Logotyp Patientskadenämnden

2012:12

Fråga om rätt till dubbel ersättning från trafik- och patientförsäkring.

Förhållande mellan patient- och trafikförsäkring. Fråga om rätt till dubbel ersättning. Även fråga om patientens anspråk på patientskadeersättning ska prövas i sak trots lämnad ersättning från trafikförsäkringen.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

20 § tredje stycket patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga principer

 

Ärendet gällde en ung man, född 1994, som ådrog sig en skada i höger knäled när han körde omkull med moped den 2 juli 2009. Vid behandlingen av knäskadan uppkom långdragna komplikationer i form av bl.a. septisk artrit (akut ledinflammation) och osteomyelit (inflammatorisk benröta). Patienten anmälde den inträffade trafikskadan till sitt trafikförsäkringsbolag och erhöll trafikskadeersättning som omfattade både trafikskadan och de i vården tillkomna komplikationerna.

 

PATIENTEN anmälde att han hade drabbats av en patientskada till följd av felaktig och fördröjd diagnos och behandling av en infektion i höger knäled mellan den 6 augusti 2009 och den 1 januari 2010. Skadan innebar onödigt fysiskt och psykiskt lidande, fyra extra operationer och förlängd sjukdoms- och behandlingstid. Den hade också lett till bestående men och extra ärr. Hela ersättningsansvaret kunde inte läggas på trafikförsäkringen, då det var bevisat bortom allt tvivel att den anmälda skadan var orsakad av slarv vid vården efter operationen den 7 juli 2009.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser kan ersättning inte erhållas från två håll för samma skada. Av underlaget framkom att skadan hade anmälts till och ersatts ur mopedens trafikförsäkring.

 

Vid orsakssamband (adekvat kausalitet) mellan trafikolyckan och den anmälda patientskadan är det brukligt att trafikförsäkringen även ersätter den eventuella merskada som vården kan ha tillfört i samband med behandlingen av trafikskadan. Om trafikförsäkringsbolaget inte finner adekvat kausalitet mellan trafikskadan och patientskadan, får trafikförsäkringsbolaget återkomma och har då bevisbördan.

 

Om patienten inte får full kompensation genom trafikförsäkringen föreligger rätt till sakprövning genom patientförsäkringen. Utan att ha prövat ärendet i sak synes full ersättning ha lämnats ur trafikförsäkringen. Under dessa förutsättningar föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till dubbel ersättning inte förelåg men att patientens krav på ersättning från patientförsäkringen skulle prövas i sak enligt följande motivering:

 

Trafikförsäkringsbolaget har lämnat ersättning ur trafikförsäkringen för såväl själva knäskadan vid trafikolyckan den 2 juli 2009 som för infektion som uppkom i vården. Trafikskadeersättningen omfattade således tiden från och med trafikolyckan till och med slutförandet av vården. Patienten har framfört, som kravet får förstås, att han utöver trafikskadeersättningen även har rätt till ersättning ur patientförsäkringen för den komplikation som tillstötte i vården vid behandlingen av trafikskadan.

 

LÖF har bedömt att rätt till patientskadeersättning inte föreligger med motiveringen att ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser inte kan fås från två håll för samma skada, att, om patienten inte får full kompensation genom trafikförsäkringen, rätt till sakprövning föreligger genom patientförsäkringen men att full ersättning synes ha lämnats ur trafikförsäkringen.

 

Nämnden gör följande bedömning.

 

I 20 § tredje stycket patientskadelagen anges att om patientskadeersättning har lämnats för en skada som omfattas av trafikförsäkring enligt trafikskadelagen inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning. Detta ska förstås så, prop. 1995/96:187 s.91, att principen vid skador som täcks av både patientskadelagen och trafikskadelagen är att kostnaderna för skadan ska belasta trafikförsäkringen. Enligt nämndens mening innebär det att dubbel ersättning inte kan lämnas i den situationen. Högsta domstolen har i en dom den 1 november 2012 i mål T 950-11 uttalat att en samordning (avräkning) av ersättningar som grundas på skadeståndsrättsliga regler får göras för att den skadelidande inte ska underkompenseras men inte heller överkompenseras. Både patient- och trafikskadeersättningar bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler och kan således samordnas utifrån Högsta domstolens avgörande.

 

Nämnden konstaterar att det inte finns någon bestämmelse i patientskadelagen som ger en försäkringsgivare inom patientförsäkringen rätt att utan sakprövning avvisa patientens anspråk på patientskadeersättning med hänvisning till att ersättning redan lämnats från annat håll. LÖF bör därför göra en självständig prövning av ärendet i sak. Som tidigare anförts kan dubbel ersättning dock inte lämnas för en och samma skada i ett fall som detta. Om en ersättningsbar patientskada skulle bedömas föreligga får en avräkning därför göras av den ersättning patienten redan fått från trafikförsäkringen. Denna del bör då enligt 20 § tredje stycket patientskadelagen stanna på trafikförsäkringen. Vid prövningen av ärendet om patientskadeersättning bör relevant utredning från trafikförsäkringen ingå i bedömningsunderlaget.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0520

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter