Logotyp Patientskadenämnden

2009:01

Ej preskription. Utgångspunkt för preskriptionstid.

Preskriptionsfråga. Preskription har inte ansetts föreligga. För att preskription skall kunna åberopas krävs att det klart och tydligt anges vilken tidpunkt som görs gällande som utgångspunkt för preskriptionstiden beträffande varje skada. Det räcker alltså inte att endast lämna en allmän hänvisning till att patienten får anses ha haft kännedom om skadan i nära anslutning till en viss händelse.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

§ 8 i ersättningsbestämmelserna från 1995 och 23 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en vid behandlingstillfället 51-årig kvinna, som åren 1996 och 1997 vid två tillfällen opererades för hallux valgus i vänster stortå. Skadeanmälan kom in till bolaget 2004-03-30. Patienten har som patientskada anmält att utförandet av operationerna medfört onödigt lidande, merkostnader och inkomstförlust under en förlängd sjukdomstid samt kvarstående besvär. Bolaget (PSR) har bedömt att ersättningsbar skada föreligger och har utbetalt ersättning för bestående besvär (lyte och men). Däremot har bolaget bedömt att preskription föreligger avseende patientens krav på ersättning för merskada under den akuta sjukdomstiden.

 

PATIENTEN anger i sin skrivelse till Patientskadenämnden att utredningen har försvårats av att behandlande läkare inte fört journal enligt gängse principer och krav. Journalens innehåll kom till patientens kännedom för första gången i och med att hon bad om en kopia från PSR. Patienten blev aldrig informerad om att någon risk för bestående men fanns eller att något överhuvudtaget inte gått som planerat.

 

Patienten yrkar på maximal ersättning där det också ingår ersättning för sveda och värk för den tid hon var sjukskriven efter operationerna.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) gjorde följande bedömning:

 

Skadeanmälan kom in till PSR 2004-03-30.

 

Enligt tillämpliga ersättningsbestämmelser måste den som vill kräva ersättning för behandlingsskada anmäla skadan inom tre år från det han fick kännedom om skadan men aldrig senare än tio år från det den åtgärd som orsakade skadan vidtogs. Den treåriga tidsfristen (preskriptionstiden) börjar löpa när den skadelidande fått kännedom om skadan d.v.s. han ska ha insett att en skada uppkommit och att den kan ha samband med en åtgärd från sjukvården.

 

Av utredningen framgår att patienten haft kännedom om sambandet mellan sina besvär och utförda operationer 1996-10-23 respektive 1997-06-10 och att hon därmed i nära anslutning till dessa tidpunkter kan anses ha haft kännedom om skadan respektive om att anspråk på ersättning avseende sveda och värk, inkomstbortfall samt kostnader kunde göras.

 

När det gäller bestående skada som kan ge rätt till ersättning för lyte och men har vi, med ledning av det medicinska underlaget och patientens egna uppgifter, bedömt att hon inte före 2003 haft kännedom om att hon drabbats av bestående skada och att hon därför har rätt att få frågan avseende bestående skada prövad.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att preskription inte förelåg avseende patientens krav på ersättning för sveda och värk, kostnader och inkomstförlust under den akuta sjukdomstiden på grund av behandlingsskadan och gjorde följande bedömning:

 

PSR har gjort gällande att patientens ersättningsanspråk är preskriberade enligt bestämmelserna om treårig preskriptionstid. Utgångspunkten för denna preskriptionstid är den tidpunkt då patienten fått kännedom om skadan. Detta gäller beträffande varje anmäld skada och preskriptionstiden kan således börja vid olika tidpunkter i ett och samma ärende när skilda skador föreligger. Som framgår av praxis är också kännedomskriteriet och vad som ska läggas i detta inte alltid lätt att bedöma. Mot bakgrund av detta krävs det, när man som PSR vill åberopa preskription, att det klart och tydligt anges vilken tidpunkt som görs gällande som utgångspunkt för preskriptionstiden beträffande varje skada. Det är således inte tillräckligt att, som bolaget gjort i detta fall, lämna en allmän hänvisning till att patienten får anses ha haft kännedom om skadan i nära anslutning till de aktuella operationerna åren 1996 och 1997.

 

Läkningsförloppet efter en hallux valgusoperation kan ofta bli långdraget och besvärligt. Om så blir fallet får patienten som regel antas bedöma att det är fråga om ett normalt men långdraget sjukdomsförlopp. Patienten framhåller i detta ärende att det var först under år 2003 som hon började misstänka att det kunde röra sig om en operationsskada. Före år 2003 hade inte någon vårdpersonal talat om någon tillförd skada. När husläkaren i juli 2003 sände remiss till ortopedkliniken ansåg han att operationsresultatet i hans ögon var utan anmärkning. På misstanke om att en behandlingsskada kunde föreligga sände patienten redan i februari 2004 in en skadeanmälan till PSR. Enligt nämndens mening är det inte visat att patienten före denna tidpunkt haft kännedom om behandlingsskadan. Patienten får således även när det gäller kraven på ersättning för de akuta besvär som behandlingsskadan förorsakat henne anses ha gjort skadeanmälan i rätt tid. Det ankommer på PSR att beräkna ersättningens storlek.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 615/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter