Logotyp Patientskadenämnden

2011:12

Ersättning för anspänning i arbete för pensionär.

Ersättning för anspänning i arbete för pensionär.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man född 1935 som beviljats rätt till patientskadeersättning för skador till följd av fördröjd diagnos av hjärtbesvär (angina pectoris, betydelsefulla förändringar i kranskärlen) vilket lett till hjärtinfarkt under hösten 2004. Han genomgick en by-pass operation i november 2004. Patienten drabbades av en mindre hjärtskada som ej påverkade vänsterkammarfunktionen. Vid efterföljande undersökningar är hjärtfunktionen oförändrad. Enligt tabellverket blir invaliditetsgraden 5 % (hjärtinfarkt, ingen angina pectoris, ingen hjärtsvikt, funktionsklass I i NYHA).

 

PATIENTSKADENÄMNDEN bordlade ärendet vid nämndens sammanträdeden 5 maj 2010 och återremitterade ärendet till bolaget (LÖF) för kompletterande utredning.

 

Nämnden noterar i sin skrivelse till bolaget att patienten i handlingarna framfört att han efter sin pensionering fortsätter att arbeta i sin bokföringsbyrå, samt att han även har bedrivit skötsel av en jordbruksfastighet. Patienten ställer sig frågande till om inte patientskadan sätter ned hans arbetsförmåga.

 

Patienten har därefter inkommit med ett nytt brev daterat den 5 januari 2010, där han anger att han fortfarande arbetar. Han hänvisar till Trafikskadenämndens ersättningstabeller som avser ersättning för men inklusive bland annat anspänning i arbete. Såvitt får förstås, gör patienten gällande att patientskadan medför sådan anspänning och att han yrkar ersättning för anspänningen. Bolaget har inte uttryckligen bemött detta yrkande från patienten.

 

Patientskadenämnden konstaterar att Trafikskadenämndens ersättningstabeller inte beaktar anspänning i arbete hos skadelidande som är äldre än 65 år. Med andra ord lämnas ingen ersättning för anspänning i arbete till de skadelidanden som fortsätter att arbeta efter en tänkt pensionsålder vid 65 år med en strikt tillämpning av Trafikskadenämndens tabeller. Nämnden noterar dock att Trafikskadenämnden har i inledande bestämmelser till ersättningstabellerna förbehållit sig rätt att, när särskilda skäl finns, rekommendera en annan ersättning än som följer av en strikt tillämpning av gällande tabellverk. Enligt Patientskadenämndens uppfattning kan sådana särskilda skäl föreligga för att avvika från en strikt tillämpning av tabellverket när den skadelidande fortsätter arbeta efter uppnådd pensionsålder, 65 år. Ersättning för anspänning i arbete kan i sådana fall lämnas efter skälighet.

 

Mot bakgrunden ovan önskar nämnden att bolaget inhämtar utredning avseende omfattningen av patientens arbete efter patientskadan samt hur patientskadan påverkar patienten i hans arbete.

 

Efter begärd komplettering önskar nämnden få veta i vad mån denna föranleder en ändrad bedömning från LÖFs sida. Med hänsyn till frågans principiella natur emotser nämnden ett motiverat ställningstagande från bolaget.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, kompletterade utredning genom telefonsamtal med patienten som angav han att han vid tidpunkten för patientskadan arbetade hemifrån, och hade fram till något år tidigare ett eget kontor där han hade hand om cirka tolv klienters bokföring. Arbetet har minskat i omfattning och i dagsläget har han tre klienter. Den minskade omfattningen anser patienten bero på en kombination av orsaker så som den allmänna konjukturen, hans ökade ålder som medför att klienterna inte tror att han är uppdaterad på gällande regler samt att det är mer ansträngande att skaffa nya klienter.

 

Arbetsinsatsen varierade under året, och patienten uppskattar att han arbetar i snitt tjugo till tjugofem timmar per månad. Arbetet innebär datorarbete samt klientbesök varje månad. Patienten upplever att patientskadan påverkar honom i hans arbete, men har svårt att ange exakt hur och i vilken omfattning. Rent generellt upplever han en bristande ork, och att han måste röra på sig mer. Han upplever inte att något specifikt fysiskt arbetsmoment innebär en anspänning/olägenhet, men psykiskt är det mer ansträngande att skaffa nya klienter. Han sålde jordbruksfastigheten år 2007 av olika orsaker, så som sin ålder och att det generellt var för arbetsamt att ha den kvar med hänsyn till bristande ork. Vi har även inhämtat kompletterande yttrande av medicinsk rådgivare i kardiologi. Med stöd av dennes yttrande samt vid sammantagen bedömning av de omständigheter som framkommer, anser vi att det inte är övervägande sannolikt att patientskadan påverkar patientens arbetsförmåga och medför anspänning i arbetet från och med 65 års ålder. Vi anser därför att det inte föreligger särskilda skäl att avvika från tillämpningen av Trafikskadenämndens tabellverk

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det föreligger rätt till ersättning för anspänning i arbete och gjorde följande bedömning:

 

Patienten, en man född 1935, fick efter en fördröjd diagnos av hjärtbesvär en hjärtinfarkt som ledde till en hjärtskada. Den medicinska invaliditeten på grund av skadan bedömdes vara 5 procent. Tvisten gäller nu, sedan viss ersättning tidigare betalats, frågan om rätt till ersättning för anspänning i arbete. Patienten har gjort gällande att han har rätt till sådan ersättning eftersom han, efter sin pensionering vid 65 års ålder, har fortsatt att arbeta i sin bokföringsbyrå samt även bedrivit skötsel av sin jordbruksfastighet. Han har hänvisat till Trafikskadenämndens ersättningstabeller som avser ersättning för men inklusive bl.a. anspänning i arbete.

 

LÖF har bedömt att det inte föreligger någon rätt till ersättning, eftersom det inte är övervägande sannolikt att den godkända patientskadan, påverkar patientens arbetsförmåga och medför anspänning i arbete. Enligt LÖF föreligger inte särskilda skäl att avvika från tillämpningen av Trafikskadenämndens tabellverk.

 

Trafikskadenämndens ersättningstabeller beaktar inte anspänning i arbete hos en skadelidande som är äldre än 65 år. Med en strikt tillämpning av tabellerna skulle någon ersättning för anspänning i arbete till de skadelidande som fortsätter att arbeta efter en pensionering vid 65 år inte kunna lämnas. I de inledande bestämmelserna till ersättningstabellerna har Trafikskadenämnden dock förbehållit sig rätt att, när särskilda skäl finns, rekommendera en annan ersättning än den som följer av en strikt tillämpning av tabellverket.

 

Beträffande ersättning för bestående men, som omfattar bl.a. anspänning i arbete, gäller generellt att ersättningen inte grundas på patientens faktiska arbetsförmåga utan bestäms med utgångspunkt från invaliditetsgraden. Patienten har som konstaterats en invaliditet på 5 procent med anledning av patientskadan. Frågan är därför enbart om det föreligger särskilda skäl att betala ersättning för anspänning i arbete efter pensionsåldern 65 år.

 

Enligt Patientskadenämndens uppfattning kan tillräckliga skäl att avvika från en strikt tillämpning av Trafikskadenämndens tabellverk föreligga när den skadelidande fortsätter att arbeta efter pensionsåldern 65 år, förutsatt att en återgång i stadigvarande arbete har skett med minst en fjärdedel av en heltidstjänst (se Ersättning vid personskada 2011, Studentlitteratur, upplaga 17:1, s. 194, under ”Mentabell 1”).

 

Det är upplyst att patienten vid tidpunkten för patientskadan år 2004 hade 12 klienter i sin redovisningsbyrå, men att rörelsen sedan minskat i omfattning. År 2010 hade patienten tre klienter, vilket motsvarade en arbetsinsats om i snitt 20 till 25 timmar per månad. Vidare framgår att han avyttrade sin jordbruksfastighet år 2007 på grund av ålder och bristande ork.

 

Uppgifterna om den verksamhet patienten hade år 2004 och den successiva minskning som sedan skett till nuvarande arbetsinsats om 20 till 25 timmar per månad fördelat på tre klienter, innebär enligt nämndens mening att patienten i vart fall under de närmaste fyra åren efter patientskadan måste ha haft en arbetsinsats som klart överstigit en fjärdedel av en heltidstjänst. Ersättning för anspänning i arbete bör därför lämnas utifrån patientens invaliditetsgrad om 5 procent med ett s.k. B-belopp om 1 141 kr per år i fyra år, vilket bör avrundas till totalt 5 000 kr.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/121

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter