Logotyp Patientskadenämnden

2009:02

Preskription. Patientens egna uppgifter.

Preskriptionsfråga. Preskription har ansetts föreligga enligt § 8 i 1991 års ersättningsbestämmelser med utgångspunkt i patientens egna uppgifter om när skadan inträffade.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

§ 8 i ersättningsbestämmelserna från år 1991. Numera 23 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 33-årig kvinna, som den 19 september 1994 genomgick en s.k. MRT-hjärnundersökning. Enligt journalanteckningar konstaterades vid undersökningen förändringar som överensstämde med MS (multipel skleros). Patienten underrättades emellertid endast om att det rörde sig om immunopati för vilket det vid denna tidpunkt inte fanns några behandlingsmöjligheter.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält psykiskt lidande på grund av försenad diagnos och behandling av sin MS. Hon fick först år 2005 kännedom om denna skada och har alltså inte kunnat anmäla skadan tidigare.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att preskription förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt tillämpliga ersättningsbestämmelser måste den som vill kräva ersättning för behandlingsskada anmäla skadan inom tre år från det han fick kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från det den åtgärd som orsakade skadan vidtogs. Den treåriga tidsfristen (preskriptionstiden) börjar löpa när den skadelidande fått kännedom om skadan d.v.s. han ska ha insett att en skada uppkommit och att den kan ha samband med en åtgärd från sjukvården. Om treårspreskriptionen börjar löpa så sent att det är mindre än tre år kvar till dess att tioårspreskription inträder minskar den tid som återstår för att anmäla skadan till den tid som återstår av tioårspreskriptionen.

 

Patienten utreddes 1994 och MRT hjärna visade förändringar överensstämmande med multipel skleros. 2005 fick hon debut av domningar i fingrar vilket ledde till utredning med remiss till neurolog där förnyad utredning med MR hjärna 2005-11-22 talade för att hon hade multipel skleros.

 

Patientens anmälan inkom till PSR 2006-10-10 således mer än 10 år från att MS första gången konstaterades. Hon fick kännedom om sin sjukdom MS under 2005, även vid denna tidpunkt, mer än 10 år från att sjukdomen först konstaterades. På grund av preskription kan ärendet inte sakprövas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att preskription förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Den 19 september 1994 genomgick patienten en s.k. MRT-hjärnundersökning sedan hon uppvisat bortfallssymtom med domningar bl.a. runt höger öga. Vid undersökningen konstaterades enligt journalanteckning förändringar som överensstämde med multipel skleros, MS. Patienten synes dock inte ha underrättats om diagnosen MS utan fick besked om att undersökningen påvisat en genomgången nervinflammation.

 

Patienten har, som det får förstås, gjort gällande att det föreligger en behandlingsskada på grund av fördröjd diagnos med anledning av att hon inte vid detta undersökningstillfälle utan först vid ny undersökning år 2005 fick vetskap om diagnosen MS. Patientens skadeanmälan inkom till PSR den 10 oktober 2006.

 

Enligt § 8 i de i ärendet tillämpliga ersättningsbestämmelserna från år 1991 måste den som vill kräva ersättning för behandlingsskada anmäla skadan inom tre år från kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från det den åtgärd som orsakade skadan vidtogs.

 

Den åtgärd som enligt patienten orsakade skadan var att diagnosen MS inte ställdes, eller att hon i vart fall inte underrättades om denna diagnos, efter undersökningen den 19 september 1994. Nämnden konstaterar att patienten, såvitt framgår av utredningen i ärendet, efter år 1994 inte förrän i mars 2005 kontaktat sjukvården angående besvär av det slag hon undersöktes för år 1994. När skadeanmälan inkom den 10 oktober 2006 hade det således förflutit mer än 10 år från det att den enligt patienten orsakade skadan uppkommit. I enlighet med 10årsregeln i § 8 i ersättningsbestämmelserna föreligger således preskription. Det förhållandet att patienten år 1994 inte uttryckligen underrättades om diagnosen MS förändrar inte denna bedömning.

 

Nämnden delar således PSR:s uppfattning att preskription föreligger.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 781/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter