Logotyp Patientskadenämnden

2009:07

Anafylaktisk chock av kontrastmedel behandlades med outspädd adrenalininjektion. Ej ersättning.

Tillämpning av undantag från rätt till patientskadeersättning vid behandling av skada eller sjukdom som utan behandling var direkt livshotande. Även fråga om ersättning för medicineringsskada.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 6 samt 7 § 1 och 2 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 48-årig kvinna med buksmärtor.

 

2007-12-08 genomgick patienten skiktröntgenundersökning av buken. Efter det att röntgenundersökningen var slutförd fick patienten andningspåverkan och kraftig andnöd. Tillståndet tolkades som anafylaktisk chock (häftigt eller plötsligt inträdande överkänslighetsreaktion med allvarligt symptomkomplex – hudutslag, vätskesvullnad, andningsbesvär och blodtrycksfall) förorsakad av intravenös kontrastinfusion. I avvaktan på att narkospersonal skulle anlända till röntgenlabbet administrerades adrenalin i koncentration 1 mg/ml i den intravenösa infartskanylen. Först injicerades en halv ml outspädd adrenalinlösning utan påtaglig effekt på andningsbesvären varför ytterligare en halv ml outspädd adrenalinlösning gavs. Någon koksaltampull för att späda adrenalinlösningen kunde ej hittas i röntgenklinikens låda för akuta mediciner.

 

Efter andra adrenalininjektionen fick patienten kraftiga bröstsmärtor och huvudvärk. Hon erhöll 100 mg Solucortef via den intravenösa infartskanylen. Efter att narkosläkaren hade anlänt erhöll patienten allergimediciner i form av antihistamin. Hon överfördes därefter från röntgenlabbet till intensivvårdsavdelningen. Patientens tillstånd förbättrades därefter snabbt.

 

PATIENTEN anmälde att hon efter en injektion med adrenalin i outspädd form drabbades av hjärtskada, hjärtsvikt, andningsoförmåga, lungödem och posttraumatisk stress. Injektionen gavs på grund av anafylaktisk chock som uppstod i samband med kontrastskiktröntgen. Behandlingen utfördes 2007-12-08 på röntgenkliniken, Norrlands Universitetssjukhus.

 

Patienten anför i sitt överklagande att hon är på det klara med att den anafylaktiska chocken var en läkemedelsbiverkan som inte handlar om någon felbehandling som kan omfattas av patientförsäkringen. Det som föranleder hennes skrivelse till Patientskadenämnden är den livshotande situation som behandlande läkare (doktor A) bedömde som felbehandling och anmält till Socialstyrelsen. Doktor A var en kirurg som av en händelse befann sig i närheten. Doktor A:s insats räddade hennes liv men innebar likafullt att ett nytt allvarligt tillstånd orsakades. Att adrenalinbehandlingen blev en felbehandling var en följd av brister i den medicinska utrustningen.

 

Utlåtandet från röntgenkliniken att akutväskan innehöll såväl utspädd som outspädd adrenalinlösning stämmer inte med doktor A:s redogörelse. Han hävdar i sin anteckning 2007-12-14 att han inte kunde finna någon ampull med utspädd adrenalin. Med tanke på akutväskans begränsade innehåll och hur angeläget det var för honom att hitta adrenalin i utspädd form är det rimligt att dra den slutsatsen av hans information att sådant adrenalin saknades. Han beskriver hur han befann sig i en valsituationen om han skulle injicera koncentrerat adrenalin eller invänta narkosläkaren som kallats till platsen men som dröjde. Patienten vill absolut inte kritisera dr A för något eftersom han gjorde vad han kunde under de förutsättningar som gällde. Det är adekvat att som handläggaren gör i sin skrivelse beteckna hans insats som ”ett nödvändigt risktagande” men insatsen är likafullt en felbehandling av en art som absolut inte får förekomma och som sjukhusets personal och ledning bedömer som en allvarlig avvikelse från vad en patient har rätt att förvänta sig. Detta risktagande hade inte fått dessa allvarliga följder om akutväskan varit uppdaterad med utspädd adrenalinlösning. Denna brist i beredskapen har upprört sjukvårdspersonal på bland annat intensivvårdsavdelningen och förefaller vara en avvikelse från rutiner vid andra avdelningar på sjukhuset.

 

En huvudpunkt i patientens argumentering är att doktor A över huvud taget inte hade behövt ingripa om röntgenpersonalen haft kompetens eller initiativ att omgående starta adekvat behandling eller om narkosläkaren kommit omgående. Som framgick vid samtal med doktor A råder oklarhet om varför narkosläkaren dröjde. Det måste anses vara ett rimligt anspråk att personal vid en röntgenavdelning har beredskap att hantera en anafylaktisk chock som visserligen är ovanlig men som kan förekomma. Patienten kan inte se det på annat sätt än att denna brist i patientsäkerheten bör vägas in när det ska bedömas om patientförsäkringen är tillämplig. Situationen hade blivit katastrofal om inte doktor A råkat befinna sig i närheten. Det kan inte heller vara förenligt med sjukhusets regler att akutväskan saknade utspädd adrenalinlösning. Andningsoförmåga, lungödem och extremt stark påverkan på hjärtat av adrenalinchocken innebär stor risk för allvarlig hjärtskada enligt expertis på hjärtintensiven. Injektion av outspädd adrenalin direkt i blodet beskrivs av doktor A själv som felaktig. Han beklagar att han inte gav injektionen intramuskulärt i stället för intravenöst något som hade lindrat effekten. Doktor A och sjukhuset har tagit sitt ansvar genom att anmäla ärendet som ett Lex Mariaärende i syfte att få till stånd en granskning av rutinerna på sjukhuset.

 

Patienten vill alltså göra gällande att behandlingen av den anafylaktiska chocken på grund av bristande rutiner och brister i utrustning försatte henne i ett livshotande tillstånd som krävde intensivvård och lång rehabilitering, fysiskt och psykiskt.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 6 och 7 § 2 är en förutsättning för att man ska få ersättning för en skada som orsakats av medicinering att medicineringen skett i strid med föreskrifter eller anvisningar. Den anafylaktiska chocken var en läkemedelsbiverkan orsakad av kontrastmedlet Omnipaque. Kontrastmedlet har givits i enlighet med föreskrifter och anvisningar.

 

Enligt 7 § 1, patientskadelagen lämnas inte ersättning om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet.

 

Om patienten ej hade tillförts Adrenalin så pass snabbt, om även i hög dos, hade risken för att hon skulle avlida i samband med den anafylaktiska chocken varit stor. Tack vare att hon fick Adrenalin kunde den anafylaktiska chocken hävas. Såväl en kraftigt uttalad anafylaktisk chock som en hög Adrenalindos kan bidra till att utveckla de symtom avseende hjärtinsufficiens och lungödem som förelåg kliniskt efter behandlingen. Det väsentliga i sammanhanget är att patienten fick behandling för sin anafylaktiska chock som annars hade kunnat leda till en tragisk utgång.

 

Sammanfattningsvis har PSR bedömt att patientens tillstånd var direkt livshotande och fordrade en omedelbar åtgärd. Att i den situationen, doktorn inte lyckades återfinna den spädda adrenalinlösningen eller koksalt att späda med var en nödsituation. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

I samband med att patienten genomgick skiktröntgenundersökning av buken fick hon kontrastmedel och drabbades därefter av en anafylaktisk chock som behandlades med outspädd adrenalin.

 

Nämnden anser i likhet med PSR att den anafylaktiska chocken orsakades av kontrastmedlet Omnipaque samt att kontrastmedlet givits i enlighet med föreskrifter och anvisningar. Patienten har i PSR:s beslutsbrev daterat 2008-12-08 informerats om att hon kan vända sig till försäkringsbolaget Zürich om hon önskar att läkemedelsförsäkringen ska pröva hennes ärende.

 

Enligt 7 § 1 patientskadelagen lämnas inte patientskadeersättning om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet. Bestämmelsen ska tillämpas i de situationer där vårdbehovet är så akut att behandlingen måste sättas in trots att man inte haft möjlighet att vidta normala förberedelser. Bestämmelsen är även tillämplig i sådana situationer där man medvetet måste ta stora risker för att kunna förebygga en mycket allvarlig utveckling av patientens skada eller sjukdom (se prop. 1995/96:187 s. 85).

 

Av utlåtande från röntgenkliniken framgår att akutväskan innehöll såväl utspädd som outspädd adrenalinlösning. Läkaren lyckades dock inte finna den utspädda adrenalinlösningen eller koksalt att späda med, utan patienten fick adrenalin i outspädd form. Efter detta fick patienten kraftiga bröstsmärtor och huvudvärk.

 

Liksom PSR anser nämnden att det var nödvändigt att patientens anafylaktiska chock behandlades omgående med adrenalin då detta tillstånd är direkt livshotande. Patientens vårdbehov var så akut att behandlingen med adrenalin måste sättas in trots att läkaren inte lyckades finna adrenalin i rätt koncentration. Enligt nämndens bedömning har läkaren således agerat korrekt i den nödsituation som faktiskt förelåg. Vid en samlad bedömning finner nämnden därför att undantagsbestämmelsen i 7 § 1 patientskadelagen är tillämplig och att någon ersättningsbar patientskada inte föreligger.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 798/2009

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter