Logotyp Patientskadenämnden

2012:15

Dosjustering av Prednisolon. Ersättning.

Brister i läkemedelsbehandling har föranlett olycksfall. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 6 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gällde en multisjuk kvinna, född 1915, med bl.a. polymyalgia reumatika (PMR, inflammatorisk muskelreumatism), förmaksflimmer, djup ventrombos, lungembolier och andra sjukdomar. Den 17 januari 2011 inkom hon till geriatrisk klinik med förhöjda inflammationsparametrar. Hon bedömdes ha återfallit i PMR efter att tidigare behandling med läkemedel Prednisolon i dosen 10 mg/dag hade satts ut någon månad tidigare. Patienten återinsattes därför på Prednisolon 20 mg/dag. Den 24 januari noterades att patienten varit förvirrad, hallucinerat och återfunnits vid sin säng efter att ha ramlat och slagit i bäckenet och högra axeln. Patientens hallucinationer bedömdes ha utlösts av läkemedlet Prednisolon. Röntgen visade en bäckenfraktur men ingen skelettskada i höger axel. Det noterades dock att höger axel stod mycket högt. Dosen Prednisolon sänktes till 15 mg/dag. Under vårdtiden meddelade patienten att hon hade svårt att lyfta armen, något som bedömdes vara normalt eftersom patienten hade mycket svag muskulatur. Patienten skrevs ut den 14 februari 2011.

 

PATIENTEN anmälde att hon pga. behandling med läkemedlet Prednisolon för behandling av PMR drabbats av hallucinationer som medfört fall ur sängen, med bäckenfraktur och axelskada som följd.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Av den medicinska utredningen framgick att patientens fall orsakades av behandlingen med läkemedlet Prednisolon, som ordinerades korrekt avseende såväl valet av preparat som dos. Då läkemedlet således inte ordinerats i strid med föreskrifter eller anvisningar förelåg det inte någon rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har anmält att hon drabbats av hallucinationer till följd av behandling med läkemedlet Prednisolon vilket lett till att hon fallit ur sängen på vårdavdelningen den 24 januari 2011 med bäckenfraktur och axelskada som följd.

 

Enligt nämndens bedömning var det korrekt att återinsätta Prednisolon med tanke på patientens anamnes och symtom. Ingångsdosen på 20 mg kan diskuteras mot bakgrund av patientens höga ålder och hennes hälsotillstånd i övrigt. Denna dos kan dock inte anses som felaktig. Komplicerande faktorer är att patienten enligt journal och remissanamneser också hade feber och behandlades för urinvägsinfektion samt att hon redan innan Prednisolon sattes in hade hittats liggande på golvet i samband med toalettbesök. Enligt nämndens bedömning borde allt detta sammantaget ha föranlett större uppmärksamhet på de besvär som sedan följde och en dosjustering borde ha skett tidigare än vad som nu blev fallet. En tidigare justering hade med övervägande sannolikhet förhindrat den förvirring och det olycksfall som inträffade med bäckenfraktur och axelskada som följd. Nämnden anser att det föreligger sådana brister i uppföljningen av läkemedelsbehandlingen av denna äldre, multisjuka kvinna att medicineringen kan anses ha skett i strid med föreskrifter eller anvisningar. Under sådana förhållanden föreligger rätt till ersättning enligt 6 § första stycket 6 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0533

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter