Logotyp Patientskadenämnden

2011:04

MS. Ej ytterligare ersättning.

Har diagnosförsening av MS med drygt två år påverkat utvecklingen av MS negativt? Ej ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon har drabbats av förvärrat och förlängt lidande samt kvarstående besvär på grund av fördröjd diagnostisering och behandling av multipel skleros (MS). Hon var inte nöjd med bolagets bedömning och ansåg att hon har drabbats av förvärrat lidande på grund av att bromsmedicin mot MS inte sattes in tidigare. Den fördröjda medicineringen medförde en snabbare försämring av sjukdomen än vad som blivit fallet vid tidigare behandling. När diagnosen borde ha ställts, det vill säga i mars 2006, hade hon inte utvecklat sekundär progressiv MS och det hade i det läget varit möjligt att pröva olika medicineringsalternativ för att bromsa sjukdomsförloppet.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, bedömde att diagnosen MS hade kunnat ställas i början av mars 2006. Diagnosen ställdes i juni 2008. Ersättning har lämnats för förvärrat fysiskt och psykiskt lidande från och med den 3 mars 2006 till och med den 9 juni 2008. Ersättning kan dock inte lämnas för kvarstående besvär. Sjukdomsförloppet hade blivit detsamma från och med juni 2008 även om diagnosen hade ställts i mars 2006 och bromsmedicinering hade påbörjats tidigare.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ytterligare patientskadeersättning och lämnade följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering.

 

Nämnden noterar att parterna är ense om att en diagnosfördröjning av multipel skleros, MS, föreligger för perioden från mars 2006 till juni 2008. LÖF har lämnat ersättning för sveda och värk med 24 000 kr avseende det fysiska och psykiska lidande som patienten kan antas ha haft under den aktuella perioden.

 

Det som nämnden har att ta ställning till är om den fördröjda diagnosen har påverkat utvecklingen av MS negativt, det vill säga lett till någon merskada utöver det lidande som sjukdomen innebär i sig. Patienten anser nämligen att en tidigare diagnos med all sannolikhet skulle lett till att bromsmediciner (interferonbehandling) kunnat stoppa sjukdomsförloppet, medan LÖF anser att förloppet hade varit detsamma.

 

Nämnden konstaterar att det finns flera yttranden av medicinskt sakkunniga i ärendet. Av dessa framgår sammanfattningsvis följande.

 

Överläkaren och docenten i neurologi PL har i utlåtande daterat den 7 januari 2009 bedömt att det är ytterst hypotetiskt att sjukdomsutvecklingen skulle ha blivit en annan om interferonbehandling satts in tidigare.

 

Ärendet har därefter underställts bedömning av överläkaren och docenten i neurologi ÅS. Denne har i yttrande av den 20 februari 2010 bedömt att det inte föreligger någon klinisk eller vetenskaplig evidens för att en diagnosfördröjning av MS med cirka två år med övervägande sannolikhet skulle ha haft en signifikant konsekvens för sjukdomsförloppet. Det föreligger inte heller tillräcklig evidens för att säga att patientens neurologiska tillstånd med övervägande sannolikhet hade blivit mindre påverkat om behandlingen hade satts in två år tidigare.

 

Patienten har till stöd för sin ståndpunkt åberopat ett intyg av leg. läkare OS daterat den 17 maj 2010. Han har anfört att fel diagnos har lett till att patienten behandlades med Methotrexate som inte har någon effekt på MS, att tidig behandling på skovvis förlöpande MS förbättrar prognosen samt att en tidigare bromsmedicinering för MS möjligtvis skulle ha kunnat förhindra eller skjuta upp sjukdomens sekundära progressiva fas.

 

Efter det kompletterande intyget från OS har ärendet på nytt bedömts av ÅS. I yttrande av den 28 juni 2010 anger han att det inte finns något stöd för att patienten till följd av behandlingen med Methotrexate har drabbats av någon merskada. I övrigt vidhåller han sin tidigare uppfattning och anser att det inte finns evidens för att påstå att behandling med betainterferon eller Copaxone med övervägande sannolikhet förmår förhindra eller fördröja utvecklingen av en sekundärprogressiv MS. En behandling med sådan kapacitet skulle innebära ett mycket betydelsefullt framsteg och skulle publiceras i såväl vetenskaplig litteratur som i FASS.

 

Enligt nämndens samlade bedömning av det anförda är det inte med tillräcklig grad av sannolikhet visat att sjukdomsförloppet hade varit ett annat om patienten hade fått diagnosen och behandlingen två år tidigare. Det är således inte övervägande sannolikt att patienten har orsakats någon bestående personskada som beror på diagnostiseringen. Rätt till ytterligare patientskadeersättning föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2011/307

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter