Logotyp Patientskadenämnden

2011:07

Felaktigt besked om cancer. Ej ersättning.

Felaktigt besked om cancer. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799) och allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en kvinna född 1946 som anmäler ökat och förlängt lidande med ångestattacker och depression på grund av felaktigt besked om cancerdiagnos med metastaser på lungor och lever. Anmälan riktar sig mot medicinkliniken vid hemortssjukhuset från 2008-10-16.

 

2008-10-12 inlades patienten på medicinkliniken på grund av långvarig feber. Levern palperades 4 cm förstorad varför remiss för ultraljud av lever och galla utfärdades. Oregelbundna förändringar i levern föranledde 2008-10-15 datortomografi av thorax och buk där levern uppfattades vara genomsatt av metastaser. I lungorna såg man på båda sidor spridda förändringar som i första hand tolkades som metastaser. Patienten informerades om de gjorda fynden och vid närmare samtal med patienten framkom det att hon känt sig påtagligt orkeslös det senaste året. Hon uppgav inga tarmsymtom eller dylikt.

 

Patienten var inneliggande under perioden 2008-10-12 – 2008-11-14 då man utförde omfattande utredning. Hon gick på upprepade permissioner i avvaktan på svar från patologen. Vid utskrivning 2008-11-14 förelåg fortfarande inte några definitiva svar men patienten skulle kontaktas så snart dessa förelåg. 2008-11-19 hade svar på mikroskopiska prover anlänt som inte visade någon klar bild men man kunde inte se något tydande på malignitet. Patienten informerades samma dag om att man inte funnit några hållpunkter för malignitet.

 

PATIENTEN anför i sitt överklagande att hon fick fel diagnos på medicinkliniken 2008-10-16. AT-läkaren sa att patienten hade metastaser på levern och lungorna. Hon frågade vad det innebar och fick till svar att hon hade cancer i kroppen men inte skulle vara orolig då man nu hade hittat den. Senare blev patienten informerad om att hon skulle få cellgifter. Patienten reagerar starkt emot att överläkaren försöker få det att se ut som om patienten hade missförstått den information hon fick p.g.a. att hon kommer från Finland. Den möjligheten finns inte. Det är bara ett försök att slingra sig från ansvaret. Patienten har bott i Sverige i över 40 år.

 

Patienten accepterade beskedet att hon hade cancer med metastaser och tänkte att hon snart skulle dö. Hon gav bort nästan allt hon hade och flyttade till sin son. Nu bor hon hos sin son i ett litet rum. Hon har ingenting kvar som man behöver ha för att leva vidare. Det finns inte så mycket pengar att det skulle kunna ersätta det som hon har gått igenom både fysiskt och psykiskt men det skulle kanske hjälpa henne att skaffa en liten hörna någonstans att bo.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

I 6 § första stycket 3 och andra stycket patientskadelagen regleras rätten till ersättning för så kallad diagnosskada. Med diagnosskada förstås en skada som har orsakats av att faktiskt iakttagbara sjukdomstecken förbisetts eller tolkats felaktigt i samband med ställandet av diagnos. Vid fördröjd diagnos/behandling är det den eventuella merskadan som uppkommit som ska ersättas. Skadan består normalt i att en annars förväntad förbättring uteblivit och kan beskrivas som en merskada i förhållande till det förlopp som borde ha blivit följden om patientens sjukdom primärt diagnostiserats och behandling insatts på denna grund.

 

Datortomografi av thorax visade multipla, upp till 5 mm stora metastasmisstänkta förändringar spridda i bägge lungfälten samt fynd som vid måttlig obstruktiv lungsjukdom. I flertalet av leverns segment förelåg utbredda, delvis konfluerande (blekröda) lågattenuerande (diffus utsuddad gräns) metastasmisstänkta förändringar, de största upp till drygt 4 cm stora. De beskrivna fynden är radiologiskt mycket väl förenliga med metastaser och andra diagnoser är betydligt mer långsökta.

 

Sammanfattningsvis har vi bedömt att den tolkning som gjorts efter CT thorax och buk har varit adekvat. Av utredningen framgår att patienten informerades om att den mest sannolika orsaken till de förändringar som fanns i lungorna och levern faktiskt var dottersvulster från en ännu ej diagnostiserad cancertumör. Hon fick också information om att man skulle kontakta onkologklinik. Den information som lämnats till patienten utifrån röntgenfynden, var korrekt och ger inte stöd för att det har förekommit sådana brister i denna information att skadeståndsskyldighet uppkommit och att rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund föreligger.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg någon ersättningsbar skada och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden anser att patientens besvär successivt har utretts och tolkats enligt vedertagna medicinska principer. Faktiskt iakttagbara sjukdomstecken i samband med diagnostik har tolkats på ett sätt som överensstämmer med den bedömningsnorm som gäller för en erfaren specialist inom området. Nämnden anser därför i likhet med LÖF att någon ersättningsbar skada på grund av felaktig diagnostisering enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen inte föreligger.

 

Med anledning av patientens uppgifter om att hon felaktigt fått besked om att hon hade metastaser på lungor och lever och att detta betydde att hon hade cancer, vill nämnden framhålla att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid eventuella brister eller felaktigheter i den information som lämnas en patient om den sjukdom hon har.

 

LÖF har vid sidan av åtagandet att utge ersättning enligt patientskadelagen också åtagit sig att, om förutsättningar för skadeståndsskyldighet föreligger, betala skadestånd. Nämnden har därför även prövat om den information som lämnats kan betecknas som vårdslös och ersättning kan betalas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Vid en sådan prövning konstaterar nämnden att en eftergranskning av överläkare MB av röntgenbilderna från datortomografin av bröstkorg och buk den 15 oktober 2008 visade metastasmisstänkta förändringar spridda i bägge lungfälten samt att det i flertalet av leverns segment förelåg utbredda metastasmisstänkta förändringar, de största upp till drygt 4 cm stora. Någon uppenbar primärtumör kunde däremot inte påvisas. Fynden var enligt MB förenliga med metastaser samt med en generellt spridd cancersjukdom och andra diagnoser var betydligt mer långsökta. Enligt nämndens bedömning pekade de gjorda fynden på en synnerligen hög sannolikhet för att patienten hade en generellt spridd cancersjukdom. Det var därför av största vikt att patienten fick ta del av de gjorda fynden.

 

När informationen gavs till patienten den 16 oktober 2008 var diagnosen emellertid inte definitivt fastslagen, även om cancermisstanken var ytterst stark. Exakt vilken information som lämnades patienten går inte att i efterhand klarlägga, men patientens uppgifter om att hon fick information om att hon helt klart hade en cancersjukdom får visst stöd i journalanteckningarna från den 16 oktober där behandlande läkare bland annat skriver att datortomografin av bröstkorg och buk visar att ”levern är genomsatt av metastaser”. I daganteckning följande dag talas inte om misstänkta levermetastaser utan om levermetastaser. Med tanke på att alla undersökningsfynd starkt talade för att patienten verkligen hade en generell cancersjukdom är det nämndens samlade bedömning att patienten sannolikt fått besked om att hon definitivt också hade en cancersjukdom. Detta har som konstaterats varit felaktigt. Med hänsyn till de omständigheter som förelåg, där undersökningsfynden synnerligen starkt talade för att det var fråga om cancer, kan emellertid den givna informationen inte anses så felaktig att den kan läggas läkaren eller vårdgivaren till last som vårdslös. Rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler föreligger därför heller inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/66

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter