Logotyp Patientskadenämnden

2010:07

Kostnad för privat vård kan ersättas.

Tvist om kostnadsersättning. Kostnader för omoperationer i privat regi kan ersättas om särskilda omständigheter föreligger.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

I december 2002 sökte patienten plastikkirurg för att hon tyckte att ”övre stjärtpartiet” var platt och hon önskade därför förstora detta. Operationen utfördes den 24 februari 2003, då ett implantat sattes in på vardera skinkan. Operationen med implantatet i vänster skinka blev lyckad. På höger sida lades implantatet subcutant (under huden). Dagen efter operationen noterade patienten att implantatet på höger sida gnagde och att kanten på implantatet stod fram i kanten. Det blev därför en ny operation den 5 maj 2003, då man gjorde en ficka mellan musklerna och satte in samma protes.

 

Ärendet har prövats i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som bedömt att operatören inte har utfört ingreppet med korrekt och beprövad teknik genom att lägga det högra implantatet under huden i stället för i sätesmuskeln. Felet var varken ringa eller ursäktligt och medförde disciplinpåföljd i form av en erinran.

 

Bolaget (SalusAnsvar/Svenska Konsument) fann att ersättningsbar patientskada förelåg och ersättning lämnats för sveda och värk (akuttid den 24 februari 2003 till den 3 juni 2004), lyte och men (medicinsk invaliditetsgrad 8 %), medicinkostnader och ärr.

 

PATIENTEN begärde, förutom ytterligare ersättning för sveda och värk, invaliditetsersättning och ersättning för utseendemässig förändring också kostnadsersättning för omoperationer i privat regi.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, angav beträffande begäran om kostnadsersättning, att dess inställning är att inte ersätta kostnader för privata operationer, varken för förfluten tid eller eventuella framtida sådana. Sådana kostnader ryms inte inom ramen för skäliga och nödvändiga kostnader.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde bedömningen att det inte förelåg rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk, utseendemässiga förändringar och medicinsk invaliditet men ansåg att det förelåg rätt till ytterligare kostnadsersättning med följande motivering:

 

[…]

 

Kostnader för omoperationer i privat regi

 

Kostnaderna för den ursprungliga operationen den 24 februari 2003 skulle patienten ha haft under alla omständigheter. Det är således inte fråga om några merkostnader förorsakade av patientskadan och ersättning för dessa kostnader kan därför inte lämnas enligt patientskadelagen.

 

När det gäller omoperationerna på grund av patientskadan har bolaget meddelat att det inte betalar för privata operationer. Sådana kostnader ryms enligt bolaget inte inom ramen för skäliga och nödvändiga kostnader.

 

Frågan har behandlats i slutbetänkandet av Kommittén om ideell skada ”Ersättning för ideell skada vid personskada”, SOU 1995:33. Där skriver man bland annat följande ”Av principen att skadestånd ges endast för nödvändiga kostnader anses sålunda följa att kostnader för sjukvård eller läkarvård utöver den standard som normalt tillhandahålls inom den allmänna sjukvården inte ersätts skadeståndsvägen. Särskilda omständigheter kan dock föranleda att den skadelidande tillerkänns skadestånd för kostnader för dyrare vård, såsom då annan vård inte stått till buds eller då vården har varit påkallad av medicinska eller andra liknande skäl" (s. 328). Att detta ska anses gälla framgår även av bl.a. Bertil Bengtssons och Erland Strömbäcks kommentar till Skadeståndslagen (3 uppl. s.154).

 

Enligt patienten har endast privat vård stått till buds. När patienten genomgått den första omoperationen vände hon sig enligt egen utsago till ett universitetssjukhus och flera andra offentliga sjukvårdsinrättningar men dessa hänvisade henne till privata vårdgivare, varför hon vände sig till en privat klinik. Patienten har enligt nämndens bedömning gett en rimlig förklaring till varför hon sökt privat vård i Stockholm. Bolaget har däremot överhuvudtaget inte utrett frågan om det i detta ärende förelegat sådana särskilda omständigheter att kostnader för vård i privat regi rimligen bör ersättas på grund av att annan vård inte stått till buds, utan bara uppgett att ersättning för sådana kostnader inte kan lämnas.

 

Eftersom patienten får anses ha gjort sannolikt att aktuella kostnader har varit nödvändiga och då bolaget inte har visat motsatsen har patienten rätt till ersättning för uppgivna kostnader i samband med omoperationerna.

 

Bolaget ska således ersätta de kostnader som har samband med den första omoperationen som utfördes den 5 maj 2003 av den ursprungliga operatören, konsultationen den 19 februari 2004 och omoperationen den 3 maj 2004.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2008/790

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter