Logotyp Patientskadenämnden

2010:02

Båtbensfraktur. Ersättning.

Diagnosskada. Båtbensfraktur (scaphoideum) hade upptäckts om kontroll skett 10 dagar efter skadetillfället. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en man född år 1948 som den 6 mars 2007 ådrog sig ett brott på vänster båtben (scaphoideum) efter att ha fått ett slag av terrängfordonsstyre mot vänster handflata. Anmälan gäller skada till följd av felaktig och fördröjd diagnostisering av frakturen och skadan består i förlängt lidande samt komplikation i form av utebliven läkning (pseudoartros).

 

Patienten uppsökte den 7 mars 2007 ortopedakuten efter att ha fått ett slag av terrängfordonsstyre mot vänster handflata. Patienten uppgav att han successivt fått mera ont framför allt över nedre delen av armbågsbenet (ulna). Vid undersökning konstaterades normal motorik och sensibilitet. Vid vridning av handleden angav patienten smärta, dock inte mycket smärta vid uppåt- och nedåtböjning av handleden. Patienten var palpationsöm (trycköm), främst över nedre delen av armbågsbenet. Röntgenundersökning av vänster handled och hand visade ingen fraktur eller felställning. Läkaren ställde diagnosen ”Kontusion hand, handled vä”.

 

Av bilaga till skadeanmälan framgår att patienten därefter haft privata läkarkontakter och fått recept på smärtstillande och inflammationshämmande mediciner.

 

Ny röntgenundersökning som utfördes den 5 juli 2007 visade att det förelåg en pseudoartros efter midjefraktur i scaphoideum. Patienten opererades den 3 oktober 2007 med reposition (tillrättaläggande) av frakturen, stiftfixation samt bentransplantation från vänster höftbenskam. Röntgenundersökning i januari 2008 visade att frakturspalten i princip var utfylld och frakturen betraktades som läkt.

 

PATIENTEN framhöll att vänster hand var mycket svullen när han i mars 2007 uppsökte akutmottagningen. Handryggen var över 1 cm tjockare än normalt samt smärtade mycket. AT-läkaren som undersökte honom gjorde inte en korrekt bedömning och beskrivning av skadan, bl.a. angav läkaren att det var höger hand som patienten skadat. Både överläkare vid röntgenkliniken och överläkare på ortopediska kliniken på samma sjukhus har informerat patienten om att det, vid eftergranskning av de primära röntgenbilder som togs den 7 mars 2007, klart framgår att patienten hade en båtbensfraktur. En erfaren röntgenläkare borde ha noterat frakturen på båtbenet.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadeersättning lämnas (enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen) om en personskada har orsakats av felaktig diagnostisering. En diagnosskada föreligger när faktiskt iakttagbara sjukdomstecken i samband med diagnostik förbisetts eller feltolkats och på grund härav behandlingsresultatet uteblivit, försämrats eller försenats. Bedömningen av den ifrågasatta diagnosen skall (enligt 6 § andra stycket patientskadelagen) göras med utgångspunkt i hur en specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området skulle ha gjort eller vilka slutsatser denne skulle ha dragit av de undersökningsresultat som låg till grund för diagnosen.

 

Vi har, efter samråd med våra medicinska rådgivare (inom området röntgenologi samt inom ortopedisk kirurgi), bedömt att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen medicinsk praxis. Vid akutbesöket den 7 mars 2007 uppvisade patienten besvär av smärtor framför allt ulnart, det vill säga på den motsatta sidan från båtbenet räknat. Anamnesen (patientens egen redogörelse för sin sjukdom och dess tidigaste yttringar) och de kliniska undersökningsfynden talade för en distorsion i DRU-leden (distala leden mellan strålbenet och armbågsbenet) snarare än skada i båtbenet. Någon misstänkt båtbensfraktur kan, enligt vår mening, inte heller påvisas vid den primära röntgenundersökningen den 7 mars. Eftersom det inte förelåg någon klinisk eller röntgenologisk misstanke om en båtbensfraktur vid det primära läkarbesöket, var det inte indicerat att göra om röntgenundersökningen inom 10 dagar, eller komplettera med datortomografi alternativt magnetkameraröntgen (MR). Vi har således funnit att någon fördröjd diagnostisering eller behandling av patientens vänstersidiga båtbensfraktur inte kan anses föreligga. Under sådana förhållanden föreligger inte någon ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Det är mycket vanligt att scaphoideumfrakturer orsakas av slag mot handflatan och det är väl känt att dessa frakturer oftast inte ses vid akut röntgenundersökning. Vid kvarstående besvär ska därför en ny undersökning (med röntgen, scintigrafi eller MR) göras efter en till två veckor. Patienten har anfört att man vid eftergranskning av röntgenbilder från den 7 mars 2007 kunde se en frakturlinje och att en erfaren röntgenläkare borde ha kunnat upptäcka frakturen redan i samband med den första undersökningen. Nämnden vill dock påpeka att linjen som syns är en fin kontrastlinje som fortsätter utanför scaphoideum och nämnden instämmer därför i tillfrågad röntgenläkares bedömning att någon fraktur inte kunde ses på de primära röntgenbilderna.

 

Däremot delar nämnden inte LÖF:s bedömning att symptomen tolkats i överensstämmelse med vedertagen medicinsk praxis. Möjligen var undersökningen inte tillräckligt noggrann, men framför allt skulle patienten ha uppmanats att vid kvarstående besvär återkomma om ca 10 dagar för ytterligare utredning och då hade frakturen med övervägande sannolikhet upptäckts. Det föreligger därmed en ersättningsbar diagnosfördröjning och det ankommer på LÖF att utreda följderna av denna.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2009/850

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter