Logotyp Patientskadenämnden

2008:14

Tilläggsbehandling av cancer. Ej ersättning.

Facitbedömning. En patient med bröstcancer har opererats och därefter fått omfattande tilläggsbehandlingar. Patienten gör gällande att tilläggsbehandlingarna meddelats i strid mot gällande vårdprogram. Patientskada har inte ansetts föreligga.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 51-årig kvinna som opererades 2000-04-17 på kirurgiska kliniken vid sjukhus B för en nyupptäckt vänstersidig bröstcancer med vänstersidig sektorresektion och partiell utrymning av lymfkörtlar i armhålan. Cancern angavs radikalt avlägsnad, lågt differentierat adenocarcinom med 17 mm diameter och cancer i 4 av 7 undersökta lymfkörtlar (T1N1). Postop förloppet var ua. Patienten skrevs ut från sjukhuset 2004-04-20.

 

Hon ordinerades efter information 2000-04-27 antiöstrogenbehandling (Nolvadex/Tamoxifen, 20 mg/dag) och remitterades för strålbehandling mot kvarvarande vävnad i vänster och mot regionala lymfkörtelstationer.

 

Strålbehandling inleddes 2000-06-29. Vid kontroll 2000-07-17, (vid till hälften genomförd strålbehandling), angavs att hon tolererade strålbehandlingen väl.

 

Patienten hade kontaktat sjukhus B och frågat varför hon inte fick kemoterapi (cellgiftsbehandling) och informerats om att man först ville avvakta den slutgiltiga mikroskopiska bedömningen, bl.a. med bestämning om tumören var s.k. receptorpositiv, innan man kunde ta ställning till cellgiftsbehandling. Patienten fortsatte med strålbehandlingen och med Tamoxifen.

 

Efter att patienten hade lämnat mottagningen kom PAD-svaret (mikroskopiska undersökningen av operationspreparatet). Med ledning av detta bedömdes att patienten skulle erbjudas cellgiftsbehandling efter avslutad strålbehandling samt fortsätta med Tamoxifen i sammanlagt fem år.

 

2000-07-28 hade patienten fått 23 av 25 planerade strålfraktioner. Hon hade då lätt strålreaktion. Hon tyckte det kändes hårt i vänster armhåla och hade också noterat en resistens i höger bröst. På djupet strax utanför höger bröstvårta palperades en långsträckt resistens, och i vänster armhåla en 5 x 4 cm relativt hård resistens. Punktionerna från axillen och höger bröst var utan anmärkning.

 

Man föreslog efter samråd med universitetssjukhuset adjuvant (förstärkande, tilläggsbehandling) cytostatikabehandling i nio omgångar. Strålbehandlingen avslutades 2000-08-02.

 

Patienten var upprörd över att man vid sjukhus B hade gjort en annan bedömning av PAD-svaret och där förordat endast adjuvant behandling med Tamoxifen medan man från universitetssjukhuset föreslog cellgiftsbehandling men förklarade för patienten att ”man kan göra olika bedömningar av prognostiska faktorer”.

 

Den kompletterande cellgiftsbehandlingen genomfördes under samtidig antihormonell behandling med Tamoxifen på sjukhus B från 2000-08-22 till 2001-02-06.

 

Patienten har som patientskada anmält att hon efter operationen behandlades på felaktigt sätt vad beträffar adjuvant terapi och timing av denna. Detta har försämrat hennes prognos. Till följd av den felaktiga behandlingen har hon lidit skada både fysiskt och psykiskt.

 

Patienten har sänt in ett omfattande material för att bevisa att felaktig handläggning har skett både beträffande behandlingsval och vid behandlingens ordningsföljd. Hon anger att föreskrifter i gällande vårdprogram inte har följts. Inte heller har man utgått från hennes individuella behandlingsbehov då behandlingsplanen beslutades 2000-04-27. Det är lagstadgat att varje patient har rätt att få vård och behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och vårdprogrammen är resultatet av detta arbete.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har avböjt ersättning med följande motivering:

 

Behandlingen av patientens tumörsjukdom har skett i samråd mellan sjukhus B och universitetssjukhuset i syfte att så långt som möjligt minimera riskerna för återfall i sjukdomen. Behandlingen har utförts enligt vedertagna metoder och på riktigt sätt. Det förelåg indikation för såväl strålbehandling, cellgiftsbehandling och antihormonell behandling. Det finns dock inga generella regler om i vilken ordning de olika terapiformerna ska ges. Socialstyrelsen har inte utfärdat några nationella riktlinjer för bröstcancervården. Det finns inte heller några av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter eller allmänna råd på området. De riktlinjer för behandling av bröstcancer som anges i de svenska vårdprogrammen är således inte absoluta regler eller lagar utan endast rekommendationer. Då det finns olika vårdprogram för olika regioner i Sverige föreligger således ingen nationell samstämmighet för behandling av bröstcancer. Behandlingsprinciperna skiljer sig från region till region.

 

I detta fall tog man ställning till behandlingsuppläggningen först efter det att strålbehandlingen hade påbörjats. Cellgiftsbehandlingen gavs därför efter avslutad strålbehandling. Med övervägande sannolikhet har detta inte haft någon betydelse för behandlingsresultatet eller sjukdomens prognos. Patienten har inte tillfogats någon skada till följd av behandling eller felaktig diagnostisering.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden konstaterar inledningsvis att det vid den aktuella tidpunkten år 2000 inte fanns någon nationell samstämmighet vid behandling av bröstcancer. Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer anger således inga absoluta regler utan endast rekommendationer som inte måste följas. Den efterbehandling som gavs i nu aktuellt fall har följt de riktlinjer som gällde vid berörda vårdinrättningar. Vården kan således inte anses ha stridit mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Det fanns vid aktuell tidpunkt inget entydigt vetenskapligt underlag för att hävda att turordningen av den adjuvanta behandling som gavs i detta fall, d.v.s. hormonbehandling, strålbehandling och cellgiftsbehandling, med övervägande sannolikhet har lett till en sämre prognos än om behandlingen getts i den omvända ordningen. Inte heller det förhållandet att patienten i detta fall samtidigt fått cellgiftsbehandling och hormonell behandling kan med övervägande sannolikhet ha lett till en sämre prognos än vid enbart cellgiftsbehandling. Enligt handlingarna i ärendet är patienten efter åtta år fortfarande recidivfri. Någon patientskada i patientskadelagens mening kan därför inte anses föreligga. Ersättningsbar patientskada föreligger alltså inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 431/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter