Logotyp Patientskadenämnden

2013:02

Uppföljning av Levaxin-behandling. Felaktig sänkning av dos. Ytterligare ersättning.

Bristande uppföljning av medicinering. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 och 6 samt 8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en 51-årig kvinna med underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos) sedan barndomen. Händelseförloppet i ärendet redovisas under Patientskadenämndens bedömning.

 

PATIENTEN anmälde ett onödigt lidande till följd av felaktig ordination av läkemedlet Levaxin (sköldkörtelhormon) den 14 oktober 2009. Dosen av detta läkemedel hade under ett antal år legat på 150 mg/dag men sänktes vid det nyss nämnda vårdbesöket till 100 mg/dag. Detta visade sig vara ett misstag då man enligt värdena istället skulle ha höjt dosen, något som uppdagades först i december 2010. Dossänkningen ledde till symtom i form av förlust av närminnet, orienteringsförmågan och dygnsuppfattningen, tappad fysisk ork och håravfall. Hennes hjärna fungerade inte och hon förlorade allt konstruktivt tänkande. Dessa besvär tolkades felaktigt som en så kallad utmattningsdepression. På grund av felmedicineringen var hon sjuk sedan betydligt längre tillbaka i tiden än vad bolaget bedömt.

 

Patienten anförde vidare i sitt överklagande av bolagets beslut att hon inte skulle ha uteblivit från uppföljande läkarbesök om hon inte hade befunnit sig i det tillstånd som undermedicineringen ledde till. Det som inträffade i hennes fall ledde till nya rutiner för patienter med denna sjukdom för att bättre följa upp patienterna efter dosändring eller uteblivet besök. Det hade alltså konstaterats att det inte var en brist hos den sjuke utan en brist i vårdens rutiner och patienten borde därför inte lastas för att hon missat uppföljningen. Patienten kunde dessutom överhuvudtaget inte minnas att hon hade kallats till efterkontroll eller fått några påstötningar i anslutning till dosändringen. I yttrandet från den läkare som felaktigt förskrivit den lägre dosen av läkemedlet framgick av ordvalet ”vi brukar kalla till efterkontroll vid dosändring inom 6 – 8 veckor” men att detta inte alltid sker. Av det yttrandet framgick också att läkaren själv varit sjuk. Mot denna bakgrund borde därför patientskadeersättning lämnas även för tiden efter det uteblivna besöket. Patienten slutade arbeta i augusti 2010 och var sjukskriven till maj 2011.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, godkände patientens ersättningsanspråk till viss del med följande motivering:

 

Patienten har på grund av en felaktig sänkning av Levaxindosen den 14 oktober 2009 utvecklat tydliga symtom på för låga sköldkörtelhormonnivåer från och med oktober 2009 fram till åtminstone maj 2010. De symtom som patienten anger i form av tappat närminne, försämrad orienteringsförmåga och dygnsuppfattning, sämre fysisk ork och håravfall var sannolikt orsakade av för låga sköldkörtelhormonnivåer.

 

Patienten var under perioden från den 12 november 2009 till den 21 april 2010 relativt kraftigt undersubstituerad med Levaxin. Hon hade dock behandling med 100 mg Levaxin dagligen och vid läkarbesök drygt ett halvår senare, den 29 november 2010, med samma för låga Levaxindos, bedömdes hon som opåverkad och det framkom att hon missat provtagning på grund av en resa. Inget framkom då som styrker att patienten hade så kraftiga symtom att hon skulle ha varit oförmögen att sex månader tidigare förstå behovet av att komma på erbjuden läkartid. Betydelsen av detta borde ha varit uppenbar då läkare skrev ett brev och bad patienten höra av sig efter det att hon uteblivit från provtagningen.

 

Ersättning har lämnats för sveda och värk under perioden den 14 oktober 2009 till den 21 april 2010. Enligt vår bedömning har den felaktig förskrivna dosen av Levaxin inte förorsakat patienten några akuta besvär efter denna tidpunkt. Några kvarstående besvär på grund av patientskadan föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen i ärendet framgår bl.a. följande. Den 14 oktober 2009 konstaterades att patientens TSH-värde var förhöjt. Levaxindosen sänktes från 150 till 100 mikrogram, detta trots att laboratorieproverna talade för en undersubstitution. Ny provtagning planerades till november 2009. Patienten kom dock inte på provtagning, vilket inte uppmärksammades. Patienten kom inte heller på det inplanerade återbesöket den 21 april 2010. Ansvarig läkare försökte därefter nå patienten via brev utan resultat. Ny kontakt etablerades inte förrän den 5 november 2010 och då på patientens eget initiativ. I december 2010 genomfördes en ny provtagning som visade kraftigt förhöjda TSH-värden varpå Levaxindosen höjdes. I journalanteckning den 12 maj 2011 noterades bl.a. att patienten ”Mår mycket bättre” och ”TSH och T3, T4 normaliserade”.

 

I journalanteckning den 29 november 2010 antecknades bl.a. följande. ”I augusti sålde hon företaget för att hon inte orkade arbeta längre… Hoppat på en snickeriutbildning men det går inget bra eftersom hon har dåligt närminne och glömmer bort vad de stora maskinerna används till.”

 

Vårdcentralen har på grund av händelsen skapat och implementerat nya rutiner för handläggning av patienter med Levaxinbehandlad hypothyreos för att patientgruppen ska följas upp regelbundet.

 

Patienten har gjort gällande, som det får förstås, att hon uteblev från återbesöket den 21 april 2010 på grund av att feldoseringen gjorde henne inte fullt medveten. Patienten har vidare gjort gällande, utan att närmare precisera sitt yrkande, att hon till följd av patientskadan förlorat både arbete och sitt företag och därmed gjort inkomstförluster.

 

LÖF har lämnat ersättning till patienten för sveda och värk under perioden 14 oktober 2009 – 21 april 2010. För tid därefter har LÖF bedömt att den felaktigt förskrivna Levaxindosen inte har förorsakat patienten några akuta besvär samt att det inte går att hävda att patienten har uteblivit från återbesöket den 21 april 2010 på grund av att hon inte varit fullt medveten.

 

Nämnden har att ta ställning till om ytterligare ersättning ska lämnas.

 

Ersättning för sveda och värk

 

Nämnden anser att det uteblivna besöket den 21 april 2010 är en effekt av patientskadan. Patienten borde ha följts upp genom mer kraftfulla åtgärder från vårdcentralen då hon uteblev från besöket och inte heller reagerade på brev från läkaren. I den medicinska utredningen noteras inte förrän efter den 11 maj 2011 att patienten började må mycket bättre. Mot bakgrund av detta anser nämnden att patienten hade kvarstående besvär på grund av patientskadan även efter den 21 april 2010 och att ersättningen för sveda och värk bör utsträckas i vart fall till och med den 11 maj 2011.

 

Ersättning för inkomstförlust

 

Av utredningen framgår att patienten sålde sitt företag för att hon inte orkade arbeta längre. Patienten försökte sig på en snickeriutbildning, men det gick inte bra, eftersom hon hade dåligt närminne. Nämnden anser att patientens arbetsoförmåga med övervägande sannolikhet orsakades av patientskadan. Nämnden kan dock på befintlig utredning inte uttala sig om patienten har gjort inkomstförluster till följd av denna. Det ankommer därför på LÖF att närmare bedöma om det har uppkommit någon inkomstförlust.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/1025

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter