Logotyp Patientskadenämnden

2010:12

Ej ersättning för förlust av skolår.

Gravid efter implantat av p-stav som saknade den aktiva substansen. Fråga om rätt till ersättning för förlust av skolår utöver ersättning för det första läsåret i gymnasiet. Ej ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en flicka född år 1990. Den godkända patientskadan utgörs av att patienten blev gravid trots implantat av p-stav. Den p-stav som implanterades vid ungdomsmottagningen den 16 februari 2006 saknade den aktiva substansen. Tvisten gäller rätten till ytterligare ersättning för förlust av skolår.

 

PATIENTEN har anfört att den utbetalade ersättningen är alldeles för låg. Ersättningens storlek beräknas med ledning av skadeståndslagen 5 kap 1-5 §§. Enligt 5 kap 1 § ska skadeståndet omfatta ersättning för kostnader, inkomstförlust samt ideell skada. Inom begreppet inkomstförlust ryms ersättning för förlust av skolår. Detta innebär att den som förlorar ett skolår, t. ex. då ett avbrott i skolgången sker på högstadiet eller i gymnasiet, ska kompenseras för detta.

 

Ersättningen är avsedd att täcka kostnader och ersätta försening av utbildningen. Schablonbeloppet för förlust av skolår är 40 000 kronor per år. I patientens fall har hela gymnasietiden om tre år gått förlorad vilket innebär att hon är berättigad till ersättning om 120 000 kronor.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, gjorde följande bedömning:

 

Enligt gällande praxis kan ersättning endast lämnas för följderna av en personskada. En ekonomisk skada i form av exempelvis kostnader eller inkomstförlust för modern på grund av att ett barn föds, är att anse som en ren förmögenhetsskada, dvs. en skada som uppkommit utan samband med en personskada. Ersättning för kostnader efter att ett barn fötts kan inte ersättas enligt patientskadelagen. Patienten avbröt gymnasiestudierna i november 2006, när det visade sig att hon var gravid i femte månaden. Studieförlusten under det första gymnasieåret har ersatts med 40 000 kronor. Ersättning för förlorade skolår under påföljande årskurser kan enligt vår bedömning inte ersättas då de inte utgör en ekonomisk följdskada till personskadan utan är en ren förmögenhetsskada som ej omfattas av försäkringen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ytterligare ersättning för förlust av skolår och gjorde följande bedömning:

 

Patienten blev gravid trots den p-stav som hade satts in i februari 2006. Då p-staven togs ut visade det sig att denna saknade den aktiva substansen, en s.k. placebostav.

 

LÖF har bedömt att patienten på grund av den personskada hon drabbats av har rätt till ersättning för de fysiska och psykiska besvär som den oplanerade graviditeten och förlossningen medfört för henne. Ersättning för sveda och värk har lämnats för de besvär hon haft under graviditeten och förlossningen.

 

Av utredningen framgår att patienten avbröt sina gymnasiestudier i november 2006 då det konstaterades att hon var gravid och då själva graviditeten och förlossningen omöjliggjorde att hon fullföljde studieåret 2006-2007. LÖF har därför även lämnat ersättning för förlust av skolår med 40 000 kronor eftersom studietiden kan anses ha förlängts med ett år till följd av den godkända patientskadan. Patienten anser dock att hon är berättigad till ytterligare ersättning för förlorade skolår och har begärt ersättning även för de två följande skolåren av gymnasietiden om tre år.

 

LÖF har ansett att ytterligare ersättning inte kan medges och som grund angett att det beträffande dessa ytterligare skolår rör sig om en ren förmögenhetsskada, dvs. en skada som inte har samband med en personskada och som inte omfattas av patientförsäkringen.

 

Gränsen mellan personskada och ren förmögenhetsskada i ett fall som det förevarande kan i och för sig diskuteras. LÖF har dock ansett att patienten till följd av den personskada hon drabbats av ska få ersättning för förlust av ett skolår. Även bedömningen beträffande patientens begäran om ersättning för förlust av ytterligare skolår bör då göras på grundval av att det är fråga om följderna av en personskada.

 

Vid denna bedömning anser nämnden dock att det inte föreligger adekvat kausalitet mellan den godkända patientskadan och förlusten av de ytterligare två gymnasieåren. Patienten har därför inte rätt till ytterligare ersättning för förlust av skolår.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2009/970

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter