Logotyp Patientskadenämnden

2013:11

Ögonoperation. Ej ersättning.

Frågan om skadans undvikbarhet utifrån olika behandlingsalternativ vid en ögonoperation. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1973. Under hösten uppsökte patienten läkare för ställningstagande till skelningsoperation på vänster öga då hon under det senaste året fått klart mer besvär. Det beslutades att patienten skulle genomgå operation då höjd- och sidledsskelning näst intill var omöjligt att justera med glas. Operationen utfördes den 28 januari 2010.

 

PATIENTEN anmälde att hon hade drabbats av ärrvävnad med begränsad rörlighet uppåt i vänster öga till följd av operationen. Patienten ansåg att hennes skada kunde ha uppstått på grund av fel diagnos före operationen och att hon genomgått felaktig behandling. Med facit i hand tyckte både patienten och behandlande läkare att den ursprungliga operationen aldrig skulle ha genomförts.

 

ZURICH avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

De anmälda ögonskadorna, ärrvävnad med begränsad rörlighet uppåt i vänster öga, har med övervägande sannolikhet orsakats av operationen. Den ursprungliga diagnosen är korrekt. Operationen var medicinskt motiverad då patienten hade stora besvär och svårt att acceptera sitt tillstånd. Man har försökt korrigera med prisma, vilket är svårt vid den typ av skelning som patienten har, utan framgång. Operationen var medicinskt motiverad och någon annan operationsmetod fanns inte. Risken för att drabbas av stramande ärrvävnad får anses mycket liten. Komplikationen hade inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av den valda operationen och valet av metod var riktigt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg inte att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadeersättning kan lämnas enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering. En felaktig diagnos föreligger om faktiskt iakttagbara tecken på sjukdom eller skada förbisetts eller tolkats felaktigt och detta får till följd att vårdåtgärder inte sätts in eller får en felaktig inriktning.

 

Patientens faktiskt iakttagbara symtom vid tiden för diagnos och behandling har enligt nämndens bedömning tolkats och utretts så som det kan förväntas av en erfaren ögonspecialist. Det är därför inte övervägande sannolikt att den anmälda skadan har orsakats av någon felaktig diagnostisering. Rätt till patientskadeersättning föreligger således inte på denna grund.

 

Patientskadeersättning kan vidare lämnas enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Det är patienten som har bevisbördan för att skadan kunnat undvikas.

 

När det först gäller den behandlingsmetod som valts så var denna på den utredning som förelåg en vedertagen och lämplig metod och operationen utfördes på ett korrekt sätt. Även om man hade gjort en mindre tillbakaflyttning av ögonmuskeln eller gjort ett s.k. Z-klipp så hade man inte kunnat undvika att stramhet och ärrvävnad uppkommit.

 

Beträffande frågan om skadan hade kunnat undvikas med något annat förfarande som skulle ha tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt konstaterar nämnden att patientens skelning i och för sig kunnat behandlas på olika sätt. Ett alternativ hade varit att inte göra något åt skelningen alls, det vill säga behandla den konservativt. Ett annat alternativ hade varit behandling med prismaglas. Ytterligare en möjlighet kunde ha varit injektioner med det muskelförlamande medlet botulinumtoxin (Botox).

 

Alternativen konservativ behandling, prismaglas och Botox-injektioner hade i och för sig varit mindre riskfyllda än operation, men skulle enligt nämndens mening inte ha tillgodosett patientens vårdbehov av att ha en normalt fungerande syn, eftersom patienten hade en skelning med ett alltmer ökande dubbelseende. Riskerna och möjligheterna med en operation hade dessutom enligt anteckningarna i patientjournalen diskuterats med patienten och hennes moder och patienten önskade operation.

 

Sammanfattningsvis delar nämnden Zurichs bedömning att skadorna inte hade kunnat undvikas. Det föreligger därför inte någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/306

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter