Logotyp Patientskadenämnden

2012:17

Bristande information om risker vid operation. Ersättning.

Skadestånd. Fråga om informerat samtycke till genomförd behandling. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 4 patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1956, som genomgick en operation den 1 april 2010 då man tog bort hemorrojder och samtidigt avlägsnade ytliga hudflikar. Ingreppet genomfördes komplikationsfritt i narkos. Vid en kontrollundersökning den 24 maj 2010 hade patienten återhämtat sig väl och hade inte smärta eller blödning. Patienten hade dock besvär av anal inkontinens.

 

Den 23 februari 2011 återkom patienten pga. besvär med sekretion och läckage från ändtarmen. Hon upplevde att hon hade försämrats efter operationen. Vid undersökning förelåg försämrad knipförmåga. Vid telefonsamtal med läkare på kirurgkliniken den 4 april samma år uppgav patienten otillräcklig tarmtömning samt läckage, vilket orsakade klåda och irritation i huden. Den 18 april undersöktes hon på kvinnokliniken då hon hade haft besvär av sveda och klåda i underlivet under det senaste året. Vävnadsprover togs för analys och diagnosen lichen sclerosus (en hudsjukdom) kunde ställas.

 

PATIENTEN anmälde att hon hade fått onödigt och förlängt lidande, förvärrade besvär från ändtarmen, infektion samt utvecklande av hudsjukdomen lichen sclerosus till följd av operation av hemorrojder den 1 april 2010. Patienten anmälde även att hon inte informerades om skaderisker före den nämnda operationen.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Behandlingen var medicinskt motiverad, då patienten besvärades av hemorrojder och ytliga hudflikar, och genomfördes med vedertagen metod och teknik. Den anmälda skadan med ändtarmsläckage hade inte gått att undvika genom ett annorlunda utförande av den valda operationsmetoden och någon annan behandlingsmetod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt fanns inte.

 

Med övervägande sannolikhet hade hudsjukdomen lichen sclerosus i underlivet inte något samband med operationen den 1 april 2010. Det var heller inte övervägande sannolikt att något smittämne som orsakat infektion hade överförts utifrån vid operationen. Patienten hade inte drabbats av en patientskada i patientskadelagens mening och patientskadeersättning kunde därför inte lämnas.

 

Patientskadelagen innehåller inte något åtagande att lämna ersättning vid brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om särskilda behandlingsrisker. Patienten kunde i detta fall inte heller visa att det förelåg sådan brist i informationen att skadeståndsskyldighet uppkommit. Ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler kunde därför inte betalas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar skada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Ersättning enligt patientskadelagen

 

Nämnden finner i likhet med LÖF att de förvärrade ändtarmsbesvären i samband med operationen i april 2010 inte har kunnat undvikas genom ett annorlunda förfarande. Nämnden delar även LÖFs bedömning att hudsjukdomen lichensclerosus inte med övervägande sannolikhet har samband med ingreppet och att det heller inte är övervägande sannolikt att något smittämne som orsakat infektion har överförts utifrån vid operationen. Rätt till patientskadeersättning föreligger därför inte enligt 6 § första stycket 1 och 4 patientskadelagen.

 

Ersättning på skadeståndsrättslig grund

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill nämnden i likhet med LÖF framhålla att patientskadelagen inte innehåller något åtagande att lämna ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Nämnden har av denna anledning även prövat om det förelegat sådan brist i informationen att ersättning kan lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Vid en sådan prövning konstaterar nämnden att om en skada uppkommit vid behandling och skadan har samband med sådan bristande information som inneburit att patienten inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till behandlingen kan skadeståndsskyldighet föreligga.

 

I detta fall har patienten drabbats av förvärrade ändtarmsbesvär i samband med operationen den 1 april 2010. Frågan är då först om patienten hade informerats om att det förelegat risk för en sådan skada.

 

Utredningen i ärendet ger inga belägg för att patienten muntligen eller skriftligen informerats om risken för förvärrade ändtarmsbesvär. Nämnden kan konstatera att det alltid föreligger en viss mindre risk för ändtarmsbesvär vid operationer av aktuellt slag. I detta fall var risken dessutom större än normalt med tanke på att patienten redan före ingreppet hade vissa besvär. Nämnden anser därför att risken för förvärrade besvär var så pass stor att patienten borde ha informerats om den. Behandlande läkare har därför av oaktsamhet inte fullgjort sin skyldighet att informera om denna risk. Detta innebär att patienten inte haft möjlighet att lämna ett preciserat samtycke till behandlingen.

 

Frågan är då om läkarens försummelse att informera och inhämta samtycke haft sådant samband med skadan att skadeståndsskyldighet uppkommit. En sådan bedömning förutsätter att patienten skulle ha avstått från operationen om hon blivit informerad om att det förelåg risk för att förvärrade tarmbesvär skulle uppkomma.

 

Patienten har uppgett att hon inte skulle ha genomgått operationen om hon fått vetskap om den risk för förvärrade ändtarmsbesvär som förelegat vid det kirurgiska ingreppet. Med hänsyn till att det varit fråga om en behandling som inte var direkt nödvändig, med tanke på att patienten enligt egen uppgift levt med ändtarmsbesvären i cirka 30 år, och till att det förelegat en inte försumbar risk för förvärrade ändtarmsbesvär, finner nämnden inte anledning att ifrågasätta denna uppgift. Ett tillräckligt samband får därmed anses föreligga mellan underlåtenheten att informera och inhämta samtycke och den uppkomna skadan. Patienten är därför berättigad till ersättning på skadeståndsrättslig grund för de förvärrade ändtarmbesvären.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0725

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter