Logotyp Patientskadenämnden

2012:04

Startpunkten för treårs preskription. Ej preskription.

Preskription 3 år. Preskriptionsfristen börjar löpa när patienten fått ett objektivt sett någorlunda säkert underlag att lägga till grund för sitt anspråk (jfr NJA 2000 s. 285 och 2001 s. 93)

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

23 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna, född 1964, som 2004 behandlades med strålbehandling och operation på grund av cancer i livmodertappen.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon efter behandlingen av cancern drabbats av ständiga urinträngningar. Hon har inte fått kännedom om allvaret i skadorna förrän hon drabbades av blodförgiftning i november 2010.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) har bedömt att preskription förelåg och gjorde följande bedömning:

 

För att behöva prövas i sak ska en anmälan ha inkommit inom tre år från det att patienten fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Av den medicinska utredningen framgår att besvären i mars 2006 bedömdes kunna vara relaterade till strålbehandlingen, att patienten den 31 augusti 2006 kontrollerades för strålskador över blåsan samt att hon den 3 september 2007 önskade intyg till styrkandet av sambandet mellan skadan och strålbehandlingen. Då patienten senast den 3 september 2007 fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande på sätt som anges i patientskadelagen och hennes anmälan inkom den 7 oktober 2010 är ersättningsanspråken enligt bolaget preskriberade.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att preskription inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Den som vill ha ersättning enligt patientskadelagens bestämmelser måste enligt 23 § framställa sitt anspråk inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande, dock aldrig senare än tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. För att treårsregeln ska tillämpas krävs att den skadelidande har fått kännedom om skadan, att den skadelidande kan sätta skadan i samband med vården samt att den skadelidande vet mot vem han ska rikta sitt anspråk, prop. 1995/96:187 s. 92.

 

Patienten har anmält att hon efter operation och strålbehandling av cancer i livmodertappen 2004 drabbats av bestående skador i form av urinträngningar. Hennes anmälan kom in till LÖF den 7 oktober 2010. Enligt LÖF fick hon kännedom om skadan senast den 3 september 2007 då hon var på läkarbesök på urologiska kliniken vid Södersjukhuset och då ville ha ett intyg till styrkande av sambandet mellan strålbehandlingen och skadan. Eftersom det förflutit mer än tre år därefter och till den 7 oktober 2010 anser LÖF att anmälan har kommit in för sent för att kunna prövas i sak.

 

I journalanteckningen från urologiska kliniken den 3 september 2007 anger läkaren att ”Patienten har gått och sonderat sig och har inte förstått varför det har blivit som det har blivit. Vi pratar om det och det kan kanske bero på den sekundära strålbehandlingen och det kan ha påverkat både blåsa och uretra. Detta är givetvis under spekulation och patienten önskar skriftlig redogörelse för detta, som ett slags bevis hur det förhåller sig. Tyvärr är detta nog inte möjligt.” Efter ett besök den 7 januari 2008 anger läkaren "Pat undrar envist om det föreligger en strålbehandlingseffekt på blåsa och urinrör som är orsak till det här. Jag har ju inte sett några direkta blåsförändringar som kan relateras till strålning utan blåsan ser helt normal ut liksom urinröret. Hon är själv inne på att det måste ha varit en kramp som har släppt och jag är benägen att hålla med om det."

 

Enligt nämndens bedömning bör utgångspunkten för preskriptionstiden inte anses infalla tidigare än när patienten fått ett objektivt sett någorlunda säkert underlag med avseende på de faktiska förhållanden hon vill lägga till grund för sitt anspråk. Nämnden anser inte att patienten vid något av de båda ovan återgivna sjukhusbesöken fått sådana besked att hon kunnat sätta skadan i samband med vården. Enligt nämndens mening kan det därmed inte anses framgå av utredningen att patienten fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande tidigare än tre år innan hon gjorde sin skadeanmälan. Preskription föreligger därmed inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/1029

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter