Logotyp Patientskadenämnden

2012:10

Ersättning för kostnad för hemtjänst.

Kostnad för hemtjänst. Rätt till ersättning för kostnader för hemtjänst har ansetts föreligga trots att patienten haft hemtjänst före patientskadan. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1941, som vid operation av höger höft den 21 april 2008 drabbades av komplikation i form av droppfot. Patienten har beviljats patientskadeersättning för droppfoten. I efterförloppet ramlade patienten och ådrog sig en humerusfraktur (fraktur i överarm/axel), som har bedömts vara en följd av den godkända patientskadan. Invaliditetsgraden till följd av droppfoten har bedömts till 3 % och humerusfrakturen till 25 %.

 

PATIENTEN anmälde att hon till följd av den godkända patientskadan(droppfoten och humerusfrakturen) blev beroende av hemtjänst och ledsagning. Hon var trots sin reumatism inte rullstolsbunden före patientskadan. Patienten gick på vattengympa och simmade, något som inte längre var möjligt med droppfoten. Efter skadan i höger axel kunde hon inte längre tvätta och lägga håret utan behövde hjälp i den personliga omvårdnaden. Städning kunde maken utföra. Eftersom hon blev beroende av rullstol måste hon även ha ledsagning till läkarbesök och liknande. Patienten yrkade ersättning för kostnaderna för hemtjänst och ledsagning med cirka 1 500 kronor per månad. Patienten framförde att underlaget från socialtjänsten (där det framgick att hon hade behov av hemtjänst redan före patientskadan) var missvisande. Hennes senare operationer skulle inte heller beaktas vid bedömningen av rätten till ersättningen för kostnader för hemtjänst och ledsagning. Patienten yrkade slutligen ersättning för specialskor till följd av droppfoten.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den medicinska invaliditetsgraden till följd av patientskadan bedömdes till 3 % för droppfoten. Patienten fick tillbaka sin dorsalextensionsförmåga men hade vissa kvarstående sensibilitetsstörningar.

 

Patienten hade sedan lång tid tillbaka grav reumatism och kunde redan före axelfrakturen inte lyfta armarna högre än till armbågshöjd. Hon hade hjärtsvikt och gick igenom hjärtinfarkter åren 2006 samt 2010. Hon opererades för bröstcancer år 2000, genomgick en vänstersidig axelplastik 2007 samt en höftledsplastik 2008. Hon opererades ett flertal gånger i både händer och fötter, varav senast i foten under 2010. Härefter fick hon mycket nedsatt allmäntillstånd med viktnedgång, liggsår och ett svårläkt operationssår som behandlades med antibiotika. Bromsmedicin för reumatism fick sättas ut eftersom läkemedlet påverkade sårläkningen vilket i sin tur medförde ökad värk från reumatismen.

 

Patienten var beroende av rullstol och rollator redan innan patientskadan inträffade. Patienten hade tidigare haft hjälp av sin make att sköta hemmet och den personliga omvårdnaden. Han var numera sjuk och kunde inte hjälpa till i den omfattning han gjorde tidigare.

 

Av socialtjänstens utredning framgick att patienten hade hemtjänst sedan december 2007. Till en början hade hon 30 timmar per månad för morgonhjälp med hygien och påklädning samt duschning. Maken hade drabbats av psykiska besvär varför han inte längre hade förmåga att hjälpa henne som tidigare. Genomgången axelledsplastik i vänster axel hade dessutom gjort henne ännu mer funktionshindrad än tidigare. Den 21 april 2008 gick hon igenom en höftledsplastik varvid hon ådrog sig en droppfot. Efter hemgång ramlade hon och ådrog sig en fraktur i höger axel som opererades. Härefter beviljades hon vistelse på ett korttidsboende under perioden 26 maj till och med den 13 juni 2008. Vid utskrivningen beviljades hon ökad omsorg till 89 timmar i månaden avseende hjälp med hygien morgon och kväll samt tillsyn och praktisk hjälp ytterligare två gånger per dag. Hon fick även ledsagning för att kunna uträtta egna ärenden. I juli 2008 ökades omsorgen tillfälligt till 122 timmar per månad på grund av att maken inte längre kunde hjälpa till. Då omfattades även hjälp med matlagning, handling, tvätt, strykning och övrig skötsel av hushållet. I september sänktes omsorgen till 71 timmar per månad. Ledsagningen ökade från mars 2009 på grund av ett ökat antal läkarbesök i anslutning till en handoperation. Omsorgen ökade åter i juni 2010 då patienten blev rullstolsburen efter en fotoperation och mannen samtidigt låg inlagd på sjukhus. Från juli 2010 förbättrades patienten och hjälpbehovet gick ned till 82 timmar per månad.

 

Ersättning från patientförsäkringen lämnades för hela kostnaden för vistelsen på korttidsboende under perioden 26 maj till och med den 13 juni 2008. För tiden därefter skulle patienten med övervägande sannolikhet ha haft behov av hemtjänst även patientskadan förutan. Patientskadan hade dock medfört ett ökat hjälpbehov med uppskattningsvis 40 timmar per månad (periodvis mer). Utredningen kom dock att visa att patienten betalade maxtaxa för hemtjänst (inklusive ledsagning) redan före patientskadan. Det ökade hjälpbehovet medförde således ingen merkostnad för patienten. Det förelåg därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

Patienten hade inte heller något behov av specialskor till följd av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till ersättning för kostnader för hemtjänst och ledsagning förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Av Socialförvaltningens i Åkersberga beslut den 7 december 2007 med tillhörande utredning framgår att patienten behövde tillfällig hjälp i sin dagliga livsföring på grund av genomgången axelledsplastik och besvär på grund av mångårig reumatism. Hon beviljades därför hemtjänst med 30 tim/mån för perioden 10 december 2007 - 12 mars 2008. Det framgår dock av den utredning som gjordes i samband med beslut om hemtjänst den 11 juni 2008 att patienten nyttjade hemtjänsten enligt beslutet den 7 december 2007 endast under december 2007.

 

Patientskadan inträffade den 21 april 2008. Den medförde peroneuspares, droppfot och känselnedsättning i höger fot och underben, allt motsvarande en invaliditet om 3 %, samt en överarmsfraktur (humerusfraktur) med en invaliditet på 25 %. Besvären ledde till omfattande vårdbehov som tillgodosågs först genom vistelse på korttidsboende och därefter, från den 13 juni 2008, genom både hemtjänst och ledsagning.

 

Nämnden konstaterar att patienten således innan patientskadan hade hemtjänst endast under en kort period och då huvudsakligen föranledd av en axeloperation. Vidare att patienten vid tidpunkten för patientskadan varken hade hemtjänst eller ledsagning och att hon efter skadan, som för övrigt innebar relativt hög invaliditet, beviljades såväl hemtjänst som ledsagning. Nämnden anser att det är övervägande sannolikt att patientens behov av hemtjänst i sin helhet är orsakat av den godkända patientskadan, i vart fall som en droppeffekt på en patient med redan försvagat hälsotillstånd. Den omständigheten att patienten senare blivit försämrad i sina övriga sjukdomar och eventuellt skulle ha haft behov av hemtjänst även om inte patientskadan inträffat saknar betydelse för rätten till patientskadeersättning (jfr NJA 2009 s. 104). Rätt till patientskadeersättning för hemtjänst och ledsagning föreligger således.

 

I frågan om ersättning för specialanpassade skor för droppfoten anser nämnden att patientens vårdbehov i den delen kan tillgodoses genom en särskild stödskena som kan läggas in i vanliga skor. Sådan skena brukar tillhandahållas som ett kostnadsfritt hjälpmedel inom vården och utgör då ingen merkostnad för patienten. Om så inte är fallet får patienten återkomma till LÖF med krav på ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0317

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter