Logotyp Patientskadenämnden

2011:02

Patienten har att göra sannolikt högre inkomster som oskadad.

Beviskrav vid begäran om ersättning för inkomstförlust. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Patienten opererades i vänster hand den 1 augusti 2005 på ortopedmottagning på grund av karpaltunnelsyndrom (nervinklämning) och tenosynovit (senskideinflammation). I efterförloppet utvecklade han en ärrbildning på handryggen som låste extensorsenorna (sträcksenorna). Han omopererades i slutet av december. Efter operationen hade han kvarstående nedsatt rörlighet i vänster hand.

 

Patienten har bedömts ha rätt till patientskadeersättning för de besvär som har orsakats av sammanväxningarna av extensorsenorna. Den medicinska invaliditetsgraden på grund av patientskadan har bedömts till fyra procent. Patienten har fått ersättning för sveda och värk, ärr samt bestående men motsvarande en medicinsk invaliditet om fyra procent.

 

PATIENTEN var inte nöjd med bedömningen utan ansåg att han hade rätt även till ersättning för inkomstförlust. Han anser att han skulle ha haft en årslön motsvarande 150 000 kronor vilket han hade 2001 och 2002.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, framhöll att den skadelidande ska göra det övervägande sannolikt att en personskada inom vården har lett till arbetsoförmåga i den utsträckning som påstås. Den skadelidande ska härefter kunna styrka omfattningen av den inkomstförlust som görs gällande.

 

Av journalerna kan man utläsa att patienten var sjukskriven från och med den 29 december 2005 till och med den 19 mars 2006. Försäkringskassan har inte utbetalat någon sjukpenning.

 

Vid skadetillfället hade patienten ett aktiebolag där han arbetade som plattsättare. För ägare av aktiebolag är det endast den personliga inkomstförlusten som kan ersättas, det vill säga förlust av inkomst av tjänst. Företagets kostnader och förluster för ersättare och vid avbrott är att anse som tredjemansskada och kan inte ersättas. Någon rätt till ersättning för kapitalförluster finns inte.

 

Vid tidpunkten då patientskadan inträffade förelåg inte något anställningsförhållande och enligt patienten var det egna aktiebolaget vilande. Skadeåret och de två åren före patientskadan hade patienten mycket låga inkomster. Enligt uppgift levde han på besparingar och hustruns inkomst.

 

Taxerad inkomst:

2002: 150 000:-

2003: 39 000:-

2004: 31 195:-

2005: 132 595:-

2006: 209 775:-

2007: 227 215:-

 

Vi finner det inte styrkt att patienten har gjort någon inkomstförlust till följd av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning för inkomstförlust under åren 2005–2006 och lämnade följande motivering:

 

Enligt tillämpad domstolspraxis räcker det för den skadelidande att göra sannolikt att han eller hon skulle ha haft högre inkomster än de faktiska om skadan inte inträffat.

 

Vid den tidpunkt då skadan inträffade (augusti 2005) hade patienten inget anställningsförhållande och det egna aktiebolaget var, enligt patientens egen uppgift, vilande. Patienten hade mycket låga inkomster det år då skadan inträffade och de två åren före patientskadan. Under sådana omständigheter är nämndens bedömning att patienten inte gjort sannolikt att hans inkomst som oskadad skulle ha överstigit den faktiska inkomsten efter skadan under åren 2005–2006. Rätt till ersättning för inkomstförlust föreligger därför inte under dessa år.

 

Nämnden har dock noterat att patienten har gått igenom en omoperation i mars 2010. Det ankommer på LÖF att utreda och ta ställning till om patienten har rätt till ersättning för inkomstförlust i samband med denna operation.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/998

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter