Logotyp Patientskadenämnden

2012:08

Håravfall vid medicinering för höga blodfetter. Ej ersättning.

Håravfall till följd av läkemedelsbehandling. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 6 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1943, som behandlades med läkemedel mot högt kolesterolvärde. Den 18 juni 2010 bytte patienten läkemedlet Simvastatin, som gett henne biverkningar med muskelbesvär, mot Lipitor 40 mg. Patienten sökte den 2 augusti 2010 pga. misstänkta biverkningar med vadkramper. En halvering av Lipitor bedömdes kunna bli aktuell om muskelkramperna kvarstod. Patienten sökte igen 10 dagar senare då hon tappade mycket hår. Dosen Lipitor halverades till 20 mg och en ny uppföljning av kolesterolvärdena planerades in. Den 31 augusti 2010 konstaterades att patienten hade tappat rejält med hår och att hon slutat med Lipitor på eget bevåg.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av håravfall pga. medicinering med för hög dos av läkemedlet Lipitor 40 mg sedan den 18 juni 2010. Patienten ansåg att hon borde ha förskrivits dosen 20 mg istället.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Doseringen av Lipitor är individuell och det fanns inga medicinskt motiverade skäl att börja med en lägre dos när patienten uppvisade höga kolesterolvärden och redan prövat annan typ av läkemedelsbehandling med Simvastatin. En förutsättning för att man ska få ersättning för en skada som har orsakats av medicinering är att medicineringen har skett i strid med föreskrifter eller anvisningar. Förskrivning hade skett enligt föreskrifter och anvisningar och det förelåg därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg inte att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har som patientskada anmält att hon drabbats av håravfall till följd av förskrivning av läkemedlet Lipitor i för hög dos.

 

Patienten hade med anledning av förhöjda blodfetter tidigare stått på läkemedlet Simvastatin men då biverkningar i form av muskelbesvär uppträdde avslutades denna medicinering. Vid förnyad provtagning konstaterades att patienten fortfarande hade förhöjda kolesterolvärden. Därför ordinerades i juni 2010 ett annat blodfettsänkande läkemedel, Lipitor, som förskrevs i dosen 40 mg med en tablett per dag. Under sommaren samma år drabbades patienten av ett uttalat håravfall.

 

Patienten har gjort gällande att Lipitor skulle ha förskrivits i en lägre dos initialt, 10 mg, med gradvis förhöjning utifrån behov.

 

Ersättning kan lämnas genom patientförsäkringen om personskada har orsakats av att läkemedel har förordnats eller utlämnats i strid med föreskrifter eller anvisningar.

 

Nämnden delar patientens uppfattning om det lämpliga i att inledningsvis förskriva Lipitor i en låg begynnelsedos med successiv upptrappning vid behov. Då patienten, vid sidan om det förhöjda blodfettvärdet, inte hade någon annan särskild riskfaktor som motiverade läkemedelsbehandlingen med blodfettsänkande preparat borde man i enlighet med tillverkarens anvisningar ha inlett behandlingen med Lipitor med en låg dos. Enligt nämndens bedömning är det dock inte övervägande sannolikt att håravfallet uppkommit som en följd av att patienten ordinerades dosen om 40 mg. Läkemedlet är känt för att kunna orsaka håravfall och enligt nämndens mening är det inte övervägande sannolikt att denna effekt är dosberoende. Den av läkaren förskrivna dosen om 40 mg ligger inom det intervall som läkemedelsbolaget anger som ett riktvärde för medicinering. Dosen kan maximalt uppgå till 80 mg.

 

Under dessa förhållanden är det således inte övervägande sannolikt att den anmälda patientskadan orsakats av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar. Rätt till patientskadeersättning föreligger således inte.

 

Som LÖF har angett finns möjlighet för patienten att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB för en prövning av om ersättning kan lämnas genom läkemedelsförsäkringen för den anmälda skadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0588

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter