Logotyp Patientskadenämnden

2012:06

Hypofystumör. Ersättning.

Diagnosskada. Hypofystumör hos ung pojke har orsakat patologisk tillväxtacceleration med omfattande konsekvenser. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en pojke, född 1992, som visade onormal tillväxt vid en ordinarie skolhälsoundersökning i årskurs 8. Han var då 187 cm lång. Undersökningen i årskurs 9 omfattade även mätning av tillväxt, som ytterligare accelererat och var onormal – patienten uppvisade en längd på 198 cm. Skolsköterskan (A) har inte vid något av tillfällena kommenterat tillväxten i journalen eller vidtagit några åtgärder. Patienten började i gymnasiet och vid hälsoundersökningen i årskurs 1 genomfördes ingen tillväxtundersökning. Skolsköterskan (B) har inte noterat något om långvuxenheten i journalen.

 

Slutligen sökte pojkens familj själv läkare för patientens tillväxt. Man fann en hypofystumör och patienten blev opererad.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att han på grund av fördröjd diagnos och behandling av hypofystumör drabbats av grov kroppsbyggnad, grova ansiktsdrag samt ont i rygg, höfter och knän samt psykosociala svårigheter orsakade av att den kraftiga växten i ungdomsåren har gjort honom utseendemässigt avvikande gentemot jämnåriga.

 

Patienten har framfört att det hade varit möjligt att få tumören under kontroll tidigare om skolhälsovården eller primärvården hade reagerat under hans tidigare tonår. Detta hade då lett till att den bestående skadan hade blivit mindre omfattande. Nu kan han varken köpa skor eller kläder i butik. Han får inte plats i mindre bilar och hans längd ställer i största allmänhet till bekymmer.

 

SKADEJURIDIK I NORDEN AB har avböjt patientens anspråk på ersättningoch begärt att Patientskadenämnden bedömer om skolhälsovårdens agerande, eller brist på agerande, är att betrakta som ersättningsbar personskada enligt patientskadelagen 6 §.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Med diagnosskada enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen förstås skada eller annan komplikation som med övervägande sannolikhet uppkommit eller inte kunnat förhindras till följd av att faktiskt iakttagbara sjukdomssymtom i samband med diagnostik förbisetts eller tolkats på ett sätt som avviker från den behandlingsnorm som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom det aktuella området, i detta fall en erfaren skolsjuksköterska, och behandlingsresultatet på grund av detta uteblivit, försenats eller försämrats. Skadan består normalt i att en annars förväntad förbättring uteblivit och kan beskrivas som en merskada i förhållande till det förlopp som borde ha blivit följden om patientens sjukdom diagnostiserats primärt och behandling satts in.

 

I beslut den 6 december 2010 i anledning av en Lex Maria-anmälan avseende utebliven diagnos av patientens hypofystumör skriver Socialstyrelsen ”Socialstyrelsen konstaterar att patienten följt normal tillväxtkurva, med hänsyn taget till föräldrarnas längder, före 9 års ålder. Från 10 års ålder accelererade längdtillväxten, vilket kan ha varit en normal s.k. pubertetsspurt – då pubertetsstadier inte har dokumenterats är detta inte möjligt att bedöma. Mellan 12 och 14 års ålder växte han 27 cm och hade då uppnått en längd som inte var normal, med tanke på tidigare tillväxtkurva och föräldrarnas längd. Vid nästa mättillfälle i åk 8, var han 187 cm lång och uppvisade en patologisk tillväxtacceleration. Vid mätningen i åk 9 uppvisade han en längd på 198 cm, som klart borde ha lett till ytterligare diagnostiska åtgärder. Socialstyrelsen bedömer således att skolhälsovården har brustit i att identifiera onormal tillväxt, trots att den uppmättes.”

 

Nämnden delar Socialstyrelsens bedömning och finner att en erfaren skolsjuksköterska åtminstone i januari 2007 borde ha remitterat patienten vidare för utredning om orsaken till den patologiska tillväxtaccelerationen. Nu blev patienten istället undersökt och diagnostiserad först i juni 2009, således 2 år och 5 månader senare. Den merskada som uppkommit på grund av denna försening av diagnostiseringen och behandlingen av patientens hypofystumör är ersättningsbar enligt patientskadelagen. Det ankommer på Skadejuridik i Norden AB att utreda vilken merskada som uppkommit och lämna patientskadeersättning för denna.

 

Av tillgängliga handlingar framkommer att konsekvenserna av diagnosförseningen sannolikt kommer att bli mycket omfattande med bland annat muskel- och ledbesvär från rygg, höfter och knän samt psykosociala svårigheter. På lång sikt föreligger även risk för hjärt- och leversjukdomar. Utredning av merskadan bör ske av specialistsakkunnig.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/0927

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter