Logotyp Patientskadenämnden

2010:01

Infektion. Ej ersättning.

Långdragen infektion hade inte kunnat undvikas genom annat omhändertagande eller behandlingsupplägg. Även fråga om smitta överförts i samband med vården. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 4 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet rör en pojke född år 1995 som frakturerat höger underarm i samband med att han ramlat från en studsmatta år 2008 (olycksfallstrauma). Anmälan gäller förlängt lidande och kvarvarande ärrbildning efter infektion som uppstått efter behandling av högersidig öppen underarmsfraktur vid en barnklinik på ett universitetssjukhus den 8 augusti 2008.

 

Patienten inkom den 7 augusti 2008 med en högersidig öppen, dubbelpipig underarmsfraktur. Den öppna sårskadan rengjordes och antibiotika insattes inklusive smärtstillande läkemedel i avvaktan på nödvändig operativ åtgärd. Pojken opererades dagen därpå, den 8 augusti, med en öppen reposition (tillrättaläggande av frakturen) och fixering med märgspik. I efterförloppet har det konstaterats en infektion.

 

PATIENTENS MOR anförde att den långdragna infektionen hade kunnat undvikas om:

 

-      pojken tvättats med hibiscrub (bakteriedödande medel) innan operationen

-      pojkens egen T-shirt hade avlägsnats initialt

-      byte av sängkläder skett innan det operativa ingreppet.

 

De mag-tarmbakterier som återfunnits i såret hade enligt modern lika väl kunnat komma från bristen på hygien, T-shirten, sängkläderna osv. Med tanke på alla åtgärder som vårdgivaren glömt att vidta och som man erkänt, borde rätt till ersättning föreligga för anmälda besvär.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde ersättning med följande motivering:

 

Den behandling som pojken fått har varit medicinskt motiverad och är utförd enligt vedertagen metod. Det är inte övervägande sannolikt att det smittämne som medfört infektion, har överförts genom någon vårdåtgärd. Infektionen har med övervägande sannolikhet orsakats av bakterier som tillförts i samband med själva olycksfallstraumat med den öppna sår-mjukdelsskadan. Vidare anser LÖF att utvecklandet av infektionen inte hade kunnat förhindras genom ett annat utförande av behandlingen. Behandling med antibiotika har skett både före och efter det operativa ingreppet. Någon annan mindre riskfylld behandlingsmetod som hade tillgodosett pojkens vårdbehov anses inte ha förelegat.

 

Den uteblivna descutantvätten (tvätt med bakteriedödande tvål) och klädbytet av patienten inför det operativa ingreppet har inte medfört en märkbart ökad risk för infektion eftersom grundskadan handlat om en öppen, primärt koloniserad fraktur. Rätt till patientskadeersättning föreligger inte då uppkommen infektion inte med övervägande sannolikhet har sin orsak i någon vårdåtgärd eller brister i vårdåtgärder.

 

PATIENSKADENÄMNDEN delade bolagets bedömning att det inte förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Som patientskada är anmäld att patienten drabbats av förlängt lidande och kvarstående ärrbildning till följd av infektion i samband med behandling av högersidig öppen underarmsfraktur. Anmälaren anser att omhändertagandet av patientens grundskada lett till infektionsskadan.

 

Patienten sökte för en öppen fraktur i höger arm som uppkommit i samband med fall från en studsmatta. Det öppna sårområdet rengjordes, antibiotika insattes och smärtstillande läkemedel gavs i avvaktan på operation som utfördes dagen därpå. I efterförloppet uppkom en infektion där odling visat enterokocker och colibakterier.

 

För att ersättning ska lämnas för infektion i samband med vård och behandling är en grundförutsättning att smittämnet överförts i anslutning till vården alternativt att infektionen hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av behandlingen eller genom val av något annat förfarande som enligt en bedömning i efterhand skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt. Nämnden delar bolagets uppfattning att smittämnet med övervägande sannolikhet tillförts i samband med själva olycksfallstraumat när den öppna sårskadan uppkom. Grundskadan behandlades korrekt och den anmälda skadan hade inte kunnat undvikas genom annat omhändertagande eller annat behandlingsupplägg. Nämnden gör således samma bedömning som LÖF och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2010/12

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter