Logotyp Patientskadenämnden

2009:09

Bostadsanpassningskostnader. Ej ersättning.

Ersättningstvist. Ersättning för bostadsanpassningskostnader kan inte lämnas utöver den ersättning som beviljats genom kommunalt bostadsanpassningsbidrag.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) och 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen (1972:207)

 

Ärendet gäller en 8-årig flicka (A) som i samband med förlossningen fick en hjärnskada på grund av syrebrist. Ersättningsbar patientskada föreligger och den medicinska invaliditetsgraden har bedömts till 99 %. Tvisten gäller ersättning för bostadsanpassning.

 

PATIENTEN/MÅLSMAN anför att kommunen inte tillstyrkte deras ansökan ombidrag för en tillbyggnad utan kom med ett eget förslag på bostadsanpassning. Detta förslag skulle innebära en invändig ombyggnad samt en tillbyggd groventré på 3 x 3 meter mitt på husets långsida. Den invändiga ombyggnaden skulle göra A:s rum större (från 10 till 21 m2) och skulle då ta yta från vardagsrummet. Den ytan skulle efter kommunens förslag på anpassning bli 24 m2 mot tidigare 35 m2.

 

Man ska ha i åtanke att familjen består av 5 personer plus en assistent. Då kommunens förslag försämrar och är till stor nackdel för husets övriga boende och ägare, samt att deras förslag stoppar A i hennes deltagande med den övriga familjens aktiviteter i vistelseplanet så finner målsman inte deras förslag acceptabelt.

 

Då kostnaden för målsmans tilltänkta tillbyggnad skulle vara 640 000 kronor och kommunen kan bidra med 200 000 kronor så återstår det alltså 440 000 kronor. A:s skada förutan hade denna tillbyggnad inte varit aktuell. Därför är detta absolut en skadebetingad merkostnad.

 

För att minimera kostnaderna för A:s anpassning så skulle man kunna göra en tillbyggnad med enbart en groventré samt sov/aktivitetsrum åt A, d.v.s. utan toalett som redan finns i den befintliga huskroppen. Groventré samt större sovrum är ytor som är absolut nödvändiga för A:s hjälpmedel, aktivitetsmöjligheter m.m. Den yta som då skulle vara aktuell är ca 30 m2 (10 m2 till groventré, 20 m2 sovrum för A). Då detta är nästan helt ”torra” ytor beräknas m2-priset till 12 000 kronor/m2. Det skulle ge en totalkostnad på 360 000 kronor. Kommunen står enligt ovan för 200 000 kronor vilket gör att det är 160 000 kronor kvar efter att en minimering av kostnaderna har genomförts.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) gjorde följande bedömning:

 

Enligt skadeståndslagen 5 kap. 1 § första stycket 1 skall skadestånd till den som har tillfogats personskada omfatta ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader. En grundläggande princip är att endast skadebetingade merkostnader ersätts, d.v.s. kostnader som står i direkt orsakssamband med skadan (patientskadan). Kostnader som den skadelidande skulle ha drabbats av oavsett skadan ersätts inte genom skadestånd. För att vara ersättningsgilla ska kostnaderna även vara nödvändiga och skäliga samt ligga inom ramen för normal standard.

 

PSR delar kommunens bedömning om vilka kostnader för bostadsanpassning som kan ersättas och anser att kommunens förslag om ombyggnad tillgodoser A:s behov. Bidrag utöver det som kommunen beviljat för bostadsanpassning har således bedömts som ej nödvändiga och skäliga merkostnader.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ytterligare ersättning för bostadsanpassning inte ska betalas och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 8 § patientskadelagen ska patientskadeersättning bestämmas enligt bland annat 5 kap. 1–5 §§ skadeståndslagen. Detta innebär att skadestånd till den som tillfogats en personskada ska omfatta ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande. Enligt skadeståndsrättsliga principer måste utgifterna vara såväl nödvändiga som skäliga för att ersättning ska betalas.

 

Att anpassa en handikappads bostad är en kommunal angelägenhet. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Kommunens beslut i dessa avseenden kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

 

Det kommunala bostadsanpassningsbidraget avser att täcka de kostnader som uppkommer för att göra bostaden ändamålsenlig med hänsyn till den handikappades behov. Bidraget motsvarar därför vad som vid en skadeståndsrättslig bedömning kan anses vara nödvändiga och skäliga kostnader för anpassning av en bostad.

 

Nämnden gör därför samma bedömning som PSR och anser då att någon ersättning för bostadsanpassning inte kan betalas enligt patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 335/2009

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter