Logotyp Patientskadenämnden

2010:09

Ryggbesvär efter kortisonbehandling. Ersättning.

Ersättning för läkemedelsbiverkan kan, förutom vid felaktig ordination eller dosering av läkemedlet, också ersättas om läkemedlet givits till följd av redan tidigare ersättningsgrundande omständighet, t.ex. som i detta fall, ersättningsbar diagnosskada.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

7 § 2 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en numera 77-årig man som i april 2001 insjuknade akut med smärtor över korsryggen som senare spred sig. Symtomen bedömdes inledningsvis som suspekt polymyalgia rheumatica (PMR) och patienten behandlades från juni 2001 med Prednisolon (kortison). Då han inte förbättrades remitterades han till reumatologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den fortsatta medicinska utredningen där ledde senare fram till diagnos HLA B27-associerad spondartrit och i maj 2002 insattes behandling med Salazopyrin (antireumatikum) och Prednisolon trappades successivt ut. Redan efter att par månader var patienten förbättrad.

 

PATIENTEN anmälde att han drabbats av lidande och kvarstående besvär p.g.a.den felaktiga diagnosen polymyalgia rheumatika och därmed felaktig medicinering med kortison, vilket lett till benskörhet och kotkompressioner.

 

Kortisonbehandlingen har inte getts i enlighet med föreskrifter och anvisningar. Patienten menar att eftersom det är känt att kortisonbehandling ger benskörhet så hade kotkompressionerna kunnat undvikas om man beaktat den kunskap som sedan länge finns och de rekommendationer som finns vid behandling med kortison. Benskörheten och kotkompressionerna beror på felaktig medicinering med kortison och han är därför berättigad till ersättning för de kvarstående besvären. Han har kvarstående besvär i form av ryggsmärtor.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, bedömde att patienten var berättigad till ersättning för patientskada i form av förlängt lidande till följd av fördröjd diagnos och behandling av HLA B27-associerad spondartrit. Patientskadan ansågs inte ha medfört några kvarstående besvär.

 

LÖF avböjde ersättning för den osteoporos och de kotkompressioner patienten drabbades av till följd av medicineringen med Prednisolon och lämnade följande motivering:

 

Ersättning har lämnats för det förlängda lidande på grund av utebliven behandling av spondartriten som patienten drabbades av till följd av den fördröjda diagnosen. Ersättning har lämnats med 21 000 kronor (efter avdrag för karensbeloppet) för perioden den 22 augusti 2001 till den 31 maj 2002.

 

Enligt vår bedömning kan ersättning inte lämnas för den osteoporos och de kotkompressioner patienten drabbats av till följd av medicineringen med Prednisolon.

 

Enligt 6 § första stycket 6 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada som orsakats av läkemedel om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av att läkemedlet förordnats eller utlämnats i strid med föreskrifter eller anvisningar. Rätt till ersättning enligt övriga punkter i 6 § första stycket är undantagna i 7 § 2 patientskadelagen.

 

Förutsättningen för att en skada som beror på egenskap hos läkemedel ska kunna ersättas enligt bestämmelsen i punkt 6 är således att skadan har sin grund i att läkemedlet använts på ett sätt som strider mot gällande anvisningar, dvs har använts på felaktigt sätt, med felaktig dosering eller vid kontraindikation.

 

Vår bedömning är att medicineringen med Prednisolon sattes in på rätt indikation och i riktiga doser i förhållande till den sjukdom som misstänktes orsaka patientens symtom. Att den sjukdom som under det första året misstänktes föreligga och som motiverade kortisonmedicineringen senare visade sig vara felaktig och att vi bedömt att det föreligger en felaktig diagnos i patientskadelagens mening medför inte att eventuella följdskador av kortisonmedicineringen därför kan ersättas.

 

Kotkompressionerna är inte heller orsakade av den ersättningsbara skadan, förlängt lidande på grund av utebliven behandling av spondartriten på grund av den fördröjda diagnosen.

 

Rätt till ersättning för följderna av kortisonmedicineringen kan därför enligt vår bedömning inte föreligga enligt 6 § första stycket 3. Ersättning för osteoporosen och kotkompressionerna kan därför inte lämnas.

 

PATIENTEN inkom med delgivningskommentar där han vidhöll att hans livslånga skador i ryggen hade kunnat undvikas och att han aldrig hade behövt få kotkompressioner om han fått genomgå en bentäthetsmätning och fått besked om att undvika tunga lyft.

 

LÖF angav i kompletterande bedömning följande:

 

Med anledning av patientens skrivelse har vi tillskrivit medicinsk rådgivare inom specialistområdet reumatologi. Enligt vår bedömning var risken för osteoporos och kotkompressioner hos patienten liten och behandling med Kalcium-D-vitamin hade med övervägande sannolikhet inte förhindrat utvecklingen av kotkompressionerna. Vidare står vi fast vid bedömningen att medicineringen skett enligt föreskrifter och anvisningar och eventuella följdskador av kortisonmedicineringen kan därför inte ersättas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning för uppkommen osteoporos och för kotkompressionerna samt gjorde följande bedömning:

 

Patienten insjuknade våren 2001 med smärtor till vänster i sätesregionen. Dessa smärtor ökade och bredde ut sig efter hand samtidigt som sänkan steg. Därmed fanns anledning att i första hand misstänka infektion, reumatisk sjukdom och/eller malignitet. Husläkaren misstänkte polymyalgia rheumatica (PMR) och ordinerade läkemedlet Prednisolon som patienten började använda den 14 juni 2001. Patienten remitterades senare till reumatolog som den 5 juli samma år anslöt sig till husläkarens bedömning och höjde doseringen av Prednisolon. Redan vid detta undersökningstillfälle angavs emellertid i journalen ”Observandum utebliven prompt effekt på steroider”. Bilden överensstämde således inte med PMR. Vid denna sjukdom ger kortisonbehandling omgående effekt med smärtfrihet och sjunkande sänka. Diagnosen och den terapeutiska strategin omprövades emellertid först cirka 10 månader senare, i maj 2002. Då fastställdes diagnosen HLA B27-associerad spondartrit (Mb Bechterew) och antireumatikabehandling med Salazopyrin påbörjades samtidigt som kortisonet successivt trappades ut. Salazopyrinbehandlingen gav redan efter ett par månader en mycket positiv effekt på patientens invalidiserande symtom, men kortisonbehandlingen hade orsakat benskörhet och plågsamma kotkompressioner som enligt patienten lett till att han blivit cirka 8 cm kortare och fått en puckeldeformitet.

 

PSR har bedömt att det föreligger en fördröjd diagnos och har lämnat ersättning för det förlängda lidandet på grund av utebliven behandling av spondartriten. PSR har däremot inte lämnat ersättning för den osteoporos och de kotkompressioner patienten drabbats av till följd av medicineringen med Prednisolon.

 

Nämnden delar PSRs bedömning att det inte var fel att i juni 2001 tolka patientens besvär som PMR och påbörja kortisonbehandling men att man i mitten av augusti borde ha omprövat diagnosen. När kortisonbehandlingen inte gav någon effekt borde man emellertid enligt nämndens mening vid samma tidpunkt, även med utgångspunkt i den felaktiga diagnosen, ha omprövat läkemedelsbehandlingen. Nu skedde detta först cirka nio månader senare. Nämnden anser därför att även en felaktig läkemedelsbehandling föreligger från mitten av augusti 2001. Ersättningsbar patientskada föreligger därför både enligt 6 § första stycket 3 och 6 patientskadelagen.

 

Vad gäller ersättningen för den av PSR godtagna diagnosförseningen gör nämnden följande bedömning.

 

Om en patientskada har bedömts föreligga är patienten berättigad till ersättning för samtliga skador som uppkommit som en följd av den godtagna skadan. Någon prövning av om sådana följdskador skulle vara primärt ersättningsgilla enligt patientskadelagen ska således inte göras. Detta gäller alltså även om följdskadan är en läkemedelsskada.

 

Undantaget från rätten till ersättning i 7 § 2 patientskadelagen syftar på de fall där patientens besvär diagnostiserats och behandlats på ett helt riktigt sätt enligt vedertagna behandlingsprinciper, men där egenskaper hos läkemedlet – läkemedelsbiverkningar – orsakat en skada. Dessa fall ska istället prövas enligt den frivilliga läkemedelsförsäkringen. Undantaget i 7 § är emellertid, som framgår av det föregående, inte tillämpligt i detta ärende där både diagnostisering och läkemedelsbehandling varit felaktig från och med mitten av augusti 2001.

 

I detta ärende var diagnostiseringen och läkemedelsbehandlingen således korrekt i cirka två månader räknat från mitten av juni 2001. Från mitten av augusti 2001 borde man däremot som framhållits ovan ha ställt rätt diagnos och omprövat den terapeutiska strategin genom att ändra läkemedelsbehandlingen. Nu skedde detta först nio månader senare. Fråga uppkommer då i vilken omfattning patientens benskörhet och kotkompressioner kan hänföras till kortisonbehandlingen före respektive efter mitten av augusti 2001. Trots att detta inte går att exakt avgöra bör enligt nämndens bedömning i detta ärende hela benskörheten och samtliga kotkompressioner skäligen ses som en följd av patientskadan. Det ankommer på LÖF att utreda vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2009/753

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter