Logotyp Patientskadenämnden

2008:11

Erfaren specialist. Ej ersättning. Jfr 2000:12.

Diagnosskada? Innebörden av begreppet ”erfaren specialist”. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 52 -årig man med en högersidig axelskada. 2004-08-22 sökte patienten en ortopedisk klinik. Han hade under natten fallit framåt i en båt och slagit i höger axel och kunde inte använda armen. Axeln visade ingen luxation, det fanns aktiv abduktion (kunde lyfta armen utåt) cirka 20 grader, passiv abduktion 180 grader, motorik för biceps (muskel på överarmens framsida) u.a. och triceps (muskel på överarmens baksida) lätt smärtande. Ruptur på rotatorkuffen (senplatta i skulderleden) kunde inte helt uteslutas varför patienten fick en återbesökstid för kontroll efter 7 dagar.

 

2004-08-30 var patienten på återbesök och vid undersökning hade han normal elevation (kunde lyfta armen framåt), abduktion, bakåtextension. Med handen kom patienten kom upp på rumpan men inte helt upp på ryggen. Patienten märkte av smärtprovokation både vid inåt och utåtrotation. Det var jämförbar styrka med vänster arm, ingen palpationsömhet över rotatorcuffen. Patienten bedömdes ha restsymtom efter kontusion av axeln med föga misstanke om rotatorcuffskada varför man inte skulle utreda denna vidare. Patienten fick information om uppträning, rörelseträning och styrketräning samt att höra av sig om besvären skulle dra ut på tiden mer än 2 månader.

 

2005-01-17 uppsökte patienten Sophiahemmet eftersom han hade kvarstående besvär av viss svaghet och smärtor i vissa lägen. Han skickades på MRT för att kartlägga skadan. MRT visade en total ruptur av subscapularissenan (utgör en del av senplattan i rotatorcuffen).

 

PATIENTEN har som skada anmält förlängt och ökat lidande till följd av felaktig diagnos och behandling av en högersidig axelskada från 2004-08-22.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

För att diagnostisering ska vara felaktig krävs att den avviker från allmänt vedertagen praxis. Denna anger en standard som anknyter till ett inom praktisk medicin utvecklat handlingsmönster vid utredning och tolkning av ett speciellt symtom. Om en läkare på grund av iakttagbara symtom ställer en diagnos som senare visar sig vara felaktig, blir en följdskada av detta inte i och för sig en skada som ska ersättas. Endast om en inom aktuellt specialistområde erfaren läkare borde ha dragit rätt slutsats av iakttagbara symtom kan ersättning bli aktuell.

 

Trots liten misstanke om cuffruptur föranstaltades om klinisk kontroll efter en vecka. Status då hade förbättrats varför ingen ytterligare diagnostik drevs. Patienten uppmanades dock att höra av sig vid kvarvarande besvär längre än två månader. Vid fortsatta symtom i slutet av oktober hade sannolikt MRT utförts om patienten hade kontaktat sjukhuset. Sutur hade då kunnat ske inom tre månader, d.v.s. innan kroniska muskelfiberförändringar hade hunnit uppstå.

 

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden finner vi att faktiskt iakttagbara symtom tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen praxis. Vi anser följaktligen att patienten fått en riktig vård och behandling för sina besvär.

 

PATIENTEN förde ärendet vidare till Patientskadenämnden. Han ansåg att PSR:s beslut vilar på felaktig grund. Beslutet utgår från uppfattningen att behandlande läkare har dragit rätt slutsats av vid skadetillfället och därefter iakttagbara symtom. Patienten menar att en inom aktuellt specialistområde erfaren läkare borde ha dragit helt andra och därmed korrekta slutsatser av vid tiden iakttagbara symtom. Patienten åberopar intyg från två av Sveriges mest erfarna ortopeder inom området.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten uppsökte den 22 augusti 2004 akut ortopediska kliniken på Södersjukhuset efter att ha slagit i höger axel. Det förelåg vid undersökningen ingen fraktur eller luxation, men det fanns viss misstanke om rotatorcuffruptur. Patienten fick därför återkomma för en ny undersökning den 30 augusti 2004. Det fanns då kvar en del besvär i axeln men misstanken om rotatorcuffskada var mycket liten eftersom det t.ex. inte förelåg någon ömhet över cuffen. Det förelåg dock en inskränkt inåtrotation i axelleden, varför patienten uppmanades att återkomma inom två månader om han då hade kvarstående besvär.

 

Patienten återkom emellertid inte inom två månader utan först efter ungefär fyra och en halv månad uppsökte han Sophiahemmet där det då gjordes en MR-undersökning och subscapularisrupturen upptäcktes. Den efterföljande operationen försvårades av att muskelfiberförändringar då hade uppstått.

 

Enligt nämndens bedömning har patientens besvär den 22 och den 30 augusti 2004 undersökts och tolkats på ett riktigt sätt i enlighet med vedertagna behandlingsprinciper. Vid bedömningen av om faktiskt iakttagbara sjukdomstecken i samband med diagnostik tolkats i överensstämmelse med allmänt vedertagen medicinsk praxis ska den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist inom området. Eftersom patienten uppsökte en ortopedklinik ska man enligt gällande praxis utgå från hur en erfaren ortoped skulle ha tolkat aktuella symtom och vilka åtgärder denne skulle ha vidtagit. Man kan däremot inte utgå från hur en specialist på just axelskador skulle ha handlat. Det är nämndens uppfattning att en erfaren ortoped skulle ha handlat på samma sätt som läkarna har gjort i detta fall.

 

Nämnden anser således att patientens besvär i augusti 2004 utretts och tolkats enligt allmänt vedertagen praxis. Om patienten vid fortsatta besvär hade uppsökt Södersjukhuset inom två månader, som han hade uppmanats till, hade med största sannolikhet en MR-undersökning gjorts som då skulle ha påvisat subscapularisrupturen och bristningen hade vid denna tidpunkt fortfarande varit möjlig att reparera på ett adekvat sätt. Nu dröjde det ytterligare cirka två och en halv månad innan patienten sökte vård för sina besvär.

 

Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden att någon felaktig diagnostisering enligt patientskadelagens mening inte föreligger. Patienten har därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 158/2008

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter