Logotyp Patientskadenämnden

2011:13

Operation av åderbråck. Ej överfört smittämne. Ej ersättning.

Bensår/infektion. Allmänt om förutsättningar för ersättning av infektionsskada. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1, 3 och 4 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en idag 59-årig kvinna med varicer (åderbråck) som anmält att en infektion uppkommit efter operation av åderbråck i vänster vad den 28 oktober 2009. Anmälan avser även bristande uppföljning av infektionen.

 

Patienten hade tidigare genomgått stripping av vena saphena magna (den ytliga venen på benets insida som löper från den inre fotknölen till ljumsken) på vänster ben. Hon var även sedan tidigare knäopererad och även stelopererad vid 14-års ålder efter en höftskada.

 

Inför operationen den 28 oktober konstaterades att hon på grund av skadade klaffar i det djupa vensystemet hade insufficiens av vensystemet med ett hudförändrat område medialt på underbenet som var brunpigmenterat och rodnat samt att det fanns en 6 mm stor perforant. Vid operationen gjordes resektion av en grov perforant på vänster ben. Hon skrevs ut den 29 oktober. Den 5 november sökte patienten på grund av sårinfektion. Hon hade successivt fått tilltagande värk i benet och de två senaste dagarna även feber. Såret öppnades upp och sårodling och blododling togs. Patienten insattes på Ekvacillin (antibiotika) intravenöst och inlades på avdelning. Infektionen bedömdes som ytlig. Bakterieodling visade växt av staphyloccus aureus och i samband med utskrivning 2009-11-09 böt man Ekvacillinet mot Heracillin.

 

PATIENTEN anför i överklagandet att vårdpersonalen är skyldiga att skriva sanningen i patientjournalerna om allt som har hänt och vad som blev fel. Patienten ser det som en självklarhet att man även noterar i patientjournalen när något gjorts eller gått fel i behandlingen av en patient.

 

LÖF:s svar baseras på hur patientens ben såg ut och vilka problem och risker som kan uppstå på grund av grundsjukdomen. Patienten har aldrig tidigare haft några sårläkningsproblem och aldrig haft infektioner av den eller de typer hon råkat ut för i samband med sin åderbråcksoperation. Hon vill även påpeka att den ”grundsjukdom” LÖF skriver om kommer från den misslyckade knäoperationen som hon tidigare nämnt. Den operation som egentligen skulle förbättra hennes knäfunktion har de facto försämrat den. (Patienten har anmodats komma in med en separat skadeanmälan avseende patientskada efter knäoperation).

 

Patienten har fått en sårinfektion under eller i samband med åderbråcksoperationen och enligt hennes uppfattning har hennes fula, tidigare misslyckade ben inte med denna nya operation och infektion att göra. Infektion som sådan kan inträffa på grund av brist i rutinerna på operationsbordet och enligt lagen är sjukvården skyldig. LÖF skriver att behandlingen av infektionen har skett på ett korrekt sätt enligt vedertagna principer. Patienten ifrågasätter inte behandlingen efteråt av personalen på lasarettet men det gjordes fel på många ställen från början.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten hade djup venös insufficiens med pigmenterad hud vilket medför risk för bensår. I denna situation finns en starkt ökad risk för sårläkningsproblem och infektioner efter en operation. Symtom på infektion uppkom sex dagar efter operationen och behandling av infektionen har skötts på korrekt sätt. Enligt vår bedömning hade infektionen eller övriga anmälda besvär inte kunnat undvikas vare sig genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Under sådana förhållanden föreligger inte någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg någon ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har, såvitt får förstås, anmält fördröjd läkning och bensår samt en infektion och bristande uppföljning av densamma efter en operation av åderbråck i vänster vad den 28 oktober 2009.

 

LÖF har sammanfattningsvis bedömt att patienten hade en djup venös insufficiens med pigmenterad hud, vilket medför risk för bensår. I denna situation finns en ökad risk för sårläkningsproblem och infektioner efter en operation. Symtom på infektionen uppkom sex dagar efter operationen och behandlingen av infektionen har skötts på ett korrekt sätt. Infektionen och övriga anmälda besvär hade enligt LÖF:s bedömning inte kunnat undvikas med något annat förfarande som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Bensår

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Nämnden anser, i likhet med LÖF, att den djupa venösa insufficiens med pigmenterad hud som patienten hade före den anmälda operationen den 28 oktober 2009 i sig medför en ökad risk för sämre sårläkning och bensår. Den försämrade sårläkningen och bensåren är inte med övervägande sannolikhet orsakade av någon åtgärd i vården utan beror på patientens grundsjukdom. I den mån ett sådant samband skulle föreligga hade besvären inte kunnat undvikas med något annat förfarande som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Infektion

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Enligt 6 § tredje stycket samma lag är dock rätt till ersättning utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

 

LÖF har inte tagit ställning till om den anmälda postoperativa infektionen har varit orsakad av ett överfört smittämne och, om så är fallet, om infektionen skäligen måste tålas, utan avvisat ersättningsanspråket med hänvisning till att infektionen inte hade kunnat undvikas.

 

Vid patientskadelagens tillkomst hade utredningen (prop. 1995/96:187 s. 42-45) föreslagit att i lagen införa en bestämmelse om att en skada som orsakats av att smittämne överförts till patient i samband med undersökning eller behandling och medfört infektion skulle anses som en patientskada. Om infektionen varit en oundviklig komplikation till en medicinskt motiverad åtgärd skulle dock någon patientskada inte föreligga, med undantag för skador som lett till svår invaliditet eller dödsfall vid behandling av övergående eller mindre allvarliga sjukdomar.

 

Patientskadenämnden lämnade ett remissvar med innebörden att om oundvikliga infektionsskador inte längre skulle ersättas skulle det leda till betydligt färre ersättningsfall än vad som gällt tidigare, då en betydande del av de infektionsskador som uppkom i sjukvården var att beteckna som oundvikliga. Regeringens lagförslag blev, med beaktande av Patientskadenämndens remissvar och för att inte försätta patienterna i ett sämre läge än vad som gällde i den tidigare frivilliga patientförsäkringen, att inte införa något krav på undvikbarhet som skäl för ersättning i infektionsskadorna.

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas således patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med en vårdåtgärd. Av specialmotiveringen till lagrummet (prop. 1995/96:187 s. 83) framgår också uttryckligen att en första förutsättning för att en s.k. infektionsskada ska föreligga är att ett smittämne överförts i samband med behandling. Skador som beror på smittämnen som finns hos patienten före behandlingen är därför inte ersättningsbara redan på den grunden.

 

Av allt det ovannämnda följer att det inte finns något utrymme för att avböja en infektionsskada enbart med hänvisning till infektionens oundvikbarhet. En infektionsskada ska därför alltid prövas om den enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen beror på något överfört smittämne och, om så är fallet, bedömas huruvida den enligt 6 § tredje stycket samma lag skäligen bör tålas.

 

Först om prövningen enligt ovan leder till slutsatsen att någon rätt till ersättning inte föreligger enligt specialbestämmelserna om infektionsskador kan det prövas om patienten trots allt har rätt till ersättning enligt den allmänna bestämmelsen i 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

Enligt nämndens bedömning är det i detta fall inte övervägande sannolikt att den uppkomna infektionen är orsakad av ett överfört smittämne. Det är betydligt mera sannolikt att infektionen beror på patientens egna hudbakterier, staphylococcus aureus. Rätt till patientskadeersättning föreligger då inte enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen.

 

Nämnden har vidare att ta ställning till om infektionen, låt vara orsakad av patientens egna bakterier, ändå kan ge rätt till patientskadeersättning. Av 6 § första stycket 1 patientskadelagen framgår att patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

I denna del delar nämnden LÖF:s bedömning och anser på de skäl bolaget anfört att infektionen inte hade kunnat undvikas med något annat förfarande som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Rätt till patientskadeersättning föreligger därför inte heller enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen.

 

Mot bakgrund av att patienten även anmält en bristande uppföljning av infektionen bör anspråket slutligen prövas om rätt till ersättning kan föreligga i detta avseende. I 6 § första stycket 3 patientskadelagen anges att patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering.

 

Enligt nämndens uppfattning har patientens infektion följts upp och behandlats på ett adekvat sätt. Någon rätt till patientskadeersättning föreligger därför inte enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

Någon ersättningsbar patientskada föreligger således inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/570

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter