Logotyp Patientskadenämnden

2013:12

Bedömning på akutmottagning. Skadelidande avlidit innan krav på ersättning framställts. Ej ersättning.

Brister i handläggning på en akutmottagning har medfört ökat lidande men inte påverkat tidpunkten för dödsfallet. Rätten till ersättning har fallit bort då den skadelidande avlidit innan krav på ersättning framställts.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799) samt 6 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en vid behandlingstillfället 68-årig man som med anledning av nydebuterade bandliknande bröstsmärtor inkom till en vårdcentral i ambulans den 8 juni 2012. På misstanke om ischemi (syrebrist pga. otillräcklig blodförsörjning) överfördes han samma dag till sjukhus för 24 timmars hjärtövervakning.

 

Av sjukhusets journaler framgick att han hade prostatacancer med skelettmetastaser. Han var dubbelamputerad och hade mycket problem med fantomsmärtor. Han var vid ankomsten till akutmottagningen smärtfri och vid gott mod. Hjärtundersökning visade att hjärtat hade regelbunden rytm och inga blåsljud. Lungundersökning bedside visade rena andningsljud på bägge lungorna. Andningsfrekvensen var 18, syremättnaden 98 % och blodtrycket 136/79. En genomförd EKG-undersökning visade på ospecifika flacka T-vågor men ingen aktuell infarkt. Patienten erbjöds inläggning på PAVA (palliativ vårdavdelning), men han avböjde bestämt och ville gärna åka hem igen. Efter en diskussion med bakjouren gick man patienten till mötes. Patienten inplanerades för PAL-ansvar (patientansvarig läkare) via primärvården och som tidigare, vid behov, kontakt med palliativa rådgivningsteamet samt till PAVA vid behov av sluten vård. Han hemskrevs fredagen den 8 juni 2012.

 

Av journalanteckningen från patientens vårdcentral den 11 juni 2012 framgår att patienten hittades död i sin lägenhet utan tecken på brott. Patientens kropp kom med ambulans till vårdcentralen där dödsfallet konstaterades efter en likbesiktning. Eftersom livores och rigor mortis (tecken för tidsbestämning av dödsfallet) var reversibla daterade man dödstidpunkten till cirka 10 timmar innan kroppen hittades, dvs. cirka klockan 2 natten till måndagen den 11 juni 2012. Dödsorsaken bedömdes med stor sannolikhet ha varit lungemboli orsakad av cancersjukdomen och den nedsatta rörligheten till följd av amputationer.

 

Enligt dödsorsaksintyg den 20 juni 2012 var den terminala dödsorsaken cirkulationssvikt och pneumoni på grund av uttalad koronar hjärtsjukdom.

 

DÖDSBOET anmälde att patienten hade fått en felaktig bedömning på akuten på sjukhuset. Patienten hade höga doser morfinplåster på grund av svår smärta och hade vid den aktuella bedömningen även fått morfin intravenöst i ambulansen. Patienten hade dessutom afasi (oförmåga att tala), högersidig försvagning och var lårbensamputerad på båda benen. Även hemtjänsten som varit hos patienten sedan 2004 hade efter patientens stroke 2006 svårt att kommunicera med honom. Dödsboet frågade sig hur en sjuksköterska och en läkare på akuten hade tänkt att patienten skulle kunna kontakta någon när han kom hem. Han hade inget språk för att ringa, han hade inget larm för att larma, han hade inga ben för att besöka någon och med sin försvagade högersida orkade han inte heller köra rullstolen en längre sträcka. Om akuten, samtidigt som de ringde efter hemtransport, hade ringt något av de kontaktnummer som fanns i patientens journal och sagt att han återvände hem hade han kanske varit i livet idag.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Utredningen visar att dödsfallet sannolikt inträffat några timmar efter midnatt på måndagen. Dödsorsaksintyg anger cirkulationssvikt och pneumoni som en följd av uttalad hjärtsjukdom. Det är inte övervägande sannolikt att tidpunkten för dödsfallet hade påverkats även om hemtjänsten hade informerats om att patienten återvänt till hemmet. Det förelåg inte några ersättningsgrundande brister i samband med utskrivningen från sjukhuset.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg inte att patientskadeersättning kunde lämnas och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen i ärendet framgår bl.a. följande. Patienten, med känd metastaserad prostatacancer, tillstånd efter bilateral benamputation pga. perifer kärlsjukdom samt stroke år 2006 med högersidig försvagning och afasi, inkom till vårdcentralen med ambulans på morgonen fredagen den 8 juni 2012 pga bröstsmärta. Det fanns en misstanke om ischemi. Efter undersökning bedömdes att det inte förelåg någon aktuell infarkt, men patienten remitterades till medicinakuten för troponin-serie och 24-timmars hjärtövervakning. På akuten erbjöds patienten efter undersökning inläggning på PAVA, men enligt journaluppgifter avböjde han ”… å det bestämdaste och vill gärna hem igen”. Patienten skickades då åter till hemmet. Varken hemtjänsten eller anhöriga informerades om patientens hemgång. Tre dagar senare, måndagen den 11 juni 2012, påträffades patienten död i sin lägenhet. Dödsfallet bedömdes ha inträffat omkring kl. 02.00 på måndagen med dödsorsaken cirkulationssvikt och pneumoni som var en följd av koronar hjärtsjukdom.

 

Enligt nämndens mening borde patienten, som var multisjuk och remitterad för en 24-timmars hjärtövervakning, ha lagts in på sjukhuset för övervakning. Det har således brustit i handläggningen på akutmottagningen. Det är dock inte övervägande sannolikt att tidpunkten för dödsfallet har påverkats av detta. Patienten har emellertid utsatts för ett onödigt lidande genom att han inte fick adekvat vård och behandling.

 

Enligt 6 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) faller dock rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande samt för särskilda olägenheter bort, om den skadelidande avlider innan krav på sådan ersättning har framställts. Någon ersättning till dödsboet för patientens onödiga lidande kan därför inte betalas ut. Rätt till patientskadeersättning föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0577

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter