Logotyp Patientskadenämnden

2013:03

Ersättning för inkomstförlust med tillämpning av Dyrssen-fallet. Omvänd bevisbörda för bolaget gällande fortsatt arbetsoförmåga.

Rätt till fortsatt ersättning för hela inkomstförlusten. NJA 2009 s.104 (Dyrssen).

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

5 § i 1988 års ersättningsbestämmelser. Numera 8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1952. Hon drabbades av en reflektorisk sympatisk dystrofi (RSD) i höger arm efter ett antal punktionsförsök i handloven och en intravenös kortisoninjektion i armvecket den 26 augusti 1987. Hon opererades med neurolys i höger armbåge den 2 september 1988. Efter ingreppet förvärrades patientens besvär av RSD.

 

LÖF bedömde att en ersättningsbar behandlingsskada förelåg avseende försämringstillståndet då operationen den 2 september 1988 ansågs ha varit kontraindicerad. Tvisten gällde bl.a. rätten till fortsatt ersättning för hel inkomstförlust.

 

PATIENTEN angav att det fanns ett adekvat orsakssamband mellan behandlingsskadan och arbetsoförmågan i sin helhet. Någon grundsjukdom eller några konkurrerande orsaker som påverkade arbetsoförmågan fanns inte. De psykiska besvär som beskrevs i de medicinska underlagen var av övergående natur och förlamningstillståndet i benen som inträffade i slutet av år 1995 klingade av medan besvären från behandlingsskadan var stationära sedan invaliditetsbedömningen.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering i frågan om inkomstförlust:

 

Ersättning för inkomstförlust har betalats till patienten för perioden mellan den 13 november 1989 och den 20 mars 1995. Beräkningen har gjorts utifrån en heltidslön. Från och med den 20 mars 1995 och framåt är hälften av patientens arbetsoförmåga att hänföra till behandlingsskadan. Den andra halvan betingas av konkurrerande grundsjukdomar i form av RSD/CRPS, följdtillstånd med benpares från och med oktober 1995, psykiska besvär till följd av kraftiga psykosociala påfrestningar samt ländryggsbesvär.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till fortsatt helersättning för inkomstförlust och gjorde följande bedömning i frågan om inkomstförlust:

 

[…]

 

Nämnden konstaterar att LÖF under perioden 13 november 1989 – 20 mars 1995 har betalat ut ersättning för inkomstförlust till patienten utifrån en heltidslön. För tid därefter har LÖF bedömt att hälften av patientens hela arbetsoförmåga beror på behandlingsskadan och den andra halvan beror på föreliggande grundsjukdomar.

 

LÖF har i ett fall som detta bevisbördan – utan bevislättnad – för påstående att behandlingsskadan inte längre är hela orsaken till den arbetsoförmåga som tidigare godtagits.

 

I enlighet med vad Högsta domstolen uttalat (NJA 2009 s. 104) ska den pares som drabbade patienten efter det att behandlingsskadan inträffade inte påverka LÖF:s skyldighet att betala ersättning för inkomstförlust. Mot bakgrund av att LÖF tidigare har bedömt att patientens kvarstående besvär till följd av behandlingsskadan motsvarar 40 % invaliditet och att detta sätter ned hennes arbetsförmåga helt samt att det av underlaget i ärendet inte klart framgår att dessa besvär nu skulle ha avklingat, anser nämnden att LÖF inte har styrkt sitt påstående att grundsjukdomen bidragit till arbetsoförmågan. Det föreligger därför rätt till fortsatt hel ersättning för inkomstförlust.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0006

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter