Logotyp Patientskadenämnden

2009:08

Tandextraktion utan tillräcklig indikation. Ersättning.

Ersättning för tandextraktion som skett utan tillräcklig indikation.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en kvinna född 1958 som under 2005 sökte akut tandvård p.g.a. besvär från vänster underkäke.

 

PATIENTEN anmäler att det var en felaktig behandling 2005-07-21 med att påbörja rotbehandling av tand 35 utan diagnos. Detta har medfört förlängt lidande, nervskada och senare onödig förlust av tanden 35. Vidare anmäls att tanden 34 skadats i samband med avlägsnandet av tand 35. Initialt anmäls FTV (Folktandvården) A 2005-07-21 och därefter behandling vid FTV B.

 

BOLAGETS (PSR:S) UTREDNING anges att patienten kom som ny patient till FTV B 20040511. Amalgamfyllningen i tand 35 hade frakturerat och patienten hade haft ont av och till. Karies avlägsnades och tanden försågs med en temporär fyllning i avvaktan på symptomfrihet. En konventionell lagning med compositematerial applicerades i tanden 2004-08-24. Fyllningen var pulpanära, d.v.s. i nära anslutning till tandens kärlrika inre.

 

2005-07-20 uppsöktes FTV A akut. Sedan två veckor tillbaka förelåg tilltagande besvär från vänster underkäke. Olika tester utfördes för att få fram vilken tand som var orsaken till besvären. Den djupa fyllningen i tand 35 misstänktes vara orsak till värken. Dagen efter var tanden så känslig vid sondering och smärtade så kraftigt, att beslut togs att inleda rotbehandling till följd av pulpitiska symptom (akut inflammation i tandens kärlrika inre). Tanden akutrensades samma dag, d.v.s. 2005-07-21. Rotbehandling av tanden 35 fortsatte 2005-08-08 vid FTV B. Tanden rotfylldes definitivt 2005-09-09, då besvären avklingat mer och mer.

 

2006-03-09 uppsöktes FTV B akut då värk förelåg från vänster underkäke och som periodvis förelegat. Den gamla rotfyllningen i tanden avlägsnades och tanden försågs med ett vävnadsvänligt medikament. Ingen sprickbildning i tanden kunde dock konstateras. Besvären försvann för en tid men återkom senare. 2006-06-22 beslutades om remiss till rotfyllningsspecialist. Smärtan misstänktes ha karaktären av utlöst neuralgi (nervsmärta).

 

Tanden 35 avlägsnades 2006-10-03 till följd av utebliven symptomfrihet. Själva avlägsnandet förlöpte komplikationsfritt. Därefter har besvär påtalats i varierande grad. Patienten har även påtalat att tanden 34 flyttat på sig. Detta har dock inte kunnat verifieras.

 

Vid inspektion av tanden under rotbehandlingsförloppet, vid revidering av den gamla rotfyllningen och efter att tanden avlägsnats har inga sidokanaler eller sprickbildningar kunnat konstateras. Detta kan utläsas ur journal samt utlåtande från tandläkare E.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har bedömt att all behandling varit odontologiskt motiverad och utförts enligt vedertagen metod och på ett korrekt sätt. Tanden uppvisade en symptombild av pulpit d.v.s. akut inflammation i tandens kärlrika inre. Befintlig fyllning var omfattande och låg i nära anslutning till pulparummet (tandens kärlrika inre).

 

Vid bedömning om en felaktig diagnos/behandling föreligger eller inte utgår man ifrån vilka besvär som uppvisats vid undersökningstillfället, vilka undersökningar som gjorts samt hur symptom och undersökningsresultat har tolkats. PSR anser att man utfört lämpliga undersökningar/behandlingar och att man har tolkat undersökningsresultatet/n på ett rimligt sätt, och mot bakgrund av detta förhållande finner vi att de faktiskt iakttagbara symptomen tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. PSR anser följaktligen att patienten fått en riktig vård och behandling med hänsyn till detta. Någon felaktig behandling kan inte verifieras i den mening som avses i patientskadelagen. Ersättning har därför avböjts från landstingens patientförsäkring.

 

PATIENTEN godtar inte PSR:s bedömning i ärendet. Tanden har felaktigt behandlats vilket resulterat i en nervskada (bestående smärta/värk i området). Värken har inte försvunnit även om tanden avlägsnats. Det kan inte vara påstådda sidokanaler i tanden 35 som varit orsak till hennes smärta/värk. Tandläkare som undersökt tanden efter att den avlägsnats, har inte kunnat finna några sidokanaler. Patienten yrkar ersättning för lidande och merkostnader som det får förstås.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning för förlusten av tanden 35 och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden anser att symtombilden successivt utreddes, tolkades och behandlades korrekt fram till dess att man avlägsnade tand 35 den 3 oktober 2006. Enligt nämndens uppfattning fanns det vid denna tidpunkt inte tillräcklig indikation för att dra ut tanden. Specialisten i endodonti hade den 15 augusti 2006 rekommenderat en avvaktande hållning. Att det i brevet från detta datum anmärks att det eventuellt på lång sikt kunde bli frågan om extraktion gav inte grund för extraktion endast en och en halv månad därefter. Patienten hade inte ens haft en ihållande besvärsbild under den mellanliggande perioden. I september månad uppgav patienten i stället att det förelåg en förbättring. Enligt nämnden är patienten därmed berättigad till ersättning för förlusten av tand 35.

 

Enligt nämndens bedömning är det däremot inte övervägande sannolikt att någon skada tillfogats tand 34 i samband med tandutdragningen av tand 35. Rätt till ersättning för skada på tand 34 föreligger därmed inte.

 

Det smärttillstånd som patienten drabbats av utgör inte någon ersättningsbar patientskada då den behandling som utförts utöver tandutdragningen skett i enlighet med gällande handlingsnormer. I den mån smärttillståndet har samband med utförd behandling har detta inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av behandlingen eller genom val av någon annan behandlingsmetod som tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 307/2009

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter