information om kända och vanliga behandlingsrisker inte lämnats samt att behandlingen skulle avståtts med vetskap om risken. Vid den aktuella tidpunkten var det väl känt att ECT kunde orsaka minnesluckor men inte andra minnesrelaterade besvär. Av utredningen, bland annat patientens egna uppgifter, framgår att patienten och hennes ombud modern varit på informationsmöte med läkare avseende ECT samt att broschyr erhållits. Då andra behandlingsformer som ovan angivits prövats med dåligt resultat är det inte heller sannolikt att patienten skulle avstått från behandlingen även med vetskap om risken att orsakas minnesluckor. Under angivna förhållanden föreligger det då inte heller någon rätt till ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg inte att en ersättningsbar skada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Det är övervägande sannolikt att patienten orsakats minnesstörningar av övergående natur till följd av den aktuella ECT-behandlingen. Sådana störningar hade inte kunnat undvikas vare sig genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Det är däremot inte övervägande sannolikt att patientens anmälda minnesproblem i övrigt är orsakade av ECT-behandlingen. Rätt till ersättning enligt patientskadelagen föreligger därför inte.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information om riskerna för minnesstörning konstaterar nämnden inledningsvis att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Frågan om ersättning vid informationsbrist bedöms därför enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Om en skada uppkommit vid behandling och skadan har samband med sådan bristande information som inneburit att patienten inte kunnat lämna ett informerat samtycke till behandlingen kan skadeståndsskyldighet föreligga.

 

Vid den skadeståndsrättsliga bedömningen prövas dels om läkaren har lämnat tillräcklig information till patienten om väsentliga risker, dels om patienten skulle ha avstått från ingreppet om tillräcklig information hade lämnats. Den behandlande läkarens informationsskyldighet kan i detta sammanhang inte anses omfatta alla tänkbara risker och komplikationer som ingreppet skulle kunnat leda till. I regel behöver information inte lämnas beträffande mycket sällsynta komplikationer.

 

Det ankommer på vårdgivaren att i vart fall göra sannolikt att patienten har fått tillräckliga upplysningar för att kunna lämna ett informerat samtycke till en behandling.

 

Av utredningen framgår att vårdgivaren hållit ett särskilt informationsmöte med patienten och hennes moder rörande planerad ECT-behandling. Både patienten och hennes moder har också fått en informationsbroschyr om ECT-behandlingen. Det är därför sannolikt att vårdgivaren lämnat tillräcklig information till patienten. Det kan dessutom konstateras att patienten hade blivit alltmer försämrad i sin mångåriga depression, trots olika läkemedelsbehandlingar, samt att hon uppgett att hon inte kunde leva på detta sätt längre och tänkte avsluta sitt liv om inte ECT skulle ge effekt. Detta talar för att patienten skulle ha gått med på den anmälda behandlingen även om hon informerats om risken för minnesstörningar. Rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler föreligger således inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/856

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter