Logotyp Patientskadenämnden

2010:14

Fall vid toalettbesök. Ersättning.

Förhöjd olycksfallsrisk p.g.a. att toalettförhöjning inte fanns på plats medförde rätt till patientskadeersättning för olycksfallsskada.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna född 1935 som den 16 maj 2008 insjuknade i en stroke med vänstersidig svaghet och som anmälde skada efter ett olycksfall den 16 juni 2008 på medicin-geriatriska kliniken. Patienten lades in den 16 maj 2008 på medicin-geriatrikkliniken för vård av en stroke. I början av vårdtiden bedömde man att det var stor fallrisk. Patienten övade under vårdtiden med sjukgymnast för att träna sin gång och balans för att kunna bli självständig i sina förflyttningar. Den 10 juni 2008 utförde patienten ett självständigt toalettbesök, sjukgymnast fanns i närhet till toaletten. Den 16 juni 2008 föll patienten omkull på toaletten då hon skulle lyfta dit en toalettförhöjning. Personalen som hjälpte patienten upp noterade att hon fått en bula i bakhuvudet och att hon var röd på vänster skulderblad och höft. Patienten hade slagit huvudet mot tvättstället. Efter detta hade hon även yrsel och hörselnedsättning på vänster sida. Den 23 juni 2008 kunde patienten skrivas ut från sjukhuset.

 

PATIENTEN ansåg att hon var försatt i en förhöjd olycksfallsrisk då vid det aktuella tillfället toalettförhöjningen var ställd på sidan om toalettstolen. Patienten hade inte tränat in hur hon själv skulle klara av att sätta toalettförhöjningen på toalettstolen i samband med toalettbesök. Patienten ansåg att det vid en strokeavdelning måste vara självklart att toalettförhöjningen sitter på toalettstolen.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjdeersättning med följande motivering:

 

Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning. Olycksfallsskyddet är inriktat på sådana olycksfall som har ett direkt samband med och är typiska för vårdverksamheten. Ersättningsrätten är därför begränsad till de för vården speciella riskerna. Från försäkringsskyddet undantas de normala olycksfallsrisker som kan föreligga oberoende av vårdsituationen.

 

Av skrivelse från avdelningschefen vid strokeenheten på lasarettet framgår att en riskbedömning var gjord och man bedömde att det fanns viss risk för fall p.g.a. nedsatt balans och verklighetsuppfattning av vänster sida (s.k. neglekt, vilket innebär att en patient med högersidig hjärnskada inte tar notis om vänster sida). Patienten behövde till en början tillsyn vid alla förflyttningar men blev sedan självständig vid gång med rollator kortare sträckor. Enligt avdelningschefen kunde man inte ha hanterat detta annorlunda.

 

Enligt LÖF hade olycksfallsskadan inte samband med vården och man ansåg att vården inte heller genom brist på åtgärder hade försatt henne i förhöjd olycksfallsrisk. Patientens hälsotillstånd var inte sådant att hon behövde ständig övervakning. Patienten hade innan olycksfallet tränat på att gå på toaletten och hade under flera tillfällen klarat detta utan någon hjälp innan olycksfallet. Hon hade således inte försatts i en situation som gav en förhöjd olycksfallsrisk. Det förelåg därmed enligt bolaget inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

För rätt till ersättning vid olycksfall är det enligt 6 § första stycket 5 patientskadelagen inte nödvändigt att patienten är i direkt kontakt med vårdpersonal utan det räcker att patienten försätts i en situation som ger en förhöjd olycksfallsrisk.

 

Efter det att patienten den 16 maj 2008 hade insjuknat i en stroke mobiliserades hon på sedvanligt sätt och den 16 juni samma år kunde hon självständigt utföra toalettbesök. Detta innebar att hon själv kunde ta sig till toaletten, ordna sina kläder, torka sig och sedan ta sig därifrån. Man kunde emellertid inte rimligen kräva av patienten att hon själv skulle kunna sätta förhöjningen på toaletten i samband med toalettbesök. Då toalettförhöjningen inte var satt på toaletten vid det aktuella tillfället hade patienten genom brist på åtgärder från sjukvårdens sida försatts i en situation som gav en förhöjd olycksfallsrisk. Det olycksfall som sedan inträffade när patienten skulle lyfta på toalettförhöjningen får därmed betraktas som ersättningsgillt. Det ankommer på LÖF att närmare utreda olycksfallsskadans omfattning och vilken patientskadeersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/765

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter