Logotyp Patientskadenämnden

2012:14

Information som led i behandling. Ersättning.

Information som led i behandling. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799) och allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1963, med insulinbehandlad diabetes mellitus typ 1 sedan 1992, med sen komplikation i form av proliferativ diabetesretinopati (sjukdom i ögats näthinna vid diabetes) i båda ögonen. På grund av proliferativ diabetesretinopati i höger öga genomgick patienten den 4 mars 2008 en operation med vitrektomi (glaskroppskirurgi, metod att operera inne i ögats glaskropp) och inläggning av silikonolja för att stabilisera näthinnan. Av epikrisen framgick att förloppet efter operationen var okomplicerat. Patienten skrevs ut den 5 mars 2008 med normalt ögontryck (18 mmHg) och normalt postoperativt ögonstatus. Ett återbesök för kontroll planerades efter en vecka.

 

Den 7 mars 2008 uppsökte patienten ögonkliniken pga. svår värk i höger öga sedan ett par dygn tillbaka. Det förelåg en kraftig tryckstegring i ögat (78 mmHg) varför patienten omgående remitterades till ett universitetssjukhus. Samma dag, dvs. den 7 mars 2008, lades patienten in för trycksänkande behandling och kortison med beredskap att tömma ut olja om inte trycket sjönk. Vid inläggning var trycket i höger öga 46 mmHg. Trycket sjönk successivt och smärtan försvann. Den 8 mars 2008 var trycket 30 mmHg och vid hemgång den 10 mars 2008 var det 27 mmHg.

 

På grund av svår värk i och runt höger öga återkom patienten till ögonkliniken den 12 mars 2008. Det förelåg en tryckstegring i ögat (45 mmHg) och man såg att olja trängt fram förbi pupillen. Patienten remitterades åter igen till universitetssjukhuset, där man uppmätte trycket i ögat till 42 mmHg. Den 13 mars 2008 opererades patienten med evakuering av olja, som ersattes med gas. Därefter har trycket i ögat varit reglerat. Då hon utvecklade grå starr i höger öga genomgick hon den 19 juni 2008 en operation av ögat på ögonkliniken.

 

PATIENTEN anmälde ökat tryck i höger öga, smärta, huvudvärk, synnervsskada med kraftig synnedsättning, utveckling av grå starr med behov av omoperationer samt psykiskt lidande efter operation den 4 mars 2008 av en blödning i höger öga. Patienten gjorde även gällande att hon inför operationen inte hade informerats tillräckligt om vilka skaderisker som var förknippade med det aktuella ingreppet. Hon informerades inte om att hon skulle ta kontakt med ögonkliniken om hon fick huvudvärk efter ingreppet. Om patienten hade informerats om att det förelegat risk för skada av aktuellt slag hade hon valt att avstå från den utförda operationen.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten har behandlats enligt vedertagna medicinska principer. Operationen den 4 mars 2008 var medicinskt motiverad med tanke på de näthinneförändringar och den blödningsrisk som förelåg. Ingreppet utfördes på riktig indikation, enligt vedertagen metod och på riktigt sätt. Den anmälda skadan samt dess följder hade inte kunnat undvikas, dvs. förebyggas eller förhindras genom ett annorlunda utförande av det valda förfarandet eller genom val av annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Iakttagbara symtom efter operationen tolkades i överensstämmelse med allmänt vedertagen medicinsk praxis. Det postoperativa förloppet var normalt och det fanns inga uppgifter om värk i ögat/huvudvärk under vårdtiden på universitetssjukhuset. Patienten skrevs ut den 5 mars 2008 med normalt ögontryck (18 mmHg). Någon felaktig eller fördröjd diagnostisering och behandling av tryckförhöjning i höger öga förelåg inte. Ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 1 eller 3 patientskadelagen förelåg således inte.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information framhöll LÖF att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid utebliven information från sjukvårdens sida. Om och i vilken utsträckning patienten har informerats saknar betydelse när rätten till ersättningen ska bedömas. Det är behandlingen och den anmälda skadan som är avgörande. Om en skada uppkommit vid behandling och skadan har samband med brister i informationen från sjukvårdens sida kan skadeståndsskyldighet föreligga.

 

Av utlåtande från behandlande läkare framgick att generell information efter all näthinnekirurgi är att man bör uppsöka vård vid ökad värk i det opererade ögat. I detta aktuella ärende gick det inte att fastställa att patienten fått denna information då detta mycket sällan anges i journalanteckning.

 

Vid en samlad bedömning av handlingarna i ärendet var det inte visat att det förelåg sådana brister vare sig i bedömning inför operation eller i informationen efter operationen att det uppkommit skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har som patientskada anmält att hon drabbats av ökat tryck i höger öga, smärta, huvudvärk, synnervsskada med kraftig synnedsättning, utveckling av grå starr med behov av omoperationer samt psykiskt lidande efter en operation i höger öga den 4 mars 2008 med glaskroppskirurgi och inläggning av silikonolja.

 

Nämnden delar LÖF:s bedömning att operationen var medicinskt motiverad och att den utfördes på ett korrekt sätt. I likhet med LÖF anser nämnden att anmäld skada samt dess följder inte hade kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av operationen. Det fanns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. Nämnden anser även, i likhet med bolaget, att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis och att det inte föreligger någon fördröjd diagnos och behandling.

 

Patienten har även anmält att hon inte informerades om att hon skulle ta kontakt med ögonkliniken om hon fick huvudvärk efter ingreppet. Enligt nämndens mening är det av största vikt att en patient, efter att ha genomgått den här typen av operation, alltid informeras om att kontakta ögonläkare akut om svår värk i och kring ögat/huvudvärk uppstår efter operationen. Att lämna den här viktiga informationen måste således enligt nämndens uppfattning ses som ett led i behandlingen av patientens ögonsjukdom, och denna information är därför i detta fall att betrakta som vård, behandling eller liknande åtgärd.

 

Av utlåtande utfärdat av en överläkare den 23 september 2011 framkommer att generell information efter all näthinnekirurgi är att man bör uppsöka vård vid ökad värk i det opererade ögat. Enligt honom går det dock inte att i det aktuella ärendet fastställa om patienten fått denna information, då detta mycket sällan anges i journalanteckning. Såsom nämnts tidigare hävdar patienten att hon inte informerats om att hon skulle uppsöka vården om hon fick värk. Det är oklart om och, i så fall, vilken information patienten fått efter operationen. Enligt nämndens uppfattning är det dock mycket osannolikt att hon, när hon drabbades av svår värk, inte skulle sökt akut om hon varit medveten om hur viktigt detta var. Detta tyder på att hon inte fått denna information eller att informationen, om den getts, inte varit tillräckligt tydlig.

 

När patienten väl sökte den 7 mars 2008 hade hon en kraftig tryckstegring i höger öga (78 mmHg) vilket måste ha orsakat henne en svår värk. Om patienten hade fått tillräcklig information efter operationen hade hon sökt redan den 6 mars 2008 och behandling hade då kunnat sättas in tidigare än som nu blev fallet. Med övervägande sannolikhet har den obehandlade tryckstegringen från den 6 mars 2008 till den 7 mars 2008 lett till försämrad syn på patientens högra öga. Denna skada hade således kunnat undvikas om patienten fått nämnda information. Under sådana förhållanden föreligger rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen. Det ankommer på LÖF att närmare utreda vilken ersättning som ska lämnas.

 

Patienten har även framfört att hon, inför operationen, inte informerats tillräckligt om vilka skaderisker som var förknippade med det aktuella ingreppet. Hon har framhållit att hon valt att avstå från den utförda operationen om hon hade informerats om att det förelegat risk för skada av aktuellt slag. Nämnden konstaterar att det är oklart vilken information om behandlingsrisker som lämnades före operationen. Av utredningen framgår dock att operationen var nödvändig. Enligt nämndens bedömning är det inte sannolikt att patienten skulle ha avstått från operationen även om hon hade fått en fullständig information om riskerna med ingreppet. Något orsakssamband mellan den eventuellt bristfälliga informationen före operationen och patientens komplikationer kan därför inte anses föreligga. Det föreligger således inte någon rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler på grund av bristande information inför operationen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0155

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter