Logotyp Patientskadenämnden

2011:01

Ersättning för lyte vid stomibandage.

Stomibandage utgör sådant lyte som inte ska vägas in i den medicinska invaliditetsgraden, utan ska bedömas utöver ersättningen för invaliditet.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ersättningstvist där tvisten gäller om den medicinska invaliditetsgraden överstiger 32 % och om det föreligger ett samband mellan den demenssjukdom patienten utvecklat och den av behandlingsskadan förorsakade läkemedelsbehandlingen.

 

Ärendet gäller en kvinna född 1931 som 1996-04-29 opererades med en resektion av mellersta och övre delen av rektum (ändtarm) samt nedre sigmoideum (tjocktarmens sista S-formade del) på grund av tumör i rektum. Hon reopererades efter nio dagar på grund av ileus (tarmvred) och vid detta tillfälle nedlades ileostomin. Efter nedläggning av stomin uppkom läckage med åtföljande komplikationer med akut ileus som medförde inläggning på sjukhus ett flertal gånger. Hon utvecklade också ett kroniskt smärttillstånd varför man 1997 gjorde ett försök att avlägsna anastomosen och sy om den vilket dock inte hjälpte mot smärtorna. Hon genomgick flera operationer där man tog bort hela rektum och analkanalen och till slut fick patienten permanent stomi. Patientens smärtor har blivit kvarstående.

 

Godkänd behandlingsskada: Ersättning ska lämnas för de skador som uppkommit till följd av för tidig nedläggning av ileostomin. Vad gäller ersättning för bestående skada beviljades patienten ersättning för den permanenta stomin men även för de svåra kroniska smärtorna som i allt väsentligt ansågs vara en följd av den godkända behandlingsskadan.

 

PATIENTEN anförde i sitt överklagande att det är uppenbart att bolagets invaliditetsgradering, 32 % vari smärttillståndet bedömts motsvara en invaliditetsgrad av endast 20 %, på intet sätt speglar den svåra kroniska smärta som patienten till följd av felbehandlingen drabbats av. Vid bedömning av invaliditetsgraden måste den kroniska och totalinvalidiserande smärtan tas på allvar.

 

Smärtan är mycket svår och har även medfört ett enormt intag av ordinerade smärtlindrande tabletter med diverse bieffekter. Patientens liv har förändrats totalt och är nu en evig plåga. Det är svårt att se hur man kan bli mer invalidiserad av smärta än vad patienten blivit. Tyvärr synes felbehandlingen indirekt genom stort tablettintag under tio års tid även resulterat i tydlig demens. Att tala om en invaliditetsgrad på 20 % för smärttillståndet är ur patientens synvinkel, som tidigare sagts, endast att uppfatta som ett hån mot den situation hon ofrivilligt hamnat i.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, bedömde den totala invaliditetsgraden till 32 % enligt följande:

 

Ileostomi – 15 %

Kronisk smärta, 55 % av ramvärdet (som är 35 %) - 20 %

Ackumulerad invaliditet – 32 %

 

Procenttalen i tabellen ”medicinsk invaliditet” är värden för total förlust eller funktionsdefekt inom angiven anatomisk struktur/kroppsregion. Dessa procenttal har benämnts ramvärde men skulle också kunna kallas tak- eller maximalvärden.

 

I ramvärdena är inräknat de vid aktuell funktionsnedsättning vanligen förekommande psykiska effekterna, de sekundära autonoma reaktionerna samt värk och smärta.

 

Patienten har utretts för en kognitiv dysfunktion vid Geriatriskt Centrum i Umeå och fått diagnosen frontotemporal demens. Hon har från 1999 till 2008 behandlats med Nobligan, Alvedon samt Neurontin vilket 2006 byttes mot Lyrica. Doserna har legat inom rekommenderade intervall. De vanligaste biverkningarna är yrsel och somnolens. Det saknas vetenskaplig evidens för att behandling med ovan angivna läkemedel skulle kunna orsaka en frontotemporal demenssjukdom. Med övervägande sannolikhet har således inte läkemedelsbehandlingen för smärttillståndet efter tarmoperationerna orsakat patientens demenssjukdom.

 

Patientskadenämnden bordlade och återremitterade ärendet till LÖF för ställningstagande till om bolaget anser att utseendemässig påverkan på grund av stomioperation ska ersättas i enlighet med Trafikskadenämndens praxis.

 

LÖF fann efter förnyad bedömning att utseendemässig påverkan på grund av stomioperation ska ersättas. Ersättningen bör bedömas utifrån tabell ”Utseendemässiga skadeföljder” som ges ut av Trafikskadenämnden. Ersättningsnivån för denna typ av skada bör avläsas under bålavsnittets rubrik ”frånstötande”. I aktuellt ärende ger detta en ersättning på avrundat 16 000 kronor.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN fann att invaliditetsgraden p g a den godkända patientskadan inte överstiger 32 %, att det inte föreligger något samband mellan demenssjukdomen och patientskadan och konstaterade att LÖF efter bordläggning också lämnat särskild ersättning för stomibandaget. Nämnden lämnade följande motivering:

 

Ärendet har, efter att ha kommit in till nämnden med ovan angivna frågeställningar, bordlagts och återsänts till LÖF för ställningstagande till om bolaget anser att utseendemässig påverkan på grund av stomioperation i enlighet med Trafikskadenämndens praxis ska ersättas.

 

Nämnden, som i sitt bordläggningsbrev till LÖF konstaterade att frågan var av principiell natur, pekade på att ersättning för stomi enligt Trafikskadenämndens praxis lämnas såsom för utseendemässig skadeföljd.

 

LÖF har därefter förklarat att man anser att utseendemässig påverkan på grund av stomioperation ska ersättas utifrån Trafikskadenämndens tabell ”Utseendemässiga skadeföljder” samt att ersättningsnivån för denna typ av skada bör avläsas under bålavsnittets rubrik ”frånstötande”.

 

Nämnden konstaterar att stomibandaget får anses utgöra sådant lyte som inte ska vägas in i den medicinska invaliditetsgraden, utan ska bedömas utöver ersättningen för invaliditet. Den utseendemässiga förändringen är i sig inte särskilt uttalad. Bandaget för emellertid tanken till vad det är avsett att innehålla och dölja. Med hänsyn till detta och till de svårigheter som föreligger att helt dölja bandaget med kläder bör ersättning, efter åldersreducering, lämnas för stomi i de fall denna beror på en godkänd patientskada.

 

När det gäller frågorna om den av LÖF åsatta invaliditetsgraden samt ett eventuellt samband mellan den godkända patientskadan och demenssjukdom, gör nämnden samma bedömning som LÖF och anser på de skäl bolaget angett att det inte föreligger någon rätt till ytterligare ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/576

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter