Logotyp Patientskadenämnden

2010:03

Fall vid undersökning av yrsel. Ersättning.

Olycksfallsskada i samband med undersökning av yrsel. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 5 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 76-årig kvinna som besvärats av yrsel samt värk i nacke och skuldror och som anmäler att hon i samband med fall vid sjukgymnastik brutit vänster lårbenshals.

 

Av utredningen i ärendet framgår att patienten den 6 oktober 2008 besökte sjukgymnastiken vid vårdcentral på grund av nackbesvär och yrsel. Det framgår vidare att patienten på grund av en malign tumör i tunntarmen genomgått cytostatikabehandling som avslutats den 16 januari 2008, men att någon kontradindikation för sjukgymnastik inte förelåg. Av yttrande från den behandlande sjukgymnasten framgår att patienten sedan hon lagts ner på rygg på britsen blivit yr och önskat komma upp. Sjukgymnasten hjälpte henne upp till sittande ställning och höll i patienten som därefter plötsligt lösgjorde sig ur greppet och kastade sig (roterade ner) i golvet och landade på vänster höft. Av Socialstyrelsens beslut efter anmälan enligt Lex Maria framgår att verksamhetschefen haft svårt att utreda vad som exakt orsakade händelsen och att patienten inte kunnat dra sig till minnes vad som hände mer än att hon blev yr och ville upp. Hon vet inte varför hon i sittande ställning slet sig loss från sjukgymnastens grepp eller varför fallet i golvet måste ha skett med så stor kraft. Efter fallet undersöktes patienten av läkare vid vårdcentralen och sändes till ett sjukhus där hon opererades samma dag för en vänstersidig lårbensfraktur.

 

PATIENTEN anförde i huvudsak att hon sökte vårdcentralen för värk i nacke och skuldror. Hon informerade sjukgymnasten om att hon blir yr när hon lägger sig hastigt. Då framförde sjukgymnasten att han skulle titta på hennes pupiller för att kontrollera lägesyrseln. Han höjde britsen och hon fick sitta gränsle på den. Sjukgymnasten ryckte henne hastigt bakåt för att kontrollera hennes pupiller. Hon reagerade med yrsel och hamnade på golvet samt kände en mycket svår smärta. Hon lyckades dock resa sig upp och hänga sig över britsen. Sjukgymnasten tillkallade läkare och ambulanstransport till sjukhus beställdes. På sjukhuset konstaterades ett brott på lårbenshalsen och hon opererades samma dag. Sjukgymnasten påbörjade aldrig någon behandling som det står i beslutet från LÖF men hon fick hjälp upp till sittande position. Hon slet sig inte loss eller kastade sig ner på golvet. Hon anser att hon i samband med behandlingen utsattes för en olycksfallsrisk då sjukgymnasten hastigt ryckte henne bakåt.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, ansåg att det inte förelåg rätt till patientskadeersättning med följande motivering:

 

Inledningsvis vill vi nämna att patienten har bevisbördan för att skada uppkommit genom ett olycksfall enligt förutsättningarna i patientskadelagen. Utredningen ger inte stöd för att patientens skada skulle ha orsakats genom ett olycksfall i patientskadelagens mening. Fallet som ledde till lårbensfrakturen orsakades inte av en plötslig oförutsedd yttre händelse utan snarare av en plötslig förutsedd inre händelse, patientens yrsel. Patienten utsattes i samband med behandlingen inte för en typiskt sett högre risk för skada än vid normalt sänggående i hemmet. Uppgiften om att hon hastigt skulle ha ryckts bakåt saknar stöd i sjukgymnastens redogörelse där det anges att patienten lagts ner på britsen med huvudet åt fotändan. Med övervägande sannolikhet orsakade patienten själv fallet som ledde till lårbensfrakturen genom att hastigt lösgöra sig från sjukgymnastens grepp när denne skulle hjälpa henne till sittande ställning. Således har patienten inte av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och inte heller genom olycksfall i patientskadelagens mening orsakats någon personskada. Under angivna förhållanden föreligger det inte någon rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Ersättning kan lämnas för skada som med övervägande sannolikhet är orsakad av olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.

 

Den anmälda skadan, dvs. brott på vänster lårbenshals, inträffade i samband med undersökning av patientens yrsel med Dix-Hallpikes test. Att en patient ramlat i golvet under behandling måste betraktas som ett olycksfall, oavsett orsaken till fallet. Olycksfallet får också anses ha uppkommit i samband med en vårdåtgärd på det sätt som avses i 6 § första stycket 5 patientskadelagen. Patienten är därför berättigad till patientskadeersättning för följderna av det aktuella olycksfallet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/87

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter