Logotyp Patientskadenämnden

2008:16

Beviskrav för orsakssamband.

Beviskrav för orsakssamband. Vid vänstersidig höftledsplastik har en patient felaktigt fått en protesstam avsedd för höger höft i stället för vänster höft inopererad. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 74-årig kvinna, som 2006-09-27 genomgick en vänstersidig höftprotesoperation (total höftledsartroplastik ad modum Lubinus SP II med cement) på grund av höggradiga artrosförändringar med nästan helt destruerat ledbrosk i höftleden. Postoperativt noterades att man i vänster lårben cementerat in en R2-protes i stället för en L2-protes. Man ansåg dock att det inte skulle bli några problem avseende stabilitet eller komfort för patienten.

 

Vid kontrollbesök 2007-02-05 uppgav patienten att den tidigare värken hade försvunnit men att hon hade besvär som uppfattades ligga till höger i ryggen ned glutealt (ned mot sätet). Vidare hade patienten en nedsatt tolerans mot rörelser i ryggen och framåtböjning. Patienten hade svårt att städa, bädda etc. Vid undersökning observerades att patienten rörde sig med viss stelhet i ryggen och rörligheten vid sidoböjning åt höger var minskad. Något samband mellan den felvalda proteskomponenten och patientens besvär hade behandlande läkare svårt att se.

 

PATIENTEN har som patientskada anmält att hon fått en felaktig protesstam inopererad i vänster lårben i samband med höftprotesoperation. Av misstag cementerades en protesstam avsedd för höger lårben in i vänster lårben. Detta har orsakat patienten bestående besvär i form av oförmåga att lyfta vänster ben liggande, svårigheter med ADL (Activities of Daily Living, ”det dagliga livets aktiviteter”), gångsvårigheter (patienten fastnar med foten och snubblar), försämrad balans, ont i ryggen och benet viker sig.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Enligt 6 § första stycket 1 i patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. För att rätt till patientskadeersättning skall anses föreligga krävs således att det finns ett orsakssamband mellan skadan och vården. Det är således inte tillräckligt att patientens skada eventuellt kan ha orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, utan denna orsak skall vara mer sannolik än någon annan tänkbar förklaring till skadan. Bevisbördan för detta ligger i det enskilda fallet hos patienten. Beviskravet är uppfyllt om det är övervägande sannolikt att det finns ett orsakssamband.

 

Enligt vår bedömning ger utredningen inte stöd för att den felaktiga protesstam som inopererades i vänster lårben skulle ha orsakat patienten någon personskada. Patientens kvarstående besvär beror med övervägande sannolikhet inte på den felaktiga protesstam som cementerades in i lårbenet eller på att patienten i samband med operationen 2006-09-27 fått någon personskada, d.v.s. fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning som gått att undvika antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Någon ersättningsbar patientskada föreligger därmed inte.

 

Om några framtida komplikationer skulle uppkomma till följd av den felvalda proteskomponenten i vänster lårben har patienten rätt att återkomma till oss med nya ersättningsanspråk. Vi kommer då att förutsättningslöst pröva om patientens nya besvär är en följd av den felvalda protesstammen. Rätten att återkomma med nya ersättningsanspråk gäller under tio år (enligt preskriptionslagen).

 

PATIENTEN har i sin skrivelse till Patientskadenämnden framhållit att hon anser att den felaktigt inopererade R2protesen är orsaken till hennes bestående besvär som består av oförmåga att lyfta vänster ben liggande, svårigheter med ADL, gångsvårigheter (patienten fastnar med foten och snubblar), försämrad balans, ont i ryggen och benet viker sig.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att en ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har genomgått en vänstersidig höftledsplastik p.g.a. höftledsartros. Vid operationen fick hon felaktigt inopererat en protesstam avsedd för höger höft i stället för vänster höft. Hon har tidigare genomgått en högersidig höftledsplastik med bra operationsresultat.

 

Patienten har fått en felaktig protesstam inopererad. Mot bakgrund av att patienten inte haft några motsvarande problem efter den tidigare högersidiga operationen och i avsaknad av andra, alternativa förklaringar till de nuvarande besvären, framstår den ”felaktiga” protesen som den mest sannolika orsaken till patientens besvär med svag och stelhetskänsla kring höftleden, ”upphakningar” i höften och att benet inte följer med ordentligt. Hon bör därför medges rätt till patientskadeersättning för dessa besvär.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 465/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter