Logotyp Patientskadenämnden

2012:05

Kvinnan och mannen är patienter vid IVF-behandling. Sveda och värk för psykiskt lidande vid misslyckad IVF-behandling.

Patientbegreppet vid IVF-behandling. Mannen är, vid sidan av kvinnan, i samband med sådan behandling att anse som patient i patientskadelagens mening.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

2 § och 8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna (AS) och en man (JES) som genomgick IVF-behandling (infertilitetsbehandling) på grund av ofrivillig barnlöshet. Under pågående behandling överhettades befruktade ägg i en inkubator och blev förstörda. If godkände denna skadehändelse som en ersättningsbar patientskada. Tvist uppkom dock om vilken rätt till ersättning som förelåg med anledning av skadan och om även JES hade rätt till ersättning.

 

PARET anser att If:s bedömning av en akuttid på fyra månader är för kort tid. Båda lider fortfarande av händelsen och att tänka tillbaka på denna period är för båda oerhört smärtsamt. Detta kanske var deras enda chans till ett barn. Ersättning yrkas även för både mannens och kvinnans inkomstförlust.

 

IF har inledningsvis bedömt att endast kvinnan (AS) var patient och att hon hade rätt till ersättning för sveda och värk för en tid om fyra månader. Kvinnan bedömdes även ha rätt till ersättning för styrkta inkomstförluster samt merkostnader till följd av den godkända patientskadan. Efter att Patientskadenämnden kompletterat ärendet med ett rättsutlåtande utfärdat av professor HA har If ändrat sitt tidigare ställningstagande och funnit att även mannen (JES) är att betrakta som patient och att han har rätt till ersättning för sveda och värk motsvarande fyra månader samt för styrkta inkomstförluster och merkostnader. Bolaget anser således inte längre att det föreligger en tredjemansskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

I samband med att AS och JES försökt få barn genom IVF-behandling (In vitro fertilisation) har befruktade ägg överhettats i en inkubator. Denna skadehändelse har av If godkänts som en ersättningsbar patientskada. Tvist uppkom dock beträffande vilken rätt till ersättning som föreligger med anledning av skadan.

 

I ärendet har nämnden bland annat att ta ställning till den principiella frågan om mannen, vid sidan av kvinnan, i samband med IVF-behandling är patient i patientskadelagens mening.

 

If gjorde inledningsvis bedömningen att endast AS var patient och ersättning för sveda och värk lämnades till henne för en tid om fyra månader, motsvarande tiden för två nya IVF-behandlingar med visst uppehåll däremellan. Ersättningsperioden bestämdes enligt en skälighetsbedömning där bolaget utöver en ny IVF-behandling beaktade den IVF-behandling som skett förgäves. AS ansågs även vara berättigad till ersättning för patientskadans styrkta ekonomiska följder såsom inkomstförlust och merkostnader.

 

JES yrkade för sin del ersättning för sveda och värk samt för inkomstförlust. Enligt If var han emellertid att betrakta som tredje man och därmed inte ersättningsberättigad.

 

Nämnden har beträffande frågan om JES är att betrakta som patient inhämtat ett utlåtande från professor Håkan Andersson. I utlåtandet gör Håkan Andersson den sammanfattande bedömningen att både kvinnan och mannen i ett fall som detta bör betraktas som patienter. Avslutningsvis uttalas i utlåtandet bl.a. följande: ”Då ett par söker behandling för sitt gemensamma fysiologiska problem med att tillsammans kunna få barn bör den medicinska behandlingen av paret – och deras par-projekt att få barn – inom juridiken mötas av den rättsliga värderingen, att båda parterna i det behandlade paret anses som patienter. Den psykiska personskada som uppkommer genom att behandlingen – och dess par-projekt (som också är ett barnprojekt) - förstörs, bör därför kompenseras för båda de drabbade genom såväl ekonomisk som ideell ersättning (varvid den senare ersättningsposten får inrymmas i de schablonverk för sveda och värk som utvecklats i praxis)”.

 

If har, sedan man tagit del av Håkan Anderssons utlåtande, ändrat sin tidigare bedömning och funnit att även JES är att betrakta som patient. If har därför även till honom lämnat ideell ersättning för sveda och värk i fyra månader.

 

Nämnden, som delar Håkan Anderssons bedömning beträffande patientbegreppet i ett fall som detta, konstaterar att både AS och JES gemensamt etablerat kontakt med hälso- och sjukvården på grund av barnlösheten. Med avseende på IVF-behandlingen är de bägge att betrakta som patienter då behandlingen syftar till att avhjälpa deras barnlöshet som par. Det innebär att den skada som kan ha uppkommit för JES inte är en tredjemansskada utan en patientskada.

 

Den inträffade skadehändelsen har för både AS och JES medfört ett psykiskt lidande på grund av att deras gemensamma möjlighet att få barn omintetgjordes. De är därför berättigade till ersättning för den skada som drabbat dem till följd av det felaktiga handhavandet av äggen under IVF-behandlingen. Det finns inte skäl att göra någon skillnad mellan den skada som AS respektive JES drabbats av. Skadehändelsen kan beträffande båda presumeras ha medfört ett psykiskt lidande under viss tid med behov av bearbetning av det inträffade. Denna tid kan uppskattas till i vart fall sex månader. Nämnden anser att ersättning för sveda och värk bör lämnas med ett skäligt belopp om 15 000 kr för var och en av AS och JES. För AS del får det belopp som bestämts för sveda och värk även innefatta den omständigheten att hon får genomgå en ny IVF-behandling.

 

Om skadehändelsen medfört inkomstförlust för AS och JES föreligger rätt till ersättning i den mån sådan förlust kan styrkas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2009/0928

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter