Logotyp Patientskadenämnden

2011:14

Utebliven information om annat behandlingsalternativ. Ej ersättning.

Utebliven information om billigare alternativ till rekommenderad behandling med bettskena medför inte rätt till skadestånd.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 samt 23 § patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en man född 1957 som anmäler inåtböjda tänder och förlust av emalj pga. utebliven behandling med bettskena sedan 20 år tillbaka. Patienten anser, med hänvisning till rättsfallen NJA 1975 s 545 och NJA 2001 s 155, att han skulle ha blivit informerad av folktandvården om att utebliven behandling med bettskena kunde medföra förstörd emalj och inåtvända tänder. Till följd av olika besvär från tandgnissling/pressning har patienten blivit erbjuden behandling med bettskena sedan 2004. Av handlingarna framgår att patienten avböjt sådan behandling.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, ansåg att utredningen inte ger stöd för att det uppkommit någon personskada/tandskada till följd av utebliven/bristande diagnos och behandling och/eller informationsbrist från vårdgivarens sida, i den mening som avses i patientskadelagen. Rätt till ersättning föreligger därför inte från landstingens patientförsäkring. Det föreligger inte heller rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund och lämnade följande motivering:

 

Patienten har anmält tandskador i form av förstörd emalj och inåtvända tänder sedan 20 år tillbaka på grund av att bettskena inte satts in samt tillräcklig information om nödvändigheten av att använda bettskena inte lämnats.

 

LÖF har bedömt att patientens ersättningsanspråk för tiden före den 29 september 2000 är preskriberade enligt 23 § patientskadelagen. För tiden därefter har LÖF ansett att utredningen i ärendet inte ger stöd för att det har uppkommit någon personskada till följd av bristande diagnos och behandling eller informationsbrist från vårdgivarens sida. Någon rätt till patientskadeersättning eller till ersättning på skadeståndsrättslig grund föreligger därför inte enligt bolagets bedömning.

 

Preskription

 

Nämnden delar LÖF:s bedömning och anser att patientens anspråk på patientskadeersättning, räknat från patientens skadeanmälan, som kom in till LÖF den 29 september 2010, är preskriberat enligt 23 § patientskadelagen för tiden före den 29 september 2000.

 

Patientskadeersättning

 

Av journalanteckningar framgår att vårdgivaren vid flera tillfällen sedan i vart fall år 2002 tagit upp frågan om bruxism med patienten samt år 2008 konstaterat att flera tänder skadats på grund av bruxism. Vårdgivaren har enligt journalanteckning den 3 juli 2008 rekommenderat patienten behandling med bettskena men patienten har velat fundera på saken. Enligt nämndens mening har vårdgivaren därför inte orsakat någon personskada på grund av utebliven diagnos och behandling. När det gäller frågan om information konstaterar nämnden att patientskadelagen saknar en bestämmelse om rätt till ersättning på grund av informationsbrist. Rätt till patientskadeersättning föreligger således inte.

 

Skadestånd

 

Nämnden ska även bedöma om ersättning kan betalas på grund av bristande information enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Till en början konstaterar nämnden att vårdgivaren, enligt vad som angetts tidigare, har lämnat information till patienten om sambandet mellan bruxism och tandskador samt behovet av bettskena. Utredningen ger inte vid handen att det funnits skäl att ta upp dessa frågor tidigare än vad som skett.

 

Patienten har, som det får förstås, menat att den information som lämnats under alla omständigheter inte varit tillräcklig samt att upplysning borde ha lämnats inte bara om en bettskena som kostade 3 000 kr utan även om en billigare universell bettskena som fanns att tillgå på Apoteket. Till stöd för sin talan har patienten åberopat rättsfall från högsta domstolen.

 

Skadeståndsskyldighet på grund av underlåtenhet att handla kan föreligga i fall då underlåtenheten skett av oaktsamhet och det funnits en skyldighet att handla för att undvika skada. I det aktuella fallet har vårdgivaren föreslagit en behandling med en för patienten anpassad bettskena men patienten har avböjt behandlingen av ekonomiska skäl. Enligt nämndens mening kan inte vårdgivaren i en sådan situation anses ha haft en skyldighet att upplysa patienten om att det även funnits en annan, låt vara billigare men samtidigt generellt utformad, bettskena att köpa på Apoteket. Det föreligger därför inte någon oaktsam underlåtenhet från vårdgivarens sida som ger rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund. De av patienten åberopade rättsfallen föranleder inte någon annan bedömning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/650

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter