Logotyp Patientskadenämnden

2010:15

Cancermisstanke. Ej ersättning.

Cancermisstanke medförde utredning med buköppning. Även om det efter slutförd utredning visade sig att cancersjukdom inte förelåg medförde detta inte rätt till ersättning då det hade varit felaktigt att inte slutföra utredningen med de symptom som förelåg.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna född 1956 som den 8 april 2009 genomgick en explorativ (undersökande) laparotomi (kirurgiskt ingrepp som innebär att bukhålan öppnas) på grund av misstanke om cancertumör i buken. Patienten anmälde felaktig diagnostisering och behandling av förändring i buken vilket resulterat i en onödig operation den 8 april 2009, vanprydande ärr samt förlängt fysiskt och psykiskt lidande. Patienten anmälde även att hon utsatts för kränkande behandling i samband med operationen.

 

Patienten sökte ett flertal gånger på vårdcentral på grund av buksmärtor, diarréer och viktnedgång. Hon genomgick omfattande utredning (provtagning, gastroskopi, sigmoideoskopi, tjocktarmsröntgen, datortomografi, tunntarmsröntgen och magnetkameraundersökning) som ingav stark misstanke om carcinoid (en neuroendokrin tumör som utgår från speciella hormonproducerande celler som är lokaliserade i magsäck, tarmslemhinna, bukspottkörtel samt lunga).

 

Då även undersökning med octreotidscintigrafi den 12 mars 2009 visade att det fanns en patologisk ökad aktivitet motsvarande cekalpolen (vid övergång mellan tunntarm och tjocktarm) beslutades om operation med explorativ laparotomi. Ingreppet utfördes den 8 april 2009. Operationen och den mikroskopiska undersökningen (PAD) kunde inte påvisa någon carcinoidtumör.

 

PATIENTEN anförde att hon fick besked om att man misstänkte att hon hade en stor tumör, eventuellt cancer, och att en operation måste utföras så fort som möjligt. När läkaren fick se resultatet från octreotidscintigrafiundersökningen i mars 2009 visste han var tumören var belägen. För att exakt lokalisera tumören ville läkaren ”öppna” patientens mage.

 

Inför operationen hade patienten ett möte med läkare, sjuksköterska och dietist. Man förklarade för patienten vad operationen innebar och vad patienten skulle äta efter operationen. Om tumören visade sig vara elakartad så skulle patienten behöva vara i kontakt med onkolog. Patienten blev mycket rädd och pratade med sin kurator. Han såg hur patienten försämrades och mådde sämre än tidigare av detta besked. Patienten kunde inte sova och hon drabbades av dödsångest eftersom hon inte visste om hon skulle överleva. Efter operationen fick patienten besked om att hon inte hade en tumör. Enligt patienten hade operationen kunnat undvikas ”genom att ta reda på mer exakt om det fanns en tumör och vart den satt”. Man har inte granskat röntgenbilderna tillräckligt för att vara säker. Ingreppet skapade många problem för patienten. Hon fick ett stort ärr efter operationen och hon drabbades av psykiska besvär.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde ersättning med följande motivering:

 

Vi konstaterar inledningsvis att ersättning för kränkning av den personliga integriteten inte kan lämnas enligt patientskadelagen. Sådan ersättning lämnas endast enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen för allvarliga kränkningar som orsakats genom en brottslig gärning. LÖF utreder om den skada som är anmäld ger rätt till ersättning enligt gällande lagstiftning. Försäkringen tar inte ställning till frågor som rör t.ex. bemötande eller resurser inom sjuk- och tandvården.

 

Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt (6 § första stycket 1 patientskadelagen), eller att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering (6 § första stycket 3 patientskadelagen). En diagnosskada föreligger när faktiskt iakttagbara sjukdomstecken i samband med diagnostik förbisetts eller feltolkats och på grund härav behandlingsresultatet uteblivit, försämrats eller försenats. Att tillfredsställande behandlingsresultat inte alltid kan uppnås trots att behandlingen skett på ett riktigt sätt utgör inte grund för ersättning.

 

Vi har, efter samråd med vår medicinske rådgivare, bedömt att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen medicinsk praxis. Eftersom utredningen ingav stark misstanke om carcinoid tumör var det medicinskt motiverat att utföra explorativ laparotomi den 8 april 2009. Operationen utfördes på ett riktigt sätt enligt vedertagen metod. Komplikationerna efter operationen har inte gått att undvika genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Under sådana förhållanden föreligger inte någon ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 1 eller 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade bolagets uppfattning och gjorde följande bedömning:

 

Med anledning av buksmärtor, diarré och viktnedgång genomgick patienten en mycket omfattande utredning på misstanke om en carcinoid tumör. Med hänsyn till att det förelåg klara undersökningsfynd som talade för denna diagnos var det nödvändigt att göra en buköppning för att närmare undersöka förhållandena eftersom denna cancer obehandlad alltid har en dödlig utgång. Det hade således varit felaktigt, dvs. inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, att inte slutföra utredningen med en buköppning. Handläggningen har alltså följt gällande medicinska undersökningsprinciper.

 

[…]

 

Nämnden anser således att patientens besvär successivt har utretts, tolkats och behandlats enligt vedertagna medicinska behandlingsprinciper. Någon skada som kunnat undvikas genom ett annat förfarande har inte uppkommit. Ersättning enligt patientskadelagen kan därför inte lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/777

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter