Logotyp Patientskadenämnden

2010:13

Felexpedierad cancermedicin. Ersättning för oro och ängslan. Ersättning.

Felexpedierad cancermedicin. Patientens dödsfall har inte ansetts ha orsakssamband med felexpedieringen. Däremot rätt till ersättning med 25 000 kr för oro och ängslan.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 6 och 8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna född 1924 där anmälan avser skador till följd av felexpediering av cancermedicin.

 

Patienten hade en känd tunntarmscancer sedan år 1994 och på grund därav ordinerades hon läkemedlet Sandostatin i form av injektionslösning som innehöll 500 mikrogram/ml. Den 16 juli 2007 skulle hon hämta ut ny medicin från apoteket. Av misstag lämnade apoteket felaktigt ut injektionslösning som innehöll 50 mikrogram/ml istället för de 500 mikrogram/ml som receptet angav.

 

Detta misstag upptäcktes inte förrän i april 2008 i samband med att hon vårdades för en lårbensfraktur som hon ådragit sig vid en trafikolycka. Under inneliggande vård för frakturen ramlade patienten den 1 maj och drabbades av en hjärnblödning. Hon avled samma dag i sviterna av hjärnblödningen.

 

Mellan april 2006 och april 2007 visade undersökningar en gradvis tillbakagång av tumören. Men mellan april och november 2007 sågs en klar volymökning av tumören och ytterligare ökning noterades i april 2008. Under denna period tappade patienten också 8 kilo i vikt och det noterades vätska i bukhålan med uppsvälld buk.

 

DÖDSBOET ansåg att lårbensfrakturen och den efterföljande fallskadan som slutligen ledde till döden, var en följd av felmedicineringen och gjorde gällande att detta omfattades av Patientskadelagen.

 

BOLAGET (Zurich) konstaterade att för låg dos av läkemedlet Sandostatin lämnades ut av Apoteket den 16 juli 2007. Detta ledde till en personskada i form av försämrat allmäntillstånd, trötthet, viktminskning och ökat bukomfång under 6 – 8 månader, dvs september 2007 – april 2008. Felexpedieringen ledde även till psykiskt lidande efter att patienten i april 2008 fått kännedom om felexpedieringen och att denna sannolikt orsakat tumörtillväxt.

 

Zurichs bedömning var dock att det inte var övervägande sannolikt att patientskadan var orsaken till att patienten drabbades av trafikolyckan eller att denna resulterade i en lårbensfraktur. Inte heller fallolyckan under inneliggande vård bedömdes ha orsakats av patientskadan då det var långt mer sannolikt att olyckan orsakades av ostadighet p.g.a. lårbensfrakturen. Zurich ansåg slutligen att det inte heller var övervägande sannolikt att det var patientskadan som medförde att fallolyckan på sjukhuset orsakade en hjärnblödning eller att patienten avled i sviterna av denna. Det saknas således adekvat kausalitet mellan patientskadan och dödsfallet. Zurich avböjde därför att utge ersättning för skadorna till följd av trafikolyckan, fallolyckan och själva dödsfallet med stöd av 6 § första stycket 6 patientskadelagen. När det gäller den skada som godkänts som patientskada lämnade Zurich ersättning till dödsboet för den skadelidandes sveda och värk.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Nämnden gör samma bedömning som Zurich och anser på de skäl bolaget anfört att det inte med övervägande sannolikhet föreligger adekvat kausalitet (orsakssamband) mellan felexpedieringen av cancermedicinen och hjärnblödningen som ledde till döden.

 

Av utredningen framgår att Zurich åtagit sig att lämna ideell ersättning till dödsboet, eftersom den första skadeanmälan gjordes (felaktigt till PSR) innan patienten avled, vilket innebär att dödsboet har rätt att ärva den skadelidandes rätt till ideell ersättning. Vid fördröjd diagnos och behandling av cancersjukdom medför den försenade diagnostiken i de allra flesta fall att en tillväxt av tumören har skett. Enligt praxis bör då en ideell ersättning med 25 000 kronor lämnas för det psykiska lidande som patienten därigenom drabbats av med oro och ängslan för att risken för återfall och död i sjukdomen kan ha ökat.

 

I detta fall har den för låga dosen av medicinen lett till en försämring och progress av cancersjukdomen. Den oro och ängslan som detta kan ha medfört för patienten kan jämställas med den som förekommer vid en diagnosfördröjning, vilket medför att patienten är berättigad till motsvarande schablonersättning. Eftersom Zurich i detta fall har lämnat ideell ersättning bör således även schablonbeloppet om 25 000 kronor utbetalas till dödsboet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/701

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter