Logotyp Patientskadenämnden

2011:10

Ersättning för kostnad för operation i privat regi.

Kostnader för omoperation i privat regi kan ersättas i vissa fall. Kostnader för att neutralisera utseendemässiga skadeföljder hänförs till ersättning för ideell skada.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna som av bolaget beviljats patientskadeersättning för kvarstående hudförändringar vid mungiporna, runt munnen och på kindknotorna efter injektioner med Dermalive från den 6 april 2002. Tvisten gäller ersättning för den utseendemässiga förändring patientskadan medfört.

 

PATIENTEN ansåg att beloppet inte täckte de kostnader hon haft för att behandla skadorna hos en privat vårdgivare.

 

Svenska Konsument (Bolaget) gjorde följande bedömning:

 

Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler. Ersättningens storlek bestäms av den utseendemässiga förändringens utseende och placering på kroppen samt patientens ålder vid invaliditetstidpunkten. När bedömningen gjordes har vi utgått ifrån hur patienten såg ut innan hon påbörjat den återställande behandlingen på en privat klinik. Bolaget har lämnat ersättning för den utseendemässiga förändringen med 16 000 kr. Bolaget kan inte betala kostnaden för behandlingar på en privat klinik eftersom privatvård inte ryms inom ramen för vad som kan anses vara skäliga och nödvändiga kostnader.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Kostnader för omoperationer i privat regi

 

När det gäller behandlingen på Akademikliniken i Stockholm på grund av patientskadan har bolaget meddelat att det inte betalar för privatvård. Sådana kostnader ryms enligt bolaget inte inom ramen för skäliga och nödvändiga kostnader.

 

Frågan har behandlats i slutbetänkandet av Kommittén om ideell skada ”Ersättning för ideell skada vid personskada”, SOU 1995:33. Där skriver man bland annat följande ”Av principen att skadestånd ges endast för nödvändiga kostnader anses sålunda följa att kostnader för sjukvård eller läkarvård utöver den standard som normalt tillhandahålls inom den allmänna sjukvården inte ersätts skadeståndsvägen. Särskilda omständigheter kan dock föranleda att den skadelidande tillerkänns skadestånd för kostnader för dyrare vård, såsom då annan vård inte stått till buds eller då vården har varit påkallad av medicinska eller andra liknande skäl" (s. 328). Att detta ska anses gälla framgår även av bl.a. Bertil Bengtssons och Erland Strömbäcks kommentar till Skadeståndslagen (4 uppl. s. 178).

 

Enligt utredningen i ärendet har endast privat vård stått till buds för patienten. Från patientens husläkare skickades i februari 2004 en konsultremiss till plastikkirurgiska kliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala för bedömning och ställningstagande till vidare handläggning. Klinikchefen på plastikkirurgiska kliniken svarade att ”Inom den allmänna hälso- och sjukvården görs inga plastikkirurgiska rekonstruktiva åtgärder inom ansiktet såvida det inte rör sig om en korrektion av förändringar som är extremt funktionellt störande. Så verkar inte vara fallet här. Snarare verkar det vara en förväntad komplikation efter så kallad ”antirynkåtgärd”. Med detta svar vände sig patienten istället till Akademikliniken för att få sin patientskada åtgärdad.

 

Enligt nämndens mening har de utseendemässiga förändringarna varit sådana att en återställande behandling varit påkallad (och det även om förändringarna inte medfört någon funktionsnedsättning) och det framgår också av utlåtande den 12 april 2011 från docent OL att den behandling som skett har lett till en väsentlig förbättring. Av utredningen framgår vidare att annan vård än vård i privat regi inte varit tillgänglig. Mot bakgrund härav får kostnaderna för den korrigerande behandlingen på Akademikliniken anses ha varit nödvändiga för att neutralisera de utseendemässiga skadeföljderna av patientskadan. Patienten har därför rätt till ersättning för de korrigerande behandlingar som utförts på Akademikliniken under åren 2004 – 2008.

 

Eftersom kostnader för att neutralisera utseendemässiga skadeföljder hänförs till ersättning för ideell skada (se SOU 1973:51 s. 259 och SOU 1995:33 s. 72) ska den ersättning som tidigare lämnats för utseendemässiga förändringar med 16 000 kronor avräknas från den ersättning som nu kan lämnas för uppkomna kostnader för behandlingen på Akademikliniken.

 

Ytterligare utredning av ersättning för sveda och värk

 

Bolaget bör utreda vilken ytterligare ersättning för sveda och värk som patienten kan vara berättigad till med anledning av den korrigerande behandlingen under åren 2004 – 2008.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2009/795

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter