Logotyp Patientskadenämnden

2010:06

Knäartrosplastik. Ej överfört smittämne. Ej ersättning.

Långvariga infektionsbesvär i knä. Frågor om motiverad behandling, överförd smitta vid behandlingsåtgärd m.m. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1, 3 och 4 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en idag 70-årig man med högersidiga knäbesvär.

 

Patienten anmälde som skada förlängt och förvärrat lidande med rörelseinskränkning samt tillförd infektion på grund av bristande behandling av högersidiga knäbesvär från och med september 2006 vid en ortopedklinik.

 

Patienten hade långvariga problem med knäbesvär som hade börjat på 1980-talet och sedan september 1995 haft knäsmärtor med betydande belastningssmärta och vilovärk samt återkommande svullnad.

 

Den 18 oktober 1996 opererades patienten med unikompartmentell knäartroplastik med Schlittenprotes. Den 9 september 1997 vid slutkontroll efter operationen fungerade allt bra. Patienten hade praktiskt taget normal rörlighet och stabilitet i knäet och normal gång.

 

Patienten bor i Spanien och på grund av förnyade smärtor från den tidigare opererade knäleden genomgick han där en totalprotesoperation i november 2005. Postoperativt fick patienten en fistulerande infektion och reopererades i Spanien våren 2006. Han utvecklade även efter denna operation fistulerande infektion och behandlades med flera antibiotikaregimer i Spanien. Man nådde någon form av stabilt läge hösten 2006 när patienten återvände till Sverige. Antibiotika sattes ut varvid patienten försämrades kliniskt och laboratoriemässigt. Man försökte med spolningar och artroskopier. Odlingar visade staphylokocker, oklart vilken typ men känsliga för ett flertal antibiotika. Slutligen gav man upp den konservativa terapin och tog ut protessystemet den 5 december 2006 och då påvisades växt av enterokocker och patienten fick kombinationsbehandling mot såväl staphylokocker enligt det tidigare resistensmönstret som mot senare framodlade enterokocker.

 

Den 7 maj 2007, fem månader efter det att protesen tagits bort, var patienten enligt alla infektionsparametrar helt infektionsfri. Han opererades med insättning av ny knäprotes. Odlingar som togs under operation visade växt av KNS (koagulasnegativa staphylokocker), således pånytt infektion i det reviderade knäet. Patienten insattes på Fucidin och Rimactan.

 

Den 13 augusti 2007 opererades patienten på nytt varvid protesen extraherades och artrodes med extern fixation utfördes. Odling visade växt av enterobacter cloacae. Patienten erhöll Meroneminjektioner (antibiotika) och ytterligare sårrevision utfördes på operation. Man initierade också VAC-behandling av sårhålan (VAC-behandling = vacumstödd sårläkning erbjuder en aktiv icke-kirurgisk behandling med hjälp av undertryck i sårhålan. VAC-terapins syfte är att den reducerar ödem och ökar blodcirkulationen, reducerar mängden patogena bakterier och ger en skyddad och fuktig läkningsmiljö). Man övervägde även plastikkirurgiska åtgärder över området men såret läkte bra efterhand. Infektionskonsult rekommenderade ytterligare Meronembehandling och därefter övergång till Ciproxin (antibiotika) och även fortsatt VAC-behandling.

 

2007-11-29 togs VAC-behandlingen bort och såret såg väldigt fint ut. Det var bara en liten glipa kvarstående. Patienten fortsatte behandling med Ciprocin.

 

2008-05-13 framgår det att infektionen kvarstod och man bedömde att artrodesen inte tagit. Patienten hade nu varit externfixerad i sju månader och hade en pseudartros (fördröjd/utebliven läkning) som var belastningsbar men inte stabil. Det hade runnit ur en liten fistelgång. Man hade gjort en fistulografi som visade att det fanns en fistel och en infektionshärd in i märghålan i tibia. Patientens CRP var 2008-04-28 nere på 6. Man planerade att göra excision av fistel och infektionshärd samt ta vävnadsodlingar. 2008-05-13 utfördes extraktion av internt fixationsmaterial samt exstirpation av fistel och fistelgång. Patienten erhöll ortos och fick belasta fullt. Han fick fortsatt antibiotikabehandling.

 

2008-12-16 vid återbesök var antibiotikabehandlingen utsatt sedan tre dygn. Man hade bedömt att man inte kom vidare när det gällde antibiotikabehandling och det verkade dessutom som patienten var kliniskt infektionsfri. Han hade dock ett CRP som fortfarande var lite högt, 32, men detta bedömdes som lågt i patientens fall.

 

2009-02-12 hade läkningen i patientens knäartrodes stannat av och det började uppkomma en varusdeformitet och hyperextention. Man bedömde att situationen långsamt skulle försämras om inget gjordes. Planen var att koppla in plastikkirurgen och tillsammans lägga upp en strategi för reartrodes med externfixation så snart det var möjligt.

 

PATIENTEN anför i sitt överklagande att PSR tydligen inte känner till att Socialmyndigheten har uppmanat ortopedkliniken om skärpning beträffande infektioner med mera. Om inte detta åtgärdas har varning utdelats för att kliniken måste stängas. Möjligheten att få en infektion är stor på ett sjukhus som har en närmast obefintlig städning. Patienten har påtalat detta för avdelningschefen men inte observerat någon förändring.

 

Patienten var lovad inläggning 2008-05-05 för en operation av en skruv som satt felaktigt, efter operationen 2007-08-13, och påverkade läkningen. Det hade också uppstått en sekretion med innehåll av var ovanför knäet men den utlovade operationen blev inte av.

 

Hans förtroende för den vita rocken har mer och mer minskat. Exempelvis när patienten hade protesen monterad och ett CRP på 20 rekommenderades operation och rengörning. Patienten, som då fortfarande hade förtroende för vården, gick med på detta. Efter operationen hade man glömt att patienten skulle ha antibiotika intravenöst. Hans fru påpekade detta och först därefter fick patienten antibiotika intravenöst.

 

LÖF anger felaktigt att infektionen härrör från Spanien. När patienten lämnade Spanien var infektionen läkt. Mycket väl medveten om att infektionen kan ”gömma” sig och sedan blossa upp togs protesen bort. Detta var i december 2006. Infektionen var då helt borta och det fanns inga främmande föremål i benet. En ny protes monterades in 2007-05-15. Detta var alltså ett nytt fall, om inte, var det helt felaktigt att montera in en protes nu. Infektionen startade omedelbart. Patienten tränade böjning av knäet, värken var oerhörd men han försökte böja ändå. Det blev värre och värre.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde ersättning med följande motivering:

 

För att man ska få ersättning genom patientförsäkringen krävs således att man i samband med vård eller behandling tillfogas en personskada som hade kunnat undvikas. Ersättning lämnas också, om man får en felaktig behandling som leder till en personskada. Däremot har man inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till ett önskat resultat eller att det uppstår en komplikation.

 

Infektion kan ersättas under vissa förutsättningar om det smittämne som orsakat infektionen har överförts i samband med någon behandlingsåtgärd i Sverige. Infektionen kan också ersättas om den hade kunnat undvikas. Ersättning kan vidare lämnas om man får en felaktig behandling som leder till en infektion. Däremot har man inte rätt till ersättning enbart av det skälet att det uppkommer en infektion.

 

Odling 2006-10-25 gjordes via ledpunktion/artroskopi och visade en vanligt förekommande hud/sårbakterie, Stafylokockus aureus som enligt tillgängliga journalhandlingar inte tidigare påvisats hos patienten i Sverige. Detta första ingrepp i Sverige gjordes efter operationen i Spanien i mars 2006. Infektionen kan inte med övervägande sannolikhet ha tillförts genom operativt ingrepp i Sverige.

 

Infektion har bedömts föreligga innan akut behandling initierades i oktober 2006. Infektionen är således ej tillförd. På grund av infektion utfördes artrodes 2007. Indikationen för detta var korrekt och metoden som användes är etablerad. De skruvar som användes fixerade benbitar och detta förfarande är helt korrekt. Värken som patienten har, får med övervägande sannolikhet anses bero på infektion och utebliven läkning som inte bedömts som patientskada. Även om skruvarna skulle orsakat besvär och smärta får detta anses som ej undvikbart.

 

Sammanfattningsvis har LÖF bedömt att patienten under hela vårdtiden fått adekvat antibiotikabehandling utifrån de odlingar som tagits vid operationerna. Någon skada har inte orsakats honom av undersökning, behandling eller annan dylik åtgärd.

 

Bolaget har försökt att få in journaler från Spanien men patienten har inte velat medverka till detta. Patienten anser att de Spanska journalerna inte är relevanta i ärendet eftersom han tycker att infektionen tillförts i samband med operationen i Sverige 2007-05-07. Han har informerats om att bolaget prövar hans ärende i sak med ledning av de befintliga handlingarna.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade LÖFs uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden delar LÖF:s bedömning att det långvariga infektionstillståndet orsakats av bakterier som fanns redan vid återkomsten till Sverige hösten 2006 och att infektionen inte till någon del orsakats av smittämne som överförts i samband med vårdåtgärd i Sverige. Efter operationen i december 2006 tycktes infektionen läka ut. Då det saknades kliniska infektionstecken och CRP hade normaliserats, var det i överensstämmelse med sedvanlig praxis att sätta in en ny protes vid operationen den 7 maj 2007. Man kan dock inte vara fullständigt säker på att en protesrelaterad infektion har läkt ut. Reoperation med en sekundär protes efter en till synes framgångsrik infektionsbehandling är därför alltid ett kalkylerat risktagande. Utan sådant risktagande skulle rearthroplastik efter infektion aldrig kunna göras. Vid svåra infektioner kan olika bakterietyper förekomma samtidigt. Vid odlingar vid olika tillfällen kan det vara olika bakteriestammar som växer fram, vilket kan bero på den behandling med olika antibiotika, som pågår under lång tid.

 

Det är inte övervägande sannolikt att infektionen efter operationen i maj 2007 beror på smittämne som överfördes genom någon vårdåtgärd i samband med operationen.

 

Infektionen behandlades under hela vårdtiden på ett korrekt sätt med utgångspunkt från de odlingar som togs vid operationerna. Det föreligger inte någon skada till följd av felaktigt val av antibiotikum. Vad gäller anmälan om de skruvar som sattes in vid operationen den 13 augusti 2007 gör nämnden samma bedömning som LÖF och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon rätt till patientskadeersättning. Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att det inte föreligger rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1, 3 eller 4 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2009/765

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter