Logotyp Patientskadenämnden

2012:01

Ej optimal behandling med blodtrycksmedicin. Ej ersättning.

En läkemedelsbehandling som inte har varit optimal har inte ansetts medföra rätt till patientskadeersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 6 samt 7 § 2 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man, född 1930, som lider av kranskärlsjukdom med angina pectoris (kärlkramp) och hjärtinsufficiens samt lindrig KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

 

Under våren 2007 gick patienten regelbundet till hjärtsviktsmottagningen för att prova ut rätt dos av blodtryckssänkande läkemedel Karvedilol och Atacand. I augusti samma år kontaktade han sin vårdcentral på grund av yrsel och svaghet. Läkaren på vårdcentralen kontaktade då hjärtsviktsmottagningen, som rekommenderade en sänkt dos av blodtrycksmedicineringen.

 

Vid ett besök hos sjuksköterska på kranskärlsmottagningen den 5 oktober 2007 uppgav patienten domningar i benet och nedsatt känsel i benet. På grund av andfåddhet utökades hjärtsviktsbehandlingen med vattendrivande läkemedel. Vid läkarbesök den 30 oktober samma år ordinerades han en dosökning av läkemedlen Karvedilol och Atacand till måldoser för hjärtsviktsbehandling. För fortsatta kontroller hänvisades han till sin vårdcentral. Patienten hade vid återbesök på vårdcentralen kvarstående domningskänsla och nedsatt känsel i höger fot, men besvären var mindre uttalade. Senare neurofysiologisk utredning påvisade en partiell skada på peroneus­nerven (vadnerven).

 

Patienten kontaktade distriktssköterskan per telefon den 21 april 2008 och uppgav en försämring i form av yrsel och andfåddhet. En blodtryckskontroll samma dag visade att blodtrycket låg på 90/70 i liggande och 70/80 stående. Patienten ringde till kardiologmottagningen den 24 april 2008 och framförde att han sedan doshöjningen blivit trött och haft yrsel. Han hade därför på eget bevåg sänkt dosen och nu kände sig bättre. Efter dosjusteringen hade han fortsatt kontakt med vårdcentralen.

 

PATIENTEN har anmält att han hade fått blodtrycksfall med allmänpåverkan på grund av för hög dosering av blodtryckssänkande läkemedel Karvedilol och Atacand från våren 2007 till våren 2008. Som skäl till anmälan har patienten anfört att det måste ha varit fel beslut och kontraindicerat att öka dosen hösten 2007 med vetskap om de komplikationer som hade uppstått vid tidigare doseringsökning samma sommar.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) har avböjt patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Läkemedlen Atacand och Karvedilol dosjusterades för att förbättra patientens hjärtfunktion. Förskrivningen har skett i enlighet med gällande föreskrifter och anvisningar och man har inte överskridit måldoseringen för respektive läkemedel. Det är en känd bieffekt att dessa läkemedel kan ge lågt blodtryck. Läkemedelsbiverkningar omfattas inte av patientförsäkringen. Om patienten får biverkningar kan dosjustering vidtas men dosreduktionen får anpassas individuellt. Det är ett normalt förfarande och en konsekvens av läkemedlens effekter. Patienten kontrollerades vid hjärtsviktsmottagning från april till oktober 2007. Härefter remitterades han till vårdcentral för fortsatt kontroll vilket är ett vedertaget förfarande. Dosjustering kan senare även behöva genomföras i vårdcentralens regi. Förnyade dosjusteringar är inte kontraindicerade utan snarare indicerade för att på lång sikt nå bästa tänkbara behandlingsresultat. Behandlingen har genomförts och följts upp på ett korrekt och vedertaget sätt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg inte att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 6 och 7 § 2 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada som orsakats av läkemedel endast om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

 

Förutsättningen för att en skada som beror på egenskap hos läkemedel (biverkan) ska kunna ersättas enligt patientskadelagens bestämmelser är således att skadan har sin grund i att läkemedlet använts på ett sätt som strider mot gällande anvisningar, d v s har använts på felaktigt sätt, med felaktig dosering eller vid kontraindikation. I annat fall ska patientens rätt till ersättning prövas enligt läkemedelsförsäkringens ersättningsbestämmelser.

 

Nämnden delar bolagets bedömning att medicineringen av hjärtsviktssjukdomen skedde inom ramen för de föreskrifter och anvisningar som gäller. Även om patienten under den aktuella perioden från våren 2007 till slutet av april 2008 har haft en dosering som vid vissa tillfällen behövt justeras och det vid vissa tillfällen kan ifrågasättas om inte en snabbare dosjustering kunnat ske, anser nämnden att det inte finns sådana brister i behandlingen att det föreligger rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 6 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/1000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter