Logotyp Patientskadenämnden

2013:09

Avtal eller dom vid omprövning. Passivitet och konkludent handlande.

Krav på avtal eller dom för omprövning enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen.

Avtal vid passivitet och konkludent handlande.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

5 kap 5 § skadeståndslagen (1972:307).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1964 som drabbades av en sfinkterruptur i samband med en förlossning den 7 augusti 1989. Patienten beviljades patientskadeersättning för sfinkterrupturen och invaliditetsgraden till följd av skadan bedömdes uppgå till 60 %. Några år efter försäkringsbolagets slutliga ställningstagande återkom patienten med en begäran om omprövning.

 

PATIENTEN ansåg att det förelåg rätt till omprövning på de skäl som redovisats under Patientskadenämndens bedömning.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, ansåg inte att det förelåg rätt till omprövning med följande motivering:

 

För att rätt till omprövning ska föreligga krävs att ersättningen har bestämts genom avtal eller dom. Det föreligger i patientens fall inte en avtalssituation mellan bolaget och patienten, varför det inte föreligger någon rätt till omprövning enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen. En accept måste komma bolaget tillhanda direkt i anslutning till ersättningserbjudandet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Ärendet gäller en kvinna född 1964 med en godkänd patientskada i form av en sfinkterruptur efter en förlossning den 7 augusti 1989. Skadan bedömdes motsvara 60 % invaliditet och LÖF lämnade ett slutligt ställningstagande i ärendet per brev den 3 juni 2008. I brevet angavs att detta var bolagets slutliga ställningstagande och att patienten kunde begära omprövning inom tio år från det att hon skrivit under ett godkännande av bolagets ersättningsförslag. Patienten hörde inte av sig och skrev således inte under godkännandet. Hon återkom dock till bolaget per e-post skickad den 9 november 2010 och framförde att hon ville gå vidare med ärendet då hon kände att hon bara blev sämre och sämre. Patienten undertecknade också den 10 april 2012 ett godkännande av bolagets ersättningsförslag från juni 2008.

 

LÖF tolkade patientens nya kontakt år 2010 som en begäran om omprövning av ärendet och konstaterade att enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen i den lydelse som gällde för denna skada som inträffade år 1989 kunde bara ersättning för inkomstförlust och underhåll omprövas. För rätt till omprövning krävdes dock att ersättningen hade bestämts genom avtal eller dom. LÖF ansåg att något avtal inte förelåg eftersom patienten inte i direkt anslutning till bolagets ersättningsförslag skrev under godkännande av ersättningen. Det saknades enligt bolaget därför rätt till omprövning enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen.

 

Patienten har begärt prövning hos nämnden av bolagets beslut. Enligt patienten föreligger rätt till omprövning eftersom det inte är nödvändigt med ett underskrivet avtal för att rätten till omprövning ska gälla. Försäkringsbolaget är bundet av sitt anbud att utge ersättning oavsett om den skadelidande accepterar ersättningen eller inte. Om ett avtal ändå skulle anses krävas för rätten till omprövning har ett sådant kommit till stånd som en följd av patientens passivitet då hon mottog bolagets slutliga ställningstagande utan att överklaga. Hon har också mottagit ersättningar från bolaget vid totalt 56 tillfällen, vilket får anses i vart fall ha lett till avtal genom konkludent handlande. Slutligen har patienten gjort gällande att hon faktiskt har kommit in med en skriftlig accept den 10 april 2012. Någon acceptfrist hade bolaget inte angivit. Allmänna avtalsrättsliga regler om acceptfrister är inte tillämpliga i detta fall då det inte är frågan om anbud, accept eller avtal av näringsrättslig innebörd. Om hon var tvungen att godkänna bolagets beslut omedelbart borde hon ha upplysts om det enligt 2 kap 7 § försäkringsavtalslagen, som bör kunna tillämpas analogt i ett fall som detta, där det framgår att om det finns risk för att rätten till försäkringsersättning ska gå förlorad p.g.a. preskription ska bolaget också erinra om detta. Även enligt försäkringsbranschens etiska regler ska kunden informeras om sina rättigheter och skyldigheter.

 

Nämnden gör följande bedömning.

 

Begäran om omprövning

 

Med anledning av vad LÖF anfört om att omprövning endast kan begäras inom tio år från bolagets slutliga ställningstagande konstaterar nämnden att en skadelidande kan begära omprövning utan någon begränsning i tiden, under förutsättning att det nya ersättningskravet kommer in inom gällande preskriptionsregler, i normalfallet inom tre år från den skadelidandes kännedom om de förvärrade besvären. Med den utgångspunkten har begäran om omprövning skett i rätt tid.

 

Krävs avtal eller dom?

 

Utgångspunkten för bedömningen av frågan om rätten till omprövning är 5 kap 5 första stycket skadeståndslagen (1972:207) i den lydelse som gällde före lagändringen 2002. I den bestämmelsen angavs:

 

Ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll som utgår i form av livränta kan höjas eller sänkas, om i detta kapitel avsedda förhållanden som har legat till grund för ersättningens bestämmande väsentligt har ändrats. Har ersättningen fastställts i form av engångsbelopp kan skadelidande under samma förutsättning tillerkännas ytterligare ersättning.

 

Det framgår inte direkt av lagtexten om avtal eller dom var en nödvändig förutsättning för omprövning. I förarbetena till bestämmelsen, prop. 1975:12 s. 116 ff., uttalades att det var angeläget att överhuvudtaget skapa en möjlighet till omprövning i skadeståndslagen, eftersom omprövningsmöjligheterna annars varit begränsade till resning i fall där ersättningen fastställts genom dom, eller genom att angripa avtalets skälighet med stöd av 36 § avtalslagen. Uttalandet i prop. s. 117 om att ”När ett skadestånd har fastställts på annat sätt än genom rättegång, dvs. när det grundar sig på en överenskommelse mellan den skadeståndsskyldige och den skadelidande […]” kan enligt nämndens mening rimligen inte förstås på annat sätt än att det redan då förutsattes att alla skadefall avslutades antingen genom avtal/överenskommelse eller dom. Kravet på avtal eller dom fördes senare in i lagrummet i och med att bestämmelsen i 5 kap 5 § skadeståndslagen ändrades 2002.

 

Enligt nämndens mening var avtal eller dom alltså en förutsättning för omprövning redan enligt den tidigare lydelsen av 5 kap 5 § skadeståndslagen. En sådan slutsats framstår dessutom som naturlig eftersom en omprövning förutsätter en jämförelse mellan omständigheterna och utfallet av den ursprungliga tvisten med senare inträffade förhållanden för att kunna bedöma om väsentligt ändrade förhållanden uppkommit. Patientskadenämnden har även i tidigare beslut ansett att det krävs avtal eller dom för att omprövning ska kunna aktualiseras (se bl.a. dnr 1989/0130).

 

Föreligger avtal?

 

Inom försäkringsrätten har Högsta domstolen i NJA 2001 s. 695 II godtagit hovrättens bedömning som innebar att parterna har träffat en uppgörelse om slutreglering av skadefallet och träffat avtal när den skadelidande inte återkommit till bolaget förrän 13 år efter bolagets slutliga beslut.

 

I det nu aktuella fallet har patienten inte återkommit till bolaget förrän i november 2010, d.v.s. efter nästan två och ett halvt år efter LÖF:s slutliga ställningstagande från juni 2008, samtidigt som hon tagit emot mer än 50 utbetalningar av försäkringsersättning från bolaget. Under sådana förhållanden anser nämnden att ett avtal ska anses föreligga med det innehåll som framgår av LÖF:s ställningstagande år 2008. Nämnden överlåter på LÖF att ta ställning till om övriga förutsättningar för omprövning är uppfyllda.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0160

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter