Logotyp Patientskadenämnden

2008:13

Fortsatt ersättning för inkomstförlust. Bevisbördans fördelning.

Ersättningstvist. Bevisbördans fördelning.

En patient har drabbats av patientskada där försäkringsgivaren ansett patienten berättigad till ersättning för inkomstförlust under en viss begränsad tid. Tvisten gäller i vilken omfattning patientens fortsatta arbetsoförmåga beror på patientskadan.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 59-årig kvinna med MS (multipel skleros). Patienten opererades 2003-11-20 med totalprotes enligt Lubinus på grund av vänstersidig coxartros (artros i höftleden). Efter operationen drabbades hon av tidig cuplossning vilket 2004-01-28 föranledde revision med bentransplantat från vänster crista (höftbenskammen) samt byte till Variokopfprotes. Patienten drabbades därefter av instabilitet och luxationer och opererades på nytt 2004-02-17, denna gång med Girdlestoneplastik. I efterförloppet drabbades patienten av lokala besvär från tagstället av bentransplantat med smärtor och kramper. Hon opererades med rekonstruktion av cristadefekt 2004-06-07.

 

PATIENTEN har i sin skrivelse till Patientskadenämnden framfört att hon badläkaren att göra en så kallad ”slinkled” vid den andra operationen (2004-01-28). I stället byggdes en helt ny led upp med hjälp av transplantat från bl.a. höftkammen. Leden höll i 14 dagar och rasade samman på 2 timmar vilket orsakade en skada på bäckenet. Efter detta krävde patienten att få en ny läkare som tog ur allt i höften vilket resulterade i att benet blev 7 cm kortare. Patienten hade så kraftiga kramper att hon inte kunde ligga i en säng. Kramperna förbättrades dock efter att några starka muskler i ljumsken hade kapats.

 

Det är den andra operationen som är orsak till det lidande som hon har i dag från de tre operationssåren vid höften, bäckenet och ljumsken. Hon har fantomsmärtor och värk i vänster sida. Hon kan inte sitta på en vanlig stol. Värst är det dock då patienten ska sova. Avslutningsvis framför patienten att orsaken till att hon bad om hel sjukpension var att hon blivit så trött, stressad, okoncentrerad och vilsen. Hon skulle aldrig ha slutat sitt arbete i förtid annars. Jobbet var patientens livlina och hennes chans att få social gemenskap.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) har ansett att patienten är berättigad till patientskadeersättning på grund av suboptimal operativ behandling av coxartros under åren 2003–2004, vilket lett till förlängt lidande och förvärrade besvär, reoperationer samt lokala besvär från tagstället av bentransplantat 2004-01-28 med smärtor och kramper. Enligt PSR:s bedömning borde en Girdlestoneplastik ha utförts redan vid den första operationen, 20031120.

 

Ersättning för sveda och värk har lämnats för perioden 2003-11-20 till 2004-08-31. PSR har bedömt att den totala medicinska invaliditeten uppgår till 25 %, varav patientskadan utgör 10 %.

 

Ersättning för inkomstförlust kan lämnas om patientskadan medför inkomstförlust och patienten inte samtidigt är arbetsoförmögen på grund av grundsjukdomen, annan sjukdom eller andra orsaker.

 

Patienten hade sedan tidigare halv sjukersättning. Ersättning har lämnats för inkomstförlust med 7 319 kronor (brutto) under perioden 2004-03-21 till 2004-08-07. Efter samråd med medicinska rådgivare inom ortopedi har vi bedömt att patientens arbetsoförmåga från 2004-08-08, som senare lett till hel sjukersättning från och med januari 2006, inte är orsakad av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att patienten hade rätt till ersättning för den tillkommande arbetsoförmågan fr.o.m. 2004-08-08 och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har bevisbördan för att en patientskada har inträffat. Försäkringsgivaren har då bevisbördan – utan bevislättnad – för sitt påstående att patienten även om patientskadan inte inträffat, skulle ha varit helt eller delvis arbetsoförmögen på grund av konkurrerande skadeorsaker.

 

Patientskadan utgörs av följderna av icke adekvat operativ behandling av coxartros åren 2003–2004.

 

Patienten uppbar halv sjukersättning, så som det får förstås av tillgängligt underlag, från slutet av 90-talet till följd av MS. Fr.o.m. november 2003 blev hon helt sjukskriven p.g.a. tilltagande besvär med vänstersidig coxartos som hon opererades för första gången 2003-11-20. Hon reopererades sedan flera gånger och har därefter utvecklat ett kroniskt smärt och kramptillstånd i höftregionen. Nämnden anser att större delen av smärttillståndet är en följd av patientskadan.

 

Vid tidpunkten för patientskadans inträffande arbetade patienten halvtid i ett handikappanpassat arbete som kontorist. Hon var rullstolsburen, men klarade ändå att utföra sitt halvtidsarbete. I försäkringskassans handlingar anges flera sjukskrivnings/rehabiliteringsperioder, som nämnden uppfattat det till följd av MS, dock inte året innan hon sjukskrevs till följd av höftbesvären. Patienten beviljades hel sjukersättning fr.o.m. januari 2006 p.g.a. MS och smärttillståndet i höften.

 

Patienten har själv anfört att hon inte skulle ha ansökt om hel sjukersättning om det inte vore för smärttillståndet i höften, som utöver ständig värk även medfört sömnsvårigheter och åtföljande trötthet och koncentrationssvårigheter.

 

PSR har initialt lämnat ersättning för inkomstförlust t.o.m. 2004-08-07. Därefter anser bolaget, utan motivering, att den fortsatta arbetsoförmågan beror på patientens grundbesvär. Nämnden anser, vid en sammantagen bedömning, att PSR inte har styrkt att patienten, om patientskadan inte hade inträffat, skulle ha varit helt arbetsoförmögen fr.o.m. 2004-08-08. Patienten bör således erhålla ersättning för den inkomstförlust hon drabbats av fr.o.m. detta datum (skillnaden mellan halv sjukersättning och hel sjukpenning/hel sjukersättning).

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 181/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter