Logotyp Patientskadenämnden

2013:06

Vårdkontakt genom anhörig. Patient.

Patientbegreppet vid kontakt med vården genom anhörig. Även fråga om adekvat kausalitet. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

2 § patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Ärendet gällde en vid sin död 33-årig man (nedan BP) som enligt dödsboet haft psykiska besvär. Av utredningen framgick att BP:s broder kontaktade en vårdcentral den 19 december 2007 på grund av misstanke om drogmissbruk. Det framgick av utredningen att BP var svensk medborgare men företrädesvis boende i Iran. BP var på besök hos brodern och uppgavs ha blivit psykotisk avseende statsmakten. Det noterades att han gått med på att göra en hälsokontroll och enligt brodern hade BP eventuellt en psykisk störning på grund av skilsmässa och sin faders död. BP skulle enligt brodern ha börjat hallucinera och uppgivit missbruk av opium och ecstasy (amfetaminliknande drog som även har hallucinogen effekt). Journalen fördes i BP:s broders namn och med dennes personnummer. Enligt uppgifter från dödsboet ska BP därefter ha begivit sig till en farbror i USA och den 6 januari 2008 dödat farbrodern och sedan själv skjutits till döds av en granne.

 

DÖDSBOET anmälde som patientskada BP:s död efter skottlossning i USA. Dödsboets ombud, en broder till den avlidne BP, anförde i huvudsak att BP var att betrakta som patient samt att läkare vid vårdcentralen förfarit vårdslöst då BP borde tagits in för vård på grund av sina vanföreställningar. Avseende den adekvata kausaliteten ansåg ombudet att det är svårt att bevisa den psykiska stördheten och det orsakssamband som finns. Därför skulle beviskravet sänkas och LÖF borde ta sitt ansvar. En precisering av ersättningskrav skulle göras efter ett beslut från Patientskadenämnden.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Av utredningen framgår att BP inte hade någon egen kontakt med vårdcentralen samt att bedömning av hans tillstånd från sjukvården saknas. För det fall BP skulle anses vara patient anser vi att den anmälda skadan, patientens död efter skottlossning i USA föregånget av att han dödat sin farbror, saknar samband med den vid telefonsamtalet den 19 december 2007 lämnade informationen på sådant sätt att dödsfallet ska anses utgöra en adekvat följd av vårdcentralens agerande eller underlåtenhet. Under angivna förhållanden föreligger det då inte någon rätt till patientskadeersättning och inte heller någon rätt till ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade LÖF:s uppfattning att rätt till ersättning inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Av handlingarna i ärendet framgår att en broder till den senare avlidne BP, efter hänvisning från rådgivningen för primärvården, per telefon kontaktade den aktuella vårdcentralen. I journalanteckningen anges att anledningen till kontakten var att brodern undrade över hur han får reda på om BP missbrukade droger. Brodern uppgav bl.a. att BP varit psykotisk och hallucinerat samt att BP berättat att han missbrukade narkotika. Vidare uppgav brodern att BP, som var på kortvarigt besök på den aktuella orten, gått med på att göra en hälsokontroll. Åtgärden från läkarens sida med anledning av detta var att informera om att en hälsokontroll av BP inte var av medicinskt värde när BP ändå skulle lämna orten, vilket brodern enligt journalanteckningen förklarade sig införstådd med.

 

Det är inte ovanligt att kontakter gällande hälsotillstånd tas av annan än den som själv har sjukdomssymtom. Det kan vara en vårdnadshavare som söker vård för sitt barns räkning, någon som påträffar en akut sjuk person på allmän plats eller någon som kontaktar vården för hjälp med omhändertagandet av en allvarligt sjuk vuxen anhörig. I allmänhet får då den som vårdkontakten avser anses vara patient.

 

I det nu aktuella ärendet är förhållandena kring vårdkontakten oklara även om kontaktorsaken endast angetts vara en fråga från BP:s broder om hur han går tillväga för att få reda på om BP missbrukar droger. Med hänsyn till de uppgifter brodern lämnat finns det ett inslag av vårdkonsultation beträffande BP:s hälsotillstånd. Även om det med hänsyn till de knapphändiga uppgifter som föreligger råder viss oklarhet beträffande syftet med vårdkontakten ligger det nära tillhands att anse att BP ska betraktas som patient.

 

Dödsboet har gjort gällande att man från vårdcentralens sida varit vårdslös genom att inte föranstalta om vård av BP på grund av dennes vanföreställningar samt att det föreligger adekvat kausalitet mellan denna vårdslöshet och det förhållandet att BP senare i USA dödat en farbroder och därefter själv blivit dödad.

 

Det har inte på de uppgifter som lämnats funnits anledning att från vårdcentralens sida vidta några omedelbara vårdåtgärder beträffande BP. Det kan dock ifrågasättas om den läkare som mottog telefonsamtalet inte borde ha vidtagit någon ytterligare åtgärd som t.ex. att upplysa om att man vid försämring av BP:s tillstånd borde söka akut sjukvård. Under alla förhållanden finns det enligt nämndens mening inte någon adekvat kausalitet mellan den eventuella brist som förelegat i hanteringen från vårdcentralens sida och de senare händelserna i USA.

 

Det föreligger därför varken rätt till patientskadeersättning eller rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0917

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter