Logotyp Patientskadenämnden

2009:05

Hjärtsvikt. Borde ha följts upp mer aktivt. Ersättning.

Diagnosskada. Patientens besvär borde ha följts upp på ett mer aktivt sätt vid hans besök på en vårdcentral. Detta har lett till försenad diagnos och behandling av patientens hjärtsvikt. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 70-årig man, som 2003-02-03 besökte en hälsocentral efter att han fallit baklänges vid snöskottning och skadat vänster hand. Vid besöket påpekade patienten också att han de senaste månaderna haft mer ansträngd andning.

 

Av den medicinska utredningen framgår att patienten sökte hälsocentralen 2003-02-03 på grund av skada i vänster hand som han ådragit sig vid fall bakåt i samband med snöskottning. Vid fallet tog patienten emot sig med vänster hand. En viss svullnad noterades över grundleden till vänster tumme samt strax ovanför leden och diagnosen skrubbsår ställdes. Röntgen av vänster handled och vänster tumme visade ingen synlig skelettskada.

 

Vid besök på hälsocentralen 2005-05-30 framförde patienten att han hade haft en mer ansträngd andning de sista månaderna. Hjärt- och lungundersökning visade inget avvikande. Det bedömdes att det förelåg en möjlig astma bakom patientens andningsbesvär och man provade Turbuhaler Symbicort (bronkvidgande och antiinflammatoriskt preparat för inhalation). 2005-06-03 skedde ytterligare en kontroll vid hälsocentralen.

 

2006-05-15 sökte patienten hälsocentralen på grund av försämrad andning med hosta. Han hade haft feber sedan några dagar tillbaka. Det konstaterades att patientens allmäntillstånd var gott och att han var kompenserad, d.v.s. att han inte visade några tecken till hjärtsvikt. Vid lungauskultation (avlyssning av ljud från lunga) noterades orena andningsljud, speciellt över höger lungbas. CRP var förhöjt (141 mg/L). Patienten ordinerades Doxyferm (antibiotikum) och hostmedicin. Patienten uppmanades höra av sig vid försämring eller vid utebliven förbättring.

 

Patienten uppsökte hälsocentralen på nytt 2006-05-18 då han hade fortsatta besvär med andningen. CRP hade minskat från 140 mg/L till 43 mg/L. Patienten ordinerades Turbohaler Symbicort och rekommenderades höra av sig vid utebliven förbättring.

 

Patienten remitterades till medicinkliniken vid Östersunds sjukhus 2006-05-20 på grund av hosta och andnöd. Utredningen visade aortadissektion samt en genomgången hjärtinfarkt. Patienten genomgick 2006-05-24 operation med insättande av stent på Thoraxkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadeersättning lämnas (enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen) om en personskada har orsakats av felaktig diagnostisering. En diagnosskada föreligger när faktiskt iakttagbara sjukdomstecken i samband med diagnostik förbisetts eller feltolkats och på grund härav behandlingsresultatet uteblivit, försämrats eller försenats. Bedömningen av den ifrågasatta diagnosen skall (enligt 6 § andra stycket patientskadelagen) göras med utgångspunkt i hur en specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området skulle ha gjort eller vilka slutsatser denne skulle ha dragit av de undersökningsresultat som låg till grund för diagnosen. Det är således den kunskap som den erfarne specialisten besitter vid diagnostidpunkten som är relevant. Detta innebär att hänsyn inte skall tas till kunskaper som tillkommit efter diagnostiseringstillfället. Om det sålunda visar sig att diagnosen mot bakgrund av de kunskaper som var kända vid diagnostiseringstillfället var korrekt, utgår ingen ersättning.

 

Vi har funnit att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen medicinsk praxis vid Hälsocentralen Gäddede. De undersökningar, utredningar och behandlingar patienten har genomgått har varit adekvata och korrekta i förhållande till iakttagbara symtom. Enligt vår bedömning uppvisar patienten inte några besvär som borde ha föranlett remiss för lungröntgen. Vi anser följaktligen att patienten fått en riktig vård och behandling för de besvär han uppvisat samt att det inte var medicinskt motiverat att behandla honom annorlunda än som nu blev fallet. Under sådana förhållanden har patienten inte rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

PATIENTEN framförde i sin skrivelse till Patientskadenämnden att PSR missuppfattat hans anmälan. Skadan som han anmält är att han fått fel diagnos, astma, i stället för som det var, vatten i lungsäcken. Patienten framförde vidare att det vid samma tillfälle upptäcktes att kroppspulsådern höll på att spricka vilket ledde till att han opererades i Umeå. Han vet inte om detta möjligen är orsakat av den felaktiga diagnos som han fick ifrån början.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar skada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten sökte i maj och juni 2005 flera gånger vårdcentralen på grund av ansträngd andning. Man tolkade andnöden som eventuellt betingad av astma och patienten sattes in på läkemedlet Symbicort. Någon röntgen av hjärta och lungor utfördes inte och diagnosen astma var tveksam.

 

Först den 15 maj 2006, d.v.s. ett år senare, sökte patienten vårdcentralen på grund av ytterligare försämrad andning och hosta samt feber och förhöjd CRP. I status noterades inte tecken på hjärtsvikt, men patienten angav att han var rosslig. Patienten återkom tre dagar senare med fortsatta besvär av andnöd. Fortsatt astmamedicinering förordades. Ytterligare två dagar senare, den 20 maj 2006, remitterades patienten till medicinkliniken på Östersunds sjukhus där det visade sig att han hade ett dissekerande aortaaneurysm samt att han hade genomgått en hjärtinfarkt och att han led av grav hjärtsvikt. Patienten opererades med stent i aorta vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå i maj 2006.

 

Nämnden anser att de besvär som patienten uppvisade i maj och juni 2005 borde ha följts upp på ett mer aktivt sätt. Dels var astmadiagnosen tveksam och dels borde patienten ha genomgått hjärt- och lungröntgen med tanke på diabetes och hypertonisjukdom. Enligt nämndens bedömning föreligger därför en diagnos och behandlingsförsening av patientens hjärtsvikt från och med den 3 juni 2005. Följderna av denna försening berättigar patienten till patientskadeersättning. Det ankommer på PSR att utreda diagnosskadans omfattning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 895/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter