Logotyp Patientskadenämnden

2013:01

Anamnesupptagning vid cancerrecidiv. Ersättning. Höjning av ersättning för oro och ängslan till 40 000 kr.

Diagnosförsening av cancerrecidiv pga. bristfällig anamnesupptagning.

Höjning av den ideella ersättningen från 25 000 kr till 40 000 kr.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 samt 8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1957 som år 1999 opererades och strålbehandlades för vänstersidig bröstcancer.

 

Patienten uppsökte vårdcentralen den 16 juli 2007 pga. att hon hade svullnad och värk i vänster handled sedan en vecka tillbaka. Tillståndet bedömdes som inflammatoriskt och patienten fick antiinflammatorisk medicin (Diklofenak). Några veckor senare sökte patienten på nytt då hon inte hade blivit bättre. Hon hade blivit mer svullen och fått mer besvär och upplevde att hela armen hade svullnat. Det bedömdes att patienten hade de Quervains sjukdom (inflammation av handens senskidefack) och hon fick råd om fortsatt avlastning samt att hon skulle avsluta kuren med Diklofenak. Hennes fortsatta besvär föranledde remiss till handkirurg i början av september 2007 och en karpaltunnelklyvning utfördes den 10 december 2007. I slutet av november 2007 remitterades patienten till en onkologklinik med frågeställningen om patientens besvär i vänster arm kunde ha något samband med hennes tidigare bröstcancer. Utredning visade recidiv av bröstcancer.

 

PATIENTEN anmälde att hon hade fått ett ökat och förlängt lidande och kvarstående besvär till följd av fördröjd diagnos och behandling av cancer från och med sommaren år 2007. Patienten framförde att hon sökt sex gånger för besvären i vänster arm, men att hon inte fått rätt hjälp. Hennes cancersjukdom utvecklades troligen snabbt. Patienten hade önskat att någon läkare skulle ha kopplat samman den svullna armen med en trolig bröstcancer.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten hade opererats och strålbehandlats år 1999 pga. bröstcancer. I början av mars 2007 utfördes mammografi som inte visade något malignitetsmisstänkt.

 

Patienten uppsökte vårdcentralen pga. besvär från vänster hand som primärt bedömdes vara en handledsåkomma. Hon remitterades till handkirurg som förordade operation. Vid besöket den 28 november 2007 hade patienten svullnad av armen och bedömningen blev nu att detta inte stämde med symtomen från handleden. Patienten remitterades till kirurgen med frågeställning om samband förelåg med tidigare bröstcancer. Detta ledde fram till diagnos av recidiv.

 

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden har faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. Patienten har följaktligen fått en riktig vård och behandling för de besvär hon uppvisat och det var inte medicinskt motiverat att behandla henne tidigare än som nu blev fallet. Under sådana förhållanden föreligger ingen patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt nämndens bedömning var upptagning av patientens tidigare sjukdomshistorik (anamnes) bristfällig när patienten sökte på vårdcentralen den 16 juli 2007. Vid en korrekt anamnes skulle ha framkommit att patienten tidigare opererats för bröstcancer, något som i ett tidigt skede skulle ha gett misstanke om möjligt recidiv. Den fortsatta utredningen skulle då ha inriktats på att i första hand utesluta malignitet.

 

I det faktiska förloppet behandlades patientens svullnad i vänster arm med vila, smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel och slutligen med karpalligamentklyvning på misstanke om karpaltunnelsyndrom. Först i december 2007 remitterades patienten till onkologkliniken med frågeställning om patientens svullnad i vänster arm kunde ha något samband med hennes tidigare cancer.

 

Den initiala diagnostiken har enligt nämnden lett till fel val av behandlingsstrategi från den 16 juli till den 11 december 2007. Det föreligger rätt till patientskadeersättning för onödigt lidande (sveda och värk) för denna tid. Det föreligger vidare rätt till ersättning för den onödiga operationen med karpalklyvning den 10 december 2007, inklusive sveda och värk under rimlig återhämtningstid samt onödigt ärr. LÖF bör närmare utreda och bedöma detta.

 

Det föreligger slutligen rätt till ersättning för oro och ängslan till följd av den fördröjda diagnosen och behandlingen av cancer. Ett sådant ersättningsbelopp utgår från en schablon och har under många år varit oförändrat 25 000 kr. Enligt nämndens mening framstår det nu som rimligt att höja schablonbeloppet vid diagnosfördröjning av cancer till 40 000 kr.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0086

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter