Logotyp Patientskadenämnden

2012:11

Infektion via veninfart. Ersättning.

Ersättningsbar infektionsskada, skälighetsbedömning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 och tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1966, med feber och buksmärtor. Patienten inkom den 7 april 2010 till medicinkliniken med feber och buksmärtor som hon hade haft sedan en vecka tillbaka. Datortomografiundersökning (datoriserad skiktröntgen) genomfördes och visade inget anmärkningsvärt. Då patienten fick tilltagande ryggsmärtor genomgick hon magnetkameraundersökning för att utesluta spondylit. Antibiotikabehandlingen sattes ut på grund av misstanke om CMV-infektion (Cytomegalovirus), vilket senare bekräftades.

 

Under vårdtiden fick patienten även en blodpropp samt stafylokockinfektion kring veninfarten i höger arm vilken ledde till blodförgiftning. Patienten flyttades över till infektionsklinik för fortsatt behandling med bland annat antibiotika och blodförtunnande läkemedel varefter hon kunde skrivas ut den 29 april 2010.

 

Senare har hon även genomgått utredning för bland annat sömnapné, buksmärtor, krampanfall samt sensibilitetsstörning i vänster kroppshalva.

 

PATIENTEN anmälde att hon fick felaktig behandling av CMV-infektion i april 2010. Patienten anser även att det förelegat brister i samband med anläggning av venkateter vilket medförde infektion med påföljande blodförgiftning och blodpropp. Vidare drabbades hon av håravfall pga. bristande hjälp med hårvård under sjukhusvistelsen samt fick ryggsmärtor pga. att hon inte fick hjälp att ta sig till toaletten. Efter utskrivningen har hon haft krampanfall med medvetslöshet samt svaghet i vänster kroppshalva.

 

Patienten ansåg att hon blivit felbehandlad. Hon ansåg att hon borde ha remitterats till infektionsklinik då CMV-infektionen konstaterades. Vid flera tillfällen stack man henne utan att använda handskar. Patienten ansåg inte att den infektion som hon drabbades av var lindrig.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

CMV-infektionen utreddes och behandlades på ett adekvat sätt. Infektionen och den påföljande blodförgiftningen bedömdes orsakad av ett utifrån kommande smittämne i samband med vård och behandling. Patienten behandlades med läkemedlet Azatioprin på grund av sin grundsjukdom varför hon var mer infektionskänslig än normalt. Läkemedelsbehandlingen i kombination med övriga grundsjukdomar medförde en ökad risk för infektion. Därför bedömde LÖF att patienten skäligen måste tåla den infektion hon drabbades av i höger arm med dess följder.

 

Blodproppen var med övervägande sannolikhet orsakad av droppbehandlingen med venkatetern. Det var medicinskt motiverat att ge dropp och behandlingen skedde enligt en vedertagen metod. LÖF bedömning var att infektionen med påföljande blodförgiftning samt blodproppen med övervägande sannolikhet inte hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av den valda behandlingsmetoden. Det fanns inte heller någon annan totalt sett mindre riskfylld behandlingsmetod som hade kunnat tillgodose vårdbehovet.

 

Krampanfallen och de neurologiska symptomen bedömdes med övervägande sannolikhet inte orsakade av vård och/eller behandling eller utebliven sådan. Håravfallet och ryggsmärtorna orsakades med övervägande sannolikhet inte av brister i omvårdnaden i samband med sjukhusvistelsen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Rätten till ersättning är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn ska därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

 

Av utredningen i ärendet framgår att patienten, som led av vissa tarmsjukdomar och behandlades med ett lindrigt immunosupressivt läkemedel (Azatioprin), lades in den 7 april 2010 med symtom i form av feber, trötthet och svettningar. Hon konstaterades ha en pågående virussjukdom, CMV (cytomegalovirus). Det är en sjukdom som normalt läker ut av sig självt utan behandling. Så var också fallet i detta ärende, där det av journalanteckningarna den 14 och 15 april 2010 framgår att man avvaktade med behandling, och där det enligt journalnoteringen den 16 april samma år inte fanns någon indikation för behandling. Innan dess hade dock patienten fått en veninfart i höger armveck, något som ledde till att patienten smittades med stafylococcus aureus. Denna infektion, som utvecklade sig till sepsis (allmän blodförgiftning) och utbredd trombotisering i höger arm, orsakade feber, yrsel, mental påverkan, ont i kroppen och takykardi (hög puls) samt innebar behov av behandling med syrgas. Blodförgiftningen behövde behandlas med antibiotika och tromboflebiterna med Waranbehandling som avslutades först sex månader senare.

 

Nämnden delar bedömningen att den uppkomna infektionen har orsakats av ett smittämne som överförts i vården. Infektionen orsakade besvär som var betydligt allvarligare än den grundsjukdom som patienten hade. Vid en samlad bedömning anser nämnden att patienten inte skäligen bör tåla infektionen och följderna av denna utan rätt till patientskadeersättning. Den omständigheten att patienten vid tidpunkten för infektionen behandlades med ett lindrigt immunsänkande medel och då möjligen var mera mottaglig för infektioner föranleder inte någon annan bedömning. Rätt till patientskadeersättning föreligger således när det gäller infektionen och följderna av denna. LÖF bör utreda och ta ställning till vilken skada patienten har drabbats av till följd av infektionen, varvid bl.a. närmare bör utredas om patientens krampanfall har samband med infektionen, samt till den ersättning som kan komma ifråga.

 

Vad avser de anmälda besvären i ryggen anser nämnden att det inte är övervägande sannolikt att dessa besvär är en av vården orsakad skada. Rätt till patientskadeersättning föreligger inte i denna del. Inte heller håravfallet är med övervägande sannolikhet orsakat av någon vårdåtgärd.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

Dnr 2012/0436

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter