Logotyp Patientskadenämnden

2012:13

Fel dos av kortison i recept. Ersättning. Skadeståndsgrundande vårdslöshet vid fel i recept.

Medicineringsskada. En i recept felaktigt angiven dos av läkemedel har ansetts utgöra skadeståndsgrundande vårdslöshet. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 6 patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga principer

 

Ärendet gällde en man, född 1940, som besvärades av muskel- och ledvärk. Patienten kom på remiss från en vårdcentral till ett reumatikersjukhus den 24 januari 2011 för bedömning. Någon orsak till besvären kunde man dock inte finna och patienten uppsattes för fortsatt utredning. Under tiden fick patienten ett smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel (Orudis) mot smärtan samt en kortisonspruta i axeln.

 

I telefonsamtal till vården den 1 februari 2011 uppgav patienten att han hade haft en tveksam effekt av kortisonsprutan. Patienten ordinerades då Prednisolon (ett kortisonpreparat) med startdosen 20 mg/dag, med nedtrappning på 14 dagar.

 

Den 28 februari samma år framkom att kortisonet inte haft någon effekt på patientens värk. Läkaren bedömde besvären som oklar värk då det inte fanns några hållpunkter för en inflammatorisk muskel- eller ledsjukdom. Något återbesök till sjukhuset planerades inte och patienten remitteras tillbaka till vårdcentralen.

 

Den 6 april 2011 inkom patienten till en medicinklinik med förhöjda inflammationsprover och alltmer tilltagande värk. Han utreddes inneliggande vid flera tillfällen utan att någon säker orsak till besvären kunde fastställas. Utredningen utgick ifrån att patienten tidigare prövat kortisonbehandling utan effekt och att han därför inte hade en reumatisk sjukdom.

 

Till följd av höga inflammationsparametrar var patienten inlagd den 11 maj 2011, då han behandlades med en hög dos kortison, 60 mg/dag. Han förbättrades successivt av denna behandling.

 

Den 8 juni 2011 upptäcktes att det hade skett ett misstag vid förskrivningen av kortison den 1 februari 2011. Istället för 20 mg/dag antecknades 4 mg/dag i receptet.

 

Vid fortsatt medicinsk utredning bedömdes patientens besvär som polymyalgia rheumatica (PMR, muskelreumatism) och patienten ordinerades fortsatt behandling med kortison 30 mg/dag. Enligt patienten trappades dosen så småningom ned till 10 mg/dag.

 

PATIENTEN anmälde att han hade fått utstå onödigt fysiskt och psykiskt lidande pga. att en för låg dos av kortison, 4 mg/dag istället för 20 mg/dag, ordinerades i början av februari 2011. Den felaktiga ordinationen ledde till att diagnosen och behandlingen för polymyalgia rheumatica försenades.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Av utredningen framkom att ett misstag hade skett vid förskrivningen av kortison i februari 2011. Patienten erhöll 4 mg per dag istället för den planerade dosen 20 mg per dag. Enligt LÖF var det inte övervägande sannolikt att den felaktiga dosen orsakade patientens besvär och sjukdomsutveckling. När patienten väl fick kortison insatt var det med en högre dos, 60 mg om dagen, och när det återinsattes var dosen 30 mg/dagen. Det var inte övervägande sannolikt att patienten hade förbättrats med en kortisondos på 20 mg om dagen. Indikationen för att sätta in kortison i februari 2011 var tveksam innan ytterligare utredning hade skett. Den symtombild som patienten hade var inte typisk för PMR. Bortsett från förskrivningen i februari 2011 utreddes, bedömdes och behandlades patientens besvär på ett vedertaget sätt och såsom det kunde förväntas av en erfaren specialist inom aktuellt specialistområde. Någon felaktig diagnos i den mening som avses i patientskadelagen förelåg inte. Någon skada orsakad av vården förelåg inte. Någon rätt till patientskadeersättning förelåg inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar skada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen framgår bl.a. att patienten i slutet av januari 2011 led av muskelbesvär och hade lätt förhöjda rutinprover, CRP max 15 och SR max 14. Den 1 februari 2011 förskrevs han utan vidare utredning ett kortisonpreparat (Prednisolon) med 20 mg/dag. I receptet kom dock felaktigt att anges en dos på 4 mg/dag. Vid förnyad bedömning i slutet av månaden hade kortisonet ingen effekt på patientens besvär, som bedömdes som oklar muskelvärk. På grund av besvärens omfattning genomgick patienten under våren 2011 en extensiv utredning, som dock inte kunde förklara patientens muskelsmärtor och stigande inflammationsparametrar. Detta föranledde att patienten i maj samma år ordinerades en högdos kortison på 60 mg/dag, med nedtrappning. Under sommaren det året upptäcktes misstaget i receptet, patientens besvär diagnostiserades som polymyalgia rheumatica och han blev den 20 juli besvärsfri med 20 mg Prednisolon dagligen, något som sedan successivt trappades ned till 10 mg/dag.

 

Nämnden konstaterar att förskrivningen av 4 mg Prednisolon istället för 20 mg har skett i strid med föreskrifter och anvisningar. Patienten hade vid förskrivningstillfället i februari 2011 endast lätt förhöjda inflammationsparametrar, medan dessa hade stigit vid tidpunkten för högdosbehandlingen under våren, samtidigt som patienten fått mera värk. Det mesta talar för att patienten inte skulle ha haft besvär och inte heller behövt genomgå en omfattande utredning för att utesluta andra diagnoser om korrekt dos Prednisolon hade förskrivits från början. Det är således övervägande sannolikt att den felaktiga förskrivningen har orsakat patienten onödigt lidande under tiden från början av februari 2011 till den 20 juli samma år, då han blev besvärsfri med 20 mg Prednisonol per dag. Rätt till ersättning föreligger således. Nämnden bedömer misstaget i receptet som vårdslöst och anser att ersättning bör lämnas på skadeståndsrättslig grund, utan avdrag för självrisk.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0965

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter