Logotyp Patientskadenämnden

2008:03

Vätsketillförsel och kontroll av vätskeintag är hälso- och sjukvård. Sambandsfråga. Ej ersättning.

Begreppet hälso- och sjukvård. Omfattas vätsketillförsel och kontroll av en patients vätskeintag av begreppet hälso- och sjukvård? Frågan har besvarats jakande.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

5 § samt 6 § första stycket 1, 5 och 6 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 87-årig man med omfattande sjukhistoria samt behov av växelvård. Den 19 oktober 2005 läggs han in på ett korttidsboende. Där var han orolig och förvirrad och ramlade vid flera tillfällen. Han försämrades och skickades den 25 oktober till universitetssjukhus, där han trots stora diagnos- och behandlingsinsatser avled den 12 november 2005.

 

PATIENTENS ANHÖRIGA har som patientskada anmält att patienten fått njursvikt till följd av bristande vätsketillförsel vid korttidsboendet, där man dessutom haft bristande rutiner och ordinerat medicin mot anhörigas önskan. Detta har lett till patientens bortgång.

 

Försäkringsgivare i detta ärende är TRYGGHANSA. TryggHansa avböjde ersättning med följande motivering:

 

Bolaget anser att den medicinering som skett vid korttidsboendet har ordinerats på korrekt indikation och att valet av medicin och dosering varit adekvat. Medicineringen har med övervägande sannolikhet inte orsakat patientens bortgång.

 

Bolaget har också utrett om det funnits något samband mellan patientens bortgång och uppkomna fallskador samt bristande vätsketillförsel. Vad angår fallskadorna anser bolaget att, om fallolyckorna anses som olycksfall vid vård och behandling, så har de med övervägande sannolikhet inte orsakat patientens bortgång.

 

Vad gäller vätsketillförseln anser bolaget att detta i första hand är allmän omsorg och inte vård och behandling. Detta bör prövas av korttidsboendets ansvarsförsäkring. Om vätsketillförseln bedöms som vård och behandling har den dock med övervägande sannolikhet inte orsakat patientens bortgång. Alltså föreligger ingen ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade TryggHansa:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg men ansåg att vätsketillförsel omfattas av begreppet hälso- och sjukvård och gjorde följande bedömning:

 

Inledningsvis konstaterar nämnden att det av utredningen framgår att Socialstyrelsen med anledning av en anmälan enligt Lex Maria, avseende vården av den aktuella patienten, uppmärksammat att det funnits strukturella problem samt brister beträffande rutiner i vården och behandlingen av växelvårdspatienter vid korttidsboendet. Att det funnits brister i vården och behandlingen innebär emellertid inte i sig att det föreligger rätt till patientskadeersättning. För rätt till sådan ersättning krävs det i detta fall att det är övervägande sannolikt att patientens död har orsakats av någon vårdåtgärd eller av ett felaktigt förordnande eller utlämnande av läkemedel.

 

Patienten, som vid sin död var 87 år gammal, var svårt drabbad av flera allvarliga kroniska sjukdomar med uttalade funktionsbortfall när han den 19 oktober 2005 lades in på korttidsboende för växelvård.

 

Nämnden delar TryggHansa:s bedömning att den medicinering som skedde under patientens vistelse på korttidsboendet ordinerades på korrekt indikation och att någon anmärkning inte kan riktas mot valet av mediciner eller mot doseringen av dessa. Nämnden delar även bolagets bedömning att det inte finns något orsakssamband mellan medicineringen och patientens död eller mellan de fallskador som drabbade patienten under vistelsen på korttidsboendet och dödsfallet.

 

När det gäller vätsketillförseln och kontrollen av patientens vätskeintag under vistelsen på korttidsboendet är detta åtgärder som – till skillnad från vad försäkringsbolaget hävdat – är att anse som hälso- och sjukvård i patientskadelagens mening. Brister i denna hantering omfattas därför av patientskadelagens bestämmelser. Som ovan angetts krävs dock för rätt till ersättning att det är övervägande sannolikt att patientens död har orsakats av dessa brister. Nämnden, som anmärker att den huvudsakliga dödsorsaken var pneumoni, delar här professor JB:s bedömning i yttrande den 10 september 2006 att det inte finns något otvetydigt samband mellan patientens vätsketillförsel och hans bortgång. Dödsfallet har således inte med övervägande sannolikhet orsakats av otillräcklig vätsketillförsel.

 

Det föreligger därmed inte någon ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 1, 5 eller 6 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 640/2007

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter