Logotyp Patientskadenämnden

2008:07

Förlossning. Ej överfört.

Infektionsskada. Fråga huruvida smittämne överförts av sjukvården eller inte. Frågan har i detta fall besvarats nekande eftersom smittan med övervägande sannolikhet inte överförts vid förlossning eller någon annan vårdåtgärd.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en nyfödd flicka, som vid fyra veckors ålder drabbades av hjärnhinneinflammation orsakad av B-streptokocker (GBS-meningit). Flickan avled den 15 juli 2005.

 

Av den medicinska utredningen framgår att patientens mor den 20 april 2004 i graviditetsvecka 36+4 kom in till förlossningsavdelningen vid ett centrallasarett på grund av misstänkt vattenavgång. Undersökning kunde dock inte bekräfta vattenavgång och modern fick gå hem. Hon återkom den 21 april 2004 och undersökning visade då att vattnet gått. Vidare undersökning med CTG var normal och ultraljud visade normal mängd fostervatten. Då hon inte hade någon feber ombads hon återkomma nästa dag för induktion. Den 22 april 2004 visade undersökning samma förhållanden som tidigare. Då det var fullbelagt på förlossningsavdelningen fick hon åter gå hem men skrevs in den 23 april 2004. Vid undersökning avgick klart fostervatten. CTG var fortsatt normal medan mängden fostervatten minskat något. Induktionen startades med läkemedel och behandlingen upprepades men utan att värkarbetet startade. Vid undersökning på eftermiddagen den 24 april 2004 hade hon smärtsamma sammandragningar men något värkarbete hade inte etablerats. Det beslöts att hon till natten skulle få läkemedel för att kunna sova och att ytterligare försök att stimulera värkarbete skulle göras påföljande dag. Värkarbetet startade dock på kvällen och den 25 april 2004 kl. 03.15 förlöstes barnet med sugklocka. Hon mådde bra och fick apgar score 9-10-10. På grund av den tidiga vattenavgången kontaktades barnkliniken som ordinerade temperaturkontroller av barnet samt infektionsprover. Mor och barn skrevs ut den 28 april 2004. Infektionsprover visade inte några tecken på infektion. Den 24 maj 2004 insjuknade barnet i GBS och vidare utredning visade svåra hjärnskador. Flickan avled den 15 juli 2005.

 

PATIENTENS MOR har anmält att patienten drabbats av GBS som orsakat en svår hjärnskada, till följd av vilken patienten senare avled. Modern anser att hon själv borde ha givits antibiotika och att kejsarsnitt borde ha utförts i stället för att hon skickades hem. Modern anför i huvudsak att hon inte håller med om att patienten med största sannolikhet smittades vid ett senare tillfälle. Patienten kunde med lika stor sannolikhet ha blivit smittad vid förlossningstillfället. En läkare som hon varit i kontakt med ansåg att patienten troligen kunde ha blivit smittad vid förlossningen men att hon inte blivit sjuk i det akuta skedet utan att infektionen legat latent och brutit ut senare.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Av den medicinska utredningen framgår att den infektion som orsakade patientens hjärnskada med övervägande sannolikhet inte överfördes i samband med förlossningen. Någon vid vård och/eller behandling orsakad personskada föreligger då inte. Vidare framgår att rutiner och övervakning angående moder och barn sköttes på ett korrekt sätt under hela förloppet från det patienten första gången kom in till förlossningsavdelningen den 20 april 2004. Någon på grund av felaktig/fördröjd diagnostisering orsakad personskada föreligger då inte heller.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

En första förutsättning för att patientskadeersättning skall kunna lämnas för en uppkommen infektion är att det föreligger övervägande sannolikhet för att infektionen har orsakats av att smittämne överförts till patienten i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. För att ett smittämne skall anses ha överförts i samband med en vårdåtgärd är det alltså inte tillräckligt att infektionen kan ha orsakats på detta vis, utan denna orsak skall vara mer sannolik än någon annan tänkbar förklaring till infektionen.

 

I detta ärende har man inte med säkerhet kunnat fastställa uppkomstmekanismen till den hjärnhinneinflammation som så tragiskt drabbade patienten och som orsakade hennes död. Det som emellertid talar emot en vid vård eller behandling överförd smitta är att patienten först cirka en månad efter förlossningen insjuknade i en hjärnhinneinflammation. Om infektionen hade tillförts i samband med sjukhusvistelsen i april 2004 hade den normalt sett visat sig i nära anslutning till förlossningen. Nämnden delar därför PSR:s bedömning att hjärnhinneinflammationen inte med övervägande sannolikhet orsakats av B-streptokocker som överförts vid förlossningen eller vid någon annan vårdåtgärd i samband med flickans sjukhusvistelse i april 2004.

 

Det föreligger med hänsyn till vad som nu sagts och på de skäl PSR i övrigt anfört inte någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 972/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter